Rezultati javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu (projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša, projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša) - JK 2020/3

Datum objave: 06.01.2021. 12:34 / Izvor: Akta.ba, 31.12.2020.

Na osnovu člana 13. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/06, 1/15 i 62/19 ) i člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 73/19), u skladu sa provedenim Javnim konkursom za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu - JK 2020/3 („Službene novine Federacije BiH - Oglasni dio“ broj: 69/20 od 30.09.2020. godine, dnevni listovi „Dnevni avaz“ i „Večernji list“, a koji je objavljen na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH: www.fzofbih.org.ba), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na prijedlog direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na svojoj 3. sjednici održanoj dana 30.12.2020.godine, d o n o s i:

 

ODLUKU

o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu - JK 2020/3

 

I.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu - JK 2020/3, ostvarilo je 25 aplikanata:

 

LOT 1. - Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša ostvarilo je 10 aplikanta:

1. Općina Domaljevac - Šamac za projekat: „Studija korištenja geotermalne energije u općini Domaljevac-Šamac“ sa iznosom do 39.500,00 KM,

2. Zemaljski muzej BiH za projekat: „Revitalizacija botaničkog vrta Zemaljskog muzeja BiH (južna strana)-idejni i glavni projekat“ sa iznosom do 35.000,00 KM,

3. Općina Vogošća za projekat: „Kartiranje i studija procjene ekosistemskih usluga u cilju održivog razvoja korištenjem prirodnih područja općine Vogošća“ sa iznosom do 30.000,00 KM,

4. Elektroprivreda HZHB d.d. za projekat: „Analiza potreba izgradnje skladišta za privremeno odlaganje otpada u JP EP HZHB d.d. Mostar“ sa iznosom do 25.000,00 KM,

5. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK za projekat: „Plan upravljanja otpadom USK“ sa iznosom do 30.000,00 KM,

6. Općina Drvar za projekat: „Izrada projektne dokumentacije za uređenje deponije Vušića polje Drvar“ sa iznosom do 30.000,00 KM,

7. KJKP Toplane - Sarajevo d.o.o. Sarajevo za projekat: “Spajanje toplifikacionog sistema kotlovnice Tome Međe na sistem kotlovnice Mlade Bosne“ sa iznosom do 15.000,00 KM,

8. JU Univerzitet u Zenici - OJ Mašinski fakultet za projekat: „Studija o ispitivanju sastava i mogućnostima reciklaže odloženih otpadnih materijala na Odlagalištu industrijskog otpada Rača“ sa iznosom do 20.000,00 KM,

9. Grad/Općina Gradačac za projekat: „Studija izvodljivosti toplifikacije urbanog dijela grada Gradačac“ sa iznosom do 20.000,00 KM,

10. Općina Centar Sarajevo za projekat: „Akcioni plan za rješavanje individualnih zagađivača u Općini Centar Sarajevo“ sa iznosom do 20.000,00 KM.

 

LOT 2. - Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša ostvarilo je 15 aplikanata:

1. Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo za projekat: „Naš okoliš, naša budućnost, budimo odgovorni!“ sa iznosom do 44.000,00 KM,

2. Udruženje distrofičara Cazin za projekat: „Zajedno učimo da okolinu zaštitimo-osobe s invaliditetom jačaju svijest kroz edukaciju o značaju zaštite okoliša“ sa iznosom do 2.450,00 KM,

3. Večernji list BH d.o.o. za projekat: „Za zelenu i čistu BiH“ sa iznosom do 30.000,00 KM,

4. nLogic d.o.o. Sarajevo za projekat: „Ekološki PUT u prirodu“ sa iznosom do 26.000,00 KM,

5. Obner d.o.o. Goražde za projekat: „Rijeka Drina-upoznavanje, promocija, edukacija učenika, NOV i lokalnog stanovništva o značaju zaštite i očuvanja eko sistema rijeke Drine kroz vannastavne aktivnosti i volonterske inicijative“ sa iznosom do 18.000,00 KM,

6. Udruženje Eco Activa Natura za projekat: „Ekološko-zdravstveni faktori u predškolskim ustanovama“ sa iznosom do 27.400,00 KM,

7. NIK Denameda d.o.o. Sarajevo za projekat: „Zaštiti okoliš, zaštiti sebe (Vodič kroz zaštitu okoliša)“ sa iznosom do 13.650,00 KM,

8. Udruženje građana Novum za projekat: „Digitalno novinarstvo-Eco policija“ sa iznosom do 18.500,00 KM,

9. Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. Mostar za projekat: „Projekt razvoja svijesti o značaju zaštite okoliša“ sa iznosom do 18.000,00 KM,

10. Udruga građana Perspektiva za projekat: „Jačanje javne svijesti o potrebi kvalitete zraka pošumljavanjem endemičnom munikom (Pinus heldreichii) na lokalitetu Prenj“ sa iznosom do 18.000,00 KM,

11. Tim System za projekat: „Tvoj okoliš, tvoj život“ sa iznosom do 20.000,00KM,

12. La-media d.o.o. za projekat: „Podizanje javne svijesti o važnosti i značaju zaštite okoliša od svjetlosnog zagađenja na području Grada Mostara“ sa iznosom do 16.000,00 KM,

13. Ekološki savez Eko-zeleni za projekat: „Ekološka edukacija stanovništva“ sa iznosom do 8.000,00 KM,

14.Udruženje CEKOOR za projekat: „O okolišu ne dvoji, otpad odvoji“ sa iznosom do 20.000,00 KM,

15. Udruženje građana Fojničani za projekat: „Eko Hub Maglaj“ sa iznosom do 20.000,00 KM.

 

II.

Sredstva iz tačke I. ove Odluke osigurat će se sa pozicije 614 000/ Tekući transferi i drugi tekući rashodi.

III.

U skladu sa ovom Odlukom zadužuje se direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH da zaključuje ugovore sa odabranim aplikantima, u kojima će se utvrditi iznos odobrenih sredstava, uslovi i način korištenja dodjeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekta, način plaćanja i kontrole namjenskog korištenja dodjeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obaveze korisnika sredstava Fonda.

IV.

Ugovori će se zaključivati u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 73/19), Pravilnika o mjerilima

 za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/17 i 73/19) i Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 75/10 i 74/17).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VI.

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Komisiji Fonda u roku od pet (5) dana od dana prijema pisane obavijesti.

 

O b r a z l o ž e nj e

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (u daljem tekstu: Fond) je, na osnovu člana 27. stav 1. i člana 32. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1. i člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a u skladu sa Finansijskim planom i programom rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu („Službene novine FBiH“, broj: 98/19), članom 2. Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda, te Odlukom Upravnog odbora Fonda broj: UO-01-3-2-2- 2c/2020 od 24.09.2020.godine, o objavi Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu - JK 2020/2 i to u: „Službenim novinama Federacije BiH - Oglasni dio“ broj: 69/20 od 30.09.2020. godine, u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Večernji list“, kao i na službenoj stranici Fonda: www.fzofbih.org.ba.

Na objavljeni Javni konkurs dostavljena je 101 prijava.

Radi ocjene dostavljenih prijava formirane su dvije Komisije i to:

1. Komisija za analizu ispunjenosti formalno-pravnih uslova Javnog konkursa, koja je otvorila sve pristigle prijave, utvrdila da li su podnesene blagovremeno, da li se odnose na predmet javnog konkursa, da li su podnesene od strane korisnika sredstava na koje se javni konkurs odnosi, te da li je uz prijavu dostavljena dokumentacija tražena javnim konkursom. Na osnovu gore navedenih radnji ova Komisija je sačinila Izvještaj o analizi prijava sa aspekta ispunjenja formalno-pravnih uslova Javnog konkursa.

2. Komisija za stručnu analizu prijava, koja je izvršila stručnu ocjenu prijava koje su pozitivno ocijenjene sa aspekta ispunjenosti formalno-pravnih uslova javnog konkursa, u skladu sa kriterijima propisanim članom 3. Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti, te sastavila listu projekata koji zadovoljavaju stručne kriterije, prema osvojenom broju bodova, za svaki lot posebno, kao i listu projekata koji ne zadovoljavaju stručne kriterije, te o svemu navedenom sačinila Izvještaj o provedenom postupku analize i bodovanja prijava sa obrazloženjem.

Na osnovu Izvještaja Komisije za stručnu ocjenu prijava, Direktor Fonda je izvršio bodovanje prijava koje zadovoljavaju stručne kriterije, u skladu sa kriterijima propisanim Pravilnikom o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti, te na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova sačinio prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fonda, sa iznosima prihvatljivim za finansiranje.

Shodno iznesenom, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Broj: UO-01-3-4-3-1c/2020

Sarajevo, 30.12.2020.godine

 

Predsjednik Upravnog odbora

Dr. Mirjana Milićević  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: