Dodjela sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu

Datum objave:31.07.2019. 09:23 / Izvor: Akta.ba, 24.07.2019.

Na osnovu člana 25. stav 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj:33/03), Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019.godinu broj: 02-14-8906/19 od 24.05.2019.godine i Instrukcije o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava zaštite okoliša, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:

 

ODLUKU

o dodjeli sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu

 

I.

Pravo na korištenje namjenskih sredstava za zaštitu okoliša na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu, ostvaruje sljedećih 100 aplikanata:

LOT 1 - Projekti iz oblasti upravljanja otpadom:

Sufinansiranje/finansiranje projekata koji se odnose na zatvaranja tehnički neuređenih općinskih deponija, sistema primarnog odvajanja otpada (nabavka kanti, kontejnera i zelenih otoka) radi smanjenja nastajanja otpada i korištenje njegovih vrijednih svojstava, opremanje reciklažnih dvorišta, transfer stanica, unapređenje postojeće infrastrukture i postrojenja za upravljanje otpadom na području Zeničko-dobojskog kantona.

R/b

Aplikant

Naziv kandidiranog projekta

Odobrena sredstva

 

1.

JKP "Bioštica" d.o.o. OIovo

Nabavka kontejnera i kanti za smeće

30.000,00

 

2.

JP "Komunalno" d.o.o. Zepče

Zatvaranje gradske deponije otpada u Žepču

50.000,00

 

3.

RD "Mošćanica" d.o.o. Zenica

Izvođenje pripremnih zemljanih radova sa finim planiranjem buduće plohe kasete br.2 na RDM

60.000,00

 

4.

Općina Doboj Jug

Unapređenje primarnog odvajanja otpada na području općine Doboj Jug

22.778,20

 

5.

JP "Vodokom" d.o.o. Kakanj

Nabavka dva specijalizirana vozila za sakupljanje odvoz selektovanog otpada

70.000,00

 

6.

Općina Zavidovići

Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada općine Zavidovići i izgradnja pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja

otpada

70.000,00

 

7.

JKP "Vis" d.o.o. Doboj Jug

Čista opština Doboj Jug

80.000,00

8.

JKP "Usora" d.o.o. Sivša

Nabava posuda za odlaganje komunalnog otpada i nabava posuda za odlaganje pet ambalaže

75.000,00

9.

Općina Maglaj

Izgradnja primarne saobračajnice i manipulativnog platoa deponije otpada Nekolja- Maglaj

20.000,00

10.

JP "Komunalno" d.o.o. Breza

Unapređenje Sistema primarnog odvajanja otpada u općini Breza kroz nabavku kontejnera i uspostava odgovarajuće infrastrukture za razdvajanje i odlaganje komunalnog otpada

32.221,80

11.

Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj

Opremanje KJD doo Maglaj kamionom za prikupljanje i transport otpada

70.000,00

12.

JP "Rad" d.d. Tešanj

Proširenja obuhvata i unaprijeđenja u sistemu odvoza otpada

40.000,00

13.

Javno komunalno preduzeće d.o.o. Vareš

Nastavak radova na sanaciji i uređenju gradske deponije Kota-IIl faza i navbavka kontejnera i kanti za prikupljanje komunalnog otpada

40.000,00

14.

JKP "Radnik" d.o.o. Zavidovići

Izgradnja transfer stanice i nabavka specijaliziranog vozila za transport prikupljenog otpada

20.000,00

15.

Alba Zenica d.o.o. Zenica

Zeleni otoci za višespratnice

40.000,00

16.

JKP "Visoko" d.o.o. Visoko

Selekcija otpada na izvoru nastanka i smanjenje količine otpada koja se odlaže na deponiju

90.000,00

17.

Grad Zenica

Nabavka opreme za odvojeno prikupljanje otpada

90.000,00

U K U P N O LOT 1

900.000,00

LOT 2 -Proiekti čisćenja obala rijeke Bosne:

Sufinansiranje/finansiranje projekata koji se odnose na pružanje pomoći općinama Zeničko- dobojskog kantona u realizaciji projekata koji se odnose na aktivnosti uklanjanja divljih deponija sa obala i korita rijeke Bosne, čišćenje priobalnog pojasa od krutog otpada, PET i PVC otpada, kao i svih drugih vrsta ambalažnog otpada, omogućavanje prohodnosti i pješaćenja kroz aktivnosti kresanja granja, drveća i šiblja.

R/b

Aplikant

Naziv kandidiranog projekta

Odobrena sredstva

1.

Općina Visoko

Projekat čišćenja obala rijeke Bosne

70.000,00

2.

JKP "Radnik d.o.o. Zavidovići

Projekat čišćenja obala rijeke Bosne

70.000,00

3.

Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj

Cišćenje priobalnog pojasa rijeke Bosne na području općine Maglaj

68.121,60

4.

JKP " VIS" d.o.o. Doboj Jug

Cista Rijeka Bosna

70.000,00

5.

Općina Doboj Jug

Uređena obala rijeke Bosne -saradnja za čistu okolinu

25.376,00

6.

Općina Kakanj

Čišćenje obale rijeke Bosne na području općine Kakanj 2019

70.000,00

7.

Grad Zenica

Čišćenje obala rijeke Bosne

50.000,00

U K U P N O LOT 2

423.497,60

 

LOT 3 - Projekti iz oblasti zaštite okoliša na području Zeničko-dobojskou kantona:

Sufinansiranje/finansiranje projekata koji se odnose na poticanje izbjegavanja nastajanja otpada, selektivno prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu i obradu otpada, korištenje alternativnih izvora energije u cilju smanjenja zagađenja okoliša, jačanje ekološke kulture gradana itd.Podržavanjem apliciranih projekata propagira se zaštita okoliša i podizanje svijesti građana o potrebi okolišno održivog ponašanja.

R/b

Aplikant

Naziv kandidiranog projekta

Odobrena

sredstva

1.

Taekwondo klub "NUR" Kakanj

Cišćenje okoliša

2.500,00

2.

Klub borilačkih vještina "ISAK-ZE" Zenica

Za čistu Babinu rijeku

4.000,00

3.

Udruženje "Bosanskohercegovački auto- moto klub "Auto-moto blub Doboj Jug" Doboj Jug

Odgovornost, svijest - čist zrak

1.000,00

4.

Udruženje građana "Forum građana Zenice" Zenica

Ne bacaj otpad - iskoristiv je.

1.000,00

5.

Udruženje Centar za edukaciju, informisanje i afirmaciju mladih "INPUT" Zenica

Eko škola Zenica

1.500,00

6.

Udruženje konjički klub "Vilenjak" Visoko

Čišćenje staze za rekreativno jahanje

1.500,00

7.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Uticaj otpadnih voda na kvalitet riječnog vodotoka rijeke Bosne u ZE-DO kantonu

2.500,00

8.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Ekološki i veterinarsko- zdravstveni aspekti uticaja

farmi peradi na okoliš i stanovništvo sa prijcdlogom mjera za zaštitu okoliša i stanovništva

2.500,00

9.

Agencija za promotivne usluge www.visoko.co.ba Visoko

Zelena promocija - ekološka

svijest građana kao stub zdrave i čiste životne sredine

5.000,00

10.

Udruženje "Projekat" Zavidovići

Ne plastičnim vrećicama

1.500,00

 

11.

Javna ustanova Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica

Cist zrak, zdrava hrana

3.000,00

 

12.

JU "Gradski dječiji vrtić" Zavidovići

Čuvajmo okoliš bez okolišanja

1.500,00

 

13.

Dobrovoljno vatrogasno društvo "Tešanj 1905" Tešanj

Akcija čišćenja pet bunara u općini Tešanj

2.000,00

 

14.

Udruženje za lokalni razvoj i ekologiju "Ušće Bosne" Doboj Jug

Doboj Jug, sredina pozitivne ekološke svijesti

1.500,00

 

15.

Sportsko-ribolovno društvo "Bosna" Maglaj

Čišćenje i uredenje korita i obala rijeke Bosne

1.500,00

 

16.

Eko-etno arheološko udruženje "Kula Gorica" Zenica

Eko etno arheološka staza Kula Gorica - Kupanje u šumskom vazduhu

1.000,00

 

17.

Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče

Zaštita životne sredine kroz pravilnu upotrebu hemijskih preparata u poljoprivredi

1.000,00

 

18.

Udruženje "Omladinski kulturni centar" Kakanj

ZE-DO eko mreža "Daj im peticu za eko prevenciju"

2.000,00

 

19.

Udruženje za promociju i razvoj kulturnih aktivnosti "Studio teatar" Zenica

"Tata, čuvaj mi planetu

1.000,00

 

20.

Udruženje građana UG Agro-etno-eko "Bungalovi Menzil" Zavidovići

Podizanje svijesti građana o potrebi okolišno održivog ponašanja

2.000,00

 

21.

Mješovita srednja škola "NORDBAT-2" Vareš

Uređenje školskog dvorišta

2.000,00

 

22.

Ekološko udruženje "Eko Tvrtkovac" Zenica

Eko park "Postojan" - najljepši park u Zenici

1.000,00

 

23.

Udruženje poljoprivrednika "Mokronozi" Visoko

Uređenje, čišćenje i zaštita korita i obala potoka Suhaje

3.000,00

 

24.

UG Rafting klub "Krivaja-Zaviclovići" Zavidovići

Za čistu Krivaju

1.500,00

 

SNIK "Atorn" Zavidovići

3. Međunarodni film festival

 

25.

ekologije i sporta "Voda i čovjek"

1.000,00

26.

UG "Eko turist" Vareš

Uređenje planinskih staza na Perunu

1.500,00

27.

UG Ragbi klub Čelik

Sport bez plastike

1.500,00

28.

JU Centar za socijalni rad Maglaj

Doktor liječi priroda ozdravljuje

1.500,00

29.

HKUD "Naša baština" Globarica

Nekulturno uredi kulturno

1.500,00

30.

Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR Kakanj

Ekološke emisije "Eko plus"

2.000,00

31.

Asocijacija udruženja "Centar civilnog sektora ZDK"

NVO i lokalna zajednica kroz energetski audit

2.500,00

32.

Udruženje građana "Eko prijatelji" Bočinja - Maglaj

"MA PET ZA 5"

1.000,00

33.

Sportsko-ribolovno društvo "Bistro" Kakanj

Vodaje naša, očistimo je

1.000,00

34.

DVD Zenica

Sanacija, uređenje i čišćenje korita rijeke Kočeve, Čajdraš - Lokvine

2.500,00

35.

Smart televizija d.o.o. Tešanj

Ciklus TV emisija "Eko- logično"

1.000,00

36.

Udruženje poljoprivrednih proizvođača "Agro dolina" Zavidovići

Ušpoznajmo i sačuvajmo prirodne ljepote Zavidovića

1.000,00

37.

Udruženje mladih "Odraz" Doboj Jug

Integralni pristup zaštiti izvorišta vode na prostoru općine Doboj jug

1.000,00

38.

Privredna komora ZDK

Značaj i uloga komunalnih preduzeća u zaštiti okoliša na području ZDK

2.000,00

39.

JU Srednja tehnička škola Tešanj

Cista energija čist grad punimo se na sunce

1.000,00

40.

Udruženje "Judo klub Kakanj" Kakanj

Projekat selektivnog prikupljanja otpada iz korita Bilivojskog potoka

1.000,00

41.

Savez izviđača Grada Zenica

Svijet u kome živimo

2.000,00

42.

JU Srednja mješovita škola Mladost Zenica

Eko učionica

1.000,00

43.

NIPD Naša riječ Zenica

Čuvajmo prirodu štedeći energiju

2.000,00

44.

Udruženje ekološki pokret "Eko Maglaj" Maglaj

Stop otpadu po gradu

1.000,00

45.

Udruženje "Mladi u obrazovanju, sportu, kulturi i ekologiju - MOSKE" Visoko

Podizanje ekološke svijesti djece

1.000,00

46.

UG Taekvvondo akademija "Jale" Zenica

Čišćenje Smetova zaštita okoliša i prirodnih bogatstava

3.000,00

47.

Udruženje roditelja "Kockica" Usora

Recikliraj za zdravu prirodu

1.000,00

48.

JPU Ivančica Usora

Vrtić educira vrtiće

3.750,00

49.

Udruženje mladih "Mozaik kultura i tradicija" Kakanj

Budi fin, budi in - recikliraj ne odlaži već ponovo upotrijebi

1.000,00

50.

NK "Sreća-Fortuna" Zenica

Zaigraj nogomet zasadi drvo i zaštiti okoliš

1.000,00

51.

JP RTV Zenica

Eko zona ZE-DO kantona

4.000,00

52.

Udružcnje estradnih izvodača ZE-DO kantona

Čišćenje korita Babine rijeke

5.000,00

53.

Udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja domovinskog rata Žepče

Uređenje ulaznog platoa Udruge

1.000,00

54.

Udruženje Centar za lokalni razvoj Breza

Dani energetske efikasnosti u Brezi

1.000,00

55.

ZOS d.o.o. Tešanj

Živjeti s prirodom

3.000,00

56.

OŠ "Safvet-beg Bašagić" Visoko

Recikliraj profitiraj

1.000,00

57.

UG "Agro Liješnica" Maglaj

Čistom okolinom do zdravlja

1.000,00

58.

Resursni ekološki centar Zenica REC ZDK

Alternativni izvori energije u praksi

1.000,00

59.

Resursni ekološki centar Zenica REC ZDK

Izbor najljepšeg balkona i bašte ZDK

1.000,00

60.

Udruženje "Mladi volonteri" Visoko

Mladi čuvari okoliša

1.000,00

61.

Judo klub "Čelik" Zenica

Sanacija divljih odlagališta otpada i edukacija lokalnog stanovništva na području Gornje Zenice

1.500,00

62.

Udmženje nacionalnih manjina Zenica

Promotivna kampanja sa edukativnim radionicama namijenjena romskoj populaciji "Selektuj i recikliraj -profitiraj 2019"

1.500,00

63.

Udruženje građana "I ja bih u Evropu" Tešanj

Građani u zaštiti životne sredine

1.000,00

64.

JP Radio Usora

Zdravi okoliš

4.600,00

65.

ŠPD ZDK- PJ Spomenik prirode Tajan

Jačanje ekološke kulture

građana na području Spomenika prirode Tajan

1.000,00

66.

UG Lovačka organizacija Klek Zavidovići

Jačanje ekološke kulture građana na području Kamenice

1.000,00

67.

NVO Geopa Zenica

Info naljepnice EE

1.000,00

68.

NTV IC Kakanj

Zajedno za održivi razvoj

2.000,00

69.

Udruženje Centar za društvena istraživanjaDoboj Jug

Očuvajmo i zaštitimo prirodne ljepote ZE-DO kantona

5.000,00

70.

GSS Stanica Zavidovići

Tajan - oaza bez otpada u srcu BiH

1.000,00

71.

Udruženje/Eko pokret "Zivot-Vita" Doboj jug

Očistimo šumske potoke

5.000,00

72.

Udruženje "Ljepota Venus" Zenica

Čista voda izvor je života

1.000,00

73.

Udruženje za unaprjeđenje životne srcdine "E-Grupa" Zenica

Jedan cvijet za bolji svijet

1.000,00

 

74.

Udruženje "Bosanska kuća Čardak", Zavidovići

Cišćenje korita rijeke Gostović kao i regulisanje otpadnih voda

1.000,00

 

75.

Udruženje za afirmaciju obiteljskih vrijednosti "Majka" Doboj Jug

Od malih nogu se uči kako zaštititi okoliš

1.000,00

 

76.

Udruženje UG Etno-eko "Pepelar" Zenica

Ekološko stanište, Pepelari 2019

1.500,00

 

UKUPNO LOT 3

136.850,00

 

 

II

Sredstva iz tačke I. ove Odluke osigurat će se sa pozicije 6141-Transferi drugim nivoima vlasti i pozicije 6143- Tekući transferi.

 

III

Na osnovu ove Odluke zadužuje se ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona da zaključi ugovore sa odabranim aplikantima, u kojima će se utvrditi iznos odobrenih sredstava, uslovi i način korištenja dodjeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekta, način plaćanja i kontrole namjenskog korištenja dodjeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obaveze korisnika namjenskih sredstava za zaštitu okoliša.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

V

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor ministru Ministarstva u roku od tri (3) dana od dana objave Odluke na službenoj stranici Zeničko-dobojskog kantona.

 

Broj: 12-23-8906-JP-0/19

Zenica, 22.07.2019.godine

 

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa Zaključkom o usvajanju Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019.godinu broj: 02-14-8906/19 od 24.05.2019. godine, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline je raspisalo Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu.

Javni poziv je objavljen u Službenim novinama ZDK broj: 7/19 od 31.05.2019. godine, te u printanim i elektronskim medijima. Rok za dostavu prijava je bio 05.07.2019. godine. Ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko- dobojskog kantona rješenjem broj 12-23-8906-1-JPR/19 od 24.06.2019. godine imenovao je komisiju za odabir projekata koji će se finansirati iz namjenskih sredstava za zaštitu okoliša. Komisija je na osnovu kriterija o izboru projekata za dodjelu sredstava koji su definisani tačkom 5. Javnog poziva i Instrukcije o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sređstava zaštite okoliša, izvršila pregled i evaluaciju projekata.

Nakon provedene procedure pregleda i evaluacije projekata, komisija je Ministru dostavila prijedlog Odluke o odabranim projektima.

Pravo na korištenje namjenskih sredstava za zaštitu okoliša na osnovu provedenog Javnog poziva ostvarilo je 100 aplikanata (za LOT 1 odobreno je sedamnaest projekata u ukupnom iznosu od 900.000,00 KM, za LOT 2 odobreno je sedam projekata u ukupnom iznosu od 423.497,60 KM, i 76 projekata za LOT 3 u iznosu od 136.850,00 KM).

Sredstva u iznosu 900.000,00 KM namijenjena su općinama/gradovima, javnim komunalnim preduzećima, subjektima koji upravljaju deponijama i regionalnom centru za upravljanje otpadom, sredstva u iznosu od 423.497,60 KM namijenjena su općinama/gradovima, javnim komunalnim preduzećima, a sredstva u iznosu od 136.850,00 KM namijenjena su nevladinim organizacijama, medijima, obrazovnim institucijama, javnim ustanovama itd.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: