Prodaja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

Izvor:Glas Srpske , 11.02.2013

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ISTOČNA ILIDžA

NAČELNIK OPŠTINE

Ulica Vojvode Radomira Putnika br. 2. www.istocnailidza.net  Tel/faks.  057/317- 870  e-mail: nacelnik@istocnailidza.net

Broj:01-012-198/13.

Istočna Ilidža, 13.2.2013. godine

 

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnnm pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 124/08, 58/09 i 95/11), člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ( Službeni glasnik Republike Srpske br: 101/04, 42/05 i 118/05), Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 20/12) i člana 53. Statuta Opštine Istočna Ilidža, načelnik Opštine raspisuje

 

OGLAS

 ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA PUTEM LICITACIJE

 

1. PRAVNO LICE KOJE PRODAJE GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE

Opština Istočna Ilidža ul. Vojvode Radomira Putnika br 2. Istočno Sarajevo Telefon-faks 057/317-870,  057/317-193

Kontakt osoba: Mirjana Lučić

 

2. NAČIN PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

Putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom.

 

3. USLOVI PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

3.1. Prodaje se neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište čiji je nosilac prava raspolaganja Opština Istočna Ilidža namijenjeno za izgradnju individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

 

LOKALITET PAVLOVAC IV stambeno-poslovna zona

- lokacija br. 106 kl.br. 174/10,176/1 k.o. Kasindo (kat.stanje), što odgovara k.č. br.371/394 k.o. Butmir Gornji (hk.stanje) u površini od 1126 m2,

- lokacija br. 211 k.č. or.211 25, 213 21 k.o. Kasindo (kat stanje) što odgovara k.č. br.371/474 k.o. Butmir Gornji (z.k.stanje) \ površini od 610 m2.

- lokacija br. 151" k.č. br. 391/16. k.o. Kasindo (kat stanje) što odgovara k.č. br.371/352 k.o. Butmir Gornji (z.k.stanje) u površini od 663 m2,

- lokacija br. 160 k.č. or.391/15, k.o. Kasindo (kat stanje) što odgovara k.č. br.371/353 k.o. Butmir Gornji (z.k.stanje) u površini od 660 m2,

- lokacija br. 170 k.č. br.388/16, k.o. Kasindo (kat stanje) što odgovara k.č. br.371/327 k.o. Butmir Gornji (z.k.stanje) u površini od 482 m2,

- lokacija br, 213 k.č.br.211/17 k.o. Kasindo (kat stanje) što odgovara k.č. br.371/288 k.o. Butmir Gornji (z.k.stanje) u površini od 680 m2,

- lokacija br, 214 k.č.br.211/18 k.o. Kasindo (kat stanje) što odgovara k.č. br.371/289 k.o. Butmir Gornji (z.k.stanje) u površini od 700 m2,

- lokacija br, 228 k.č.br.228/7 k.o. Kasindo (kat stanje) što odgovara k.č. br.389/1 k.o. Butmir Gornji (z.k.stanje) u površini od 790 m2,

 

LOKALITET GRLICA V stambeno-poslovna zona

- lokacija br, 06 k.č.br.811/15 k.o. Vojkovići u površini od 396 m2,

 

3.2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena zemljišta je: 30,00 KM /m2 u IV stambeno-poslovnoj zoni, 24,00 KM/m2 u V stambeno-poslovnoj zoni.

 

3.3. VISINA RENTE I UREĐENjA

Za izgradnju navedenog objekta visina rente po 1 m2 korisne površine IV stambeno-poslovnoj zoni iznosi: 25,50 KM/m2, a u V stambeno-poslovnoj zoni iznosi 17,00 KM/m2.

Naknada za uređenje zemljišta obračunava se po osnovu zatečenog stanja na terenu, a u skladu sa važećim odlukama.

Naknadu na ime troškova rente i uređenja za parcelu koja je predmet oglasa kupac je obavezan izmiriti prije izdavanja građevinske dozvole.

 

3.4. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja po zakonu mogu steći pravo svojine na građevinskom zemljištu, a koja prije početka nadmetanja uplate kauciju.

 

3.5. NAČIN POLAGANjA KAUCIJE

Kaucija iznosi 10% od početne prodajne cijene građevinskog zemljišta koje se licitira, a kako je navedeno u tački 3.2.

Uplatu izvršiti na blagajni Opštine Istočna Ilica, na dan održavanja licitacije do 11 časova.

 

3.6. NAČIN I USLOVI PLAĆANjA KUPOVNE CIJENE

 Kupovna cijena za navedeno zemljište (uz umanjenje uplaćene kaucije) uplaćuje se u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

 Kupac navedenog zemljišta je dužan da se u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora oorati nadležnom organu Opštine za izdavanje lokacijskih ulova.

 

3.7. VRIJEME I NAČIN PREDAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U POSJED KUPCA

U slučaju da kupac odustane od potpisivanja ugovora gubi pravo na povrat kaucije.

Kupac se uvodi u posJed prodatog zemljišta nakon zaključenja ugovora o kupovini zemljišta uz dokaz o isplati kupoprodajne cijene.

 

4. DAN I MJESTO ODRŽAVANjA PRODAJE

Prodaja će se održati u zgradi Opštine Istočna Ilidža sala br. 4 dana 6. 3. 2013. godine u 11 časova.

 

5. VRIJEME I NAČIN RAZGLEDANjA NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

Termini za razgledanje parcele kao i sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove.

 

6. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijave podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u sobi br. 11 opštine Istočna Ilidža Način prodaje (licitiranje) će se vršiti i skladu sa odredbama (Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave Službeni glasnik Republike Srpske,, broJ: 20/12)

Prijava treba da sadrži lične podatke o učesniku licitacije ime i prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, odnosno naziv i sjedište firme, JMBG, odnosno JIB, broj lične karte odnosno sudske registracije) i podatke o građevinskoj parceli na koju konkuriše (broj katastarske čestice, površina parcele i namjena).

Uz prijavu se podnosi dokaz o uplaćenoj kauciji.

Učesnici su dužni prije početka postupka javnog nadmetanja Komisiji priložiti dokaz o identitetu (lična karta, potvrda o registraciji pravnog lica), a ako se ne radi o licima koja lično učestvuju na licntaciJI ili su zakonski zastupnici pravnih lica isti su dužni priložiti i ovlašćenja za zastupanje (punomoć).

Učešće na licitaciji neće se dozvoliti pravnim i fizičkim licima koja imaju neizmirenih naknada (renta i uređenje) po osnovu građenja objekata, na području opštine Istočna Ilidža, licima koja ne podnesu prijavu za učešće u roku, licima koja po zakonu ne mogu steći pravo svojine na građevinskom zemljištu, licima koja nisu položila kauciju, kao ni licima koja Komisiji ne predoče dokaz o identitetu i ovlašćenje za zastupanje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta" uz napomenu" ne otvaraj".

NAČELNIK OPŠTINE

Predrag Kovač

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: