OPĆI USLOVI KORIŠTENJA USLUGA I PODATAKA WEB PORTALA AKTA.BA


1. UVODNE ODREDBE

1.1. Predmet, okvir i obavezna primjena odredbi općih uslova

Općim uslovima korištenja usluga web portala Akta.ba (u daljem tekstu: Opći uslovi) se dopunjuju posebne pogodbe utvrđene Ugovorom o korištenju usluga web portala Akta.ba od strane pravnog ili fizičkog (punoljetnog) lica (u daljem tekstu: Korisnik usluga), a koji se zaključuje između kompanije euroKapija d.o.o. i Korisnika usluge. Opći uslovi korištenja primjenjuju se na ukupan poslovni odnos između Akta.ba i pravnih i fizičkih osoba koje koriste poslovne usluge Akta.ba. Opći uslovi čine sastavni dio ugovora o korištenju i obavezuju ugovorne strane, a Korisnik usluga je upoznat sa odredbama Općih uslova u času zaključenja ugovora. Opći uslovi su objavljeni na stranici Akta.ba, gdje ih Korisnik usluga preuzima prije slanja zahtjeva za korištenje usluge. Ukoliko Korisnik usluga ugovor ne zaključuje putem pristupa na stranicu Akta.ba, Opći uslovi se dostavljaju Korisniku usluga u hard copy primjerku. U slučaju neslaganja općih uslova i posebnih pogodbi važe ove posljednje.

1.2. Vlasništvo nad sadržajem i ograničenja korištenja sadržaja portala Akta.ba

Predmet ugovora o korištenju je pristup servisima Akta.ba baze podataka i uslugama pregleda, pretraživanja i daljeg rada na tako generisanim sadržajima Akta.ba web portala i newsletter-a (biltena). Zaštićeni sadržaji su:

 • autorski tekstovi
 • fotografije/ilustracije
 • baze podataka, čiji je proizvođač Akta.ba
 • baze podataka drugih proizvođača, ustupljenje na korištenje Akta.ba

euroKapija d.o.o. pridržava sva autorska prava na navedene zaštićene sadržaje. Strogo je zabranjeno kopiranje, rasparčavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala ili softvera koji se internetskim stranicama Akta.ba, bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od Akta.ba. Aplikacija sadrži zaštićene žigove i nazive kompanija, uključujući i žig i naziv Akta.ba. Zaštićeni žigovi i nazivi kompanija ne smiju se dalje upotrebljavati. Elektronska serijska publikacija registrovana je pod ISSN brojem: ISSN 1986-6968 (Online). Akta.ba zadržava pravo da, ukoliko konstatuje da se jedna lozinka koristi od strane više Korisnika u isto vrijeme ili da je započet proces preuzimanja podataka, o tome obavijesti Korisnika i da mu promijeni lozinku, a da to, ukoliko se to ponovi tokom korištenja licencnog prava (pretplate) – obustavi pravo korištenja zaštićenog sadržaja Korisniku. Akta.ba ne preuzima odgovornost za sadržaj podataka baza drugih proizvođača, ustupljenjih na korištenje Akta.ba portalu. Akta.ba će Korisniku osigurati pristup zaštićenim sadržajima na koje se pretplatio u skladu sa tehničkim specifikacijama za prijem Akta.ba servisa i usluga.

1.3. Prava Korisnika portala Akta.ba

Akta.ba poštuje privatnost svojih Korisnika. Korisnik ima pravo da proslijeđuje sve novosti i uspjehe svoje kompanije, što podrazumijeva slijedeće informacije : Investiranje u hartije od vrijednosti/vrijedonosne papire, nekretnine, ljudske resurse, opremu, kao i ostale novosti poput - novih proizvoda i usluga, personalnih promjena, promjene lokacije, novih zastupničkih programa, novopotpisanih ugovora (novi poslovi), novih referenci, učešća na međunarodnim sajmovima i prezentacijama, novih/mogućih strateških partnera, periodičnih finansijskih izvještaja. Korisnik svoje tekstualne dokumente priprema u doc/html/rtf/txt/pdf formatu, a svoje samostalne fotografije u jpg/gif/pdf formatu. Akta.ba zadržava pravo da samostalno donosi uredničke odluke o rubrici i načinu objavljivanja pripremljenih dokumenata od strane Korisnika. Akta.ba zadržava pravo da ne objavi tekstove koji nisu afirmativnog karaktera po Korisnika, već svojom sadržinom povrijeđuju kodekse novinarstva i nisu formirani u skladu sa zakonskom regulativom vezanom za prava učesnika na ekonomskom tržištu. Akta.ba se obavezuje da će obezbijediti Korisniku nesmetano korištenje Poslovnog portala tokom važenja roka pretplate. Ukoliko zbog više sile, koja se dogodi na teritoriji euroKapija d.o.o. (višednevni nestanak električne energije, elementarne nepogode, vanredno stanje u zemlji, problemi državne ili regionalne internet i telekomunikacione mreže, štrajkovi i druge pojave koje se nisu mogle predvidjeti Ugovorom) Korisniku bude onemogućen da koristi Poslovni portal Akta.ba, euroKapija d.o.o. se obavezuje da produži trajanje pretplate Korisniku za dvostruko više vremena nego što je trajao period više sile. Korisnik samostalno obezbjeđuje pristup internetu. euroKapija d.o.o. ne preuzima nikakve finansijske niti obaveze produženja roka korištenja Poslovnog portala Akta.ba, ukoliko je Korisnik zbog problema sa internet pristupom bio onemogućen da koristi Poslovni portal Akta.ba.


2. OPĆE ODREDBE

2.1. Trajanje ugovora o korištenju usluga i podataka web portala Akta.ba

Ugovor o korištenju usluga i podataka web portala Akta.ba može se zaključiti:
 • 1. Sa određenim rokom trajanja na šest mjeseci ili godinu dana od dana zaključenja ugovora
 • 2. Sa neodređenim rokom trajanja, odnosno sa mogućnošću automatskog produženja ugovora na određeno vrijeme.

2.1.1. Početak i prestanak ugovora

Podnošenjem zahtjeva za korištenje neke od usluga web portala Akta.ba (dalje u tekstu: Usluga) Korisnik usluge prihvaća ove Opće uslove. Korisnik zahtjev može podnijeti elektronskim putem web portala Akta.ba, odnosno lično ili putem pošte na formularu preuzetom sa web portala Akta.ba. Po primitku zahtjeva za Uslugu od strane Korisnika, Akta.ba će odmah u pisanom obliku ili na drugi odgovarajući način obavijestiti Korisnika o prihvaćanju/odbijanju Zahtjeva, te mu dostaviti Ugovor o korištenju sa specifikacijom tražene usluge. Zahtjev može biti odbijen od strane Akta.ba u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, odnosno u slučajevima da Korisnik nije obezbijedio osnovne podatke (naziv, adresa, ID broj) ili minimalne tehničke uvjete za korištenje usluge i podataka Akta.ba (npr. nedostavljanje ili nefunkcionisanje e-mail adrese Korisnika i sl.). Ugovor o korištenju Usluge smatra se sklopljenim u trenutku kada Akta.ba primi od Korisnika uredno popunjen i potpisan primjerak ugovora. Ovi Opći uslovi, zajedno sa Zahtjevom, obavještenjem o prihvaćanju, Ugovorom i primjenjivim cjenovnikom za Akta.ba Uslugu (dalje u tekstu: Cjenovnik), čine Ugovor o korištenju Usluge (dalje u tekstu: Ugovor). Korisnik je obvezan o svakoj promjeni podataka o Korisniku navedenih u Zahtjevu (primjerice kompanija/ime, adresa, email adresa) obavijestiti Akta.ba bez odlaganja, pisanim putem, te snosi odgovornost za svu štetu nastalu uslijed neispunjenja ove obveze. Ugovor koji se zaključuje na godinu dana ili šest mjeseci će se automatski produžavati za po jednu godinu, ako nijedna ugovorna strana ne obavijesti drugu ugovornu stranu, najmanje 1 (slovima: jedan) mjesec prije isteka važenja Ugovora, o svojoj namjeri da ne produžava važenje ovog Ugovora.

2.2. Cijena korištenja i plaćanje ugovorene usluge

Cijena usluge je određena primjenjivim cjenovnikom euroKapija d.o.o. Cjenovnik kompanije, euroKapija d.o.o. će korisniku ponaosob dostaviti Cjenovnik nakon što primi od Korisnika zahtjev za korištenje usluge. Cijena pretplate ugovara se u KM (Konvertibilna marka), odnosno u protuvrijednosti valute zemlje unutar koje se koristi ova usluga. Korisnik samostalno snosi sve eventualne materijalne troškove nastale prilikom plaćanja osnovne usluge, uključujući bankarske troškove transfera uplate i PDV u visini od 17%. Ukoliko je ugovor sa Korisnikom zaključen na određeno vrijeme od šest mjeseci, odnosno godinu dana, plaćanje usluge dospjeva odmah nakon zaključenja ugovora. Ukoliko je ugovor sa Korisnikom zaključen na neodređeno vrijeme, plaćanje usluge dospjeva početkom kalendarske godine, najkasnije 15. januara tekuće godine, za uslugu koja će biti isporučena u toj godini. Ugovorne strane se mogu sporazumjeti da će Korisnik dospjeli iznos cijene usluge iz ugovora platiti u jednakim mjesečnim obrocima za vrijeme trajanja ugovora. Obaveza aktiviranja ugovorene usluge za Akta.ba nastaje prvi radni dan nakon što Korisnik priloži dokaz o plaćanju ugovorene cijene usluge.

2.3. Otkaz ugovora

Ukoliko Korisnik dođe u docnju sa početnom otplatom, ugovor se smatra raskinutim, te prestaju sve obaveze između ugovornih strana.
Poslije isplate početne otplate, Akta.ba može raskinuti ugovor i obustaviti svoju uslugu ako Korisnik dođe u docnju sa najmanje dvije uzastopne otplate, ili nastaviti sa pružanjem usluge, a od Korisnika zahtjevati isplatu cijeloga ostatka cijene, u roku od 15 dana nakon dostavljene obavijesti o zahtjevu za plaćanje cijeloga ostatka cijene. Akta.ba može otkazati ugovorni odnos uz pridržavanje odgovarajućeg otkaznog roka koji samostalno određuje, ukoliko nije ugovoreno drugačije. Otkazni rok teče od dana prijema obavijesti o otkazu, ako ugovorom nije određeno drukčije.


3. POSEBNE ODREDBE

3.1. Vrste i sadržaj usluge pristupa web portalu Akta.ba

3.1.1. Pristup sadržaju web portala Akta.ba bez nakande

U ovu uslugu je uključen redovni pristup Korisnika na web portal Akta.ba, te pregled sadržaja portala koji se nudi korisnicima interneta bez naknade.

3.1.2. Tenderi biznis paket

Tenderi biznis paket Korisnik može koristiti uz godišnju naknadu, a paket uključuje sljedeće usluge i informacije:

 • Dnevni newsletter «Dnevna poslovna akta» - svakog radnog dana stiže na e-mail adresu Korisnika, a Newsletter sadrži usko-profilisane informacije iz oblasti poslovanja kompanije korisnika;
 • Newsletter - Obavještenje o dodjelama ugovora;
 • Newsletter - Akta promo;
 • Moj profil - Akta / Prilagođavanje profila
 • Pregled:
  • tendera,
  • javnih nabavki,
  • licitacija,
  • javnih poziva
  • informacija o dodjelama ugovora
  • planova nabavki
  • regulacionih planova
  • stečajeva i likvidacija
 • Mogućnost objave tendera / javnog poziva

3.1.3. Registar biznis paket

Registar biznis paket Korisnik može koristiti uz godišnju naknadu, a paket uključuje sljedeće usluge i informacije:

 • Newsletter - Dnevna poslovna akta;
 • Newsletter - Akta promo;
 • Moj profil - Akta / Prilagođavanje profila
 • Registar kompanija i institucija/Osnovni profil kompanije;

3.1.4. Promo biznis paket

Promo biznis paket Korisnik može koristiti uz godišnju naknadu, a paket uključuje sljedeće usluge i informacije:

 • Newsletter - Dnevna poslovna akta;
 • Newsletter - Akta promo;
 • Moj profil - Akta / Prilagođavanje profila
 • Banner u trajanju od 7 dana (40.000 prikaza)
 • Objave PR tekstova
 • Objave informacija o seminarima, kataloga, ponuda
 • Objava oglasa u sedmičnom newsletteru
 • Najave događaja

3.1.5. Registar + biznis paket

Registar + biznis paket Korisnik može koristiti uz godišnju naknadu, a paket uključuje sljedeće usluge i informacije:

 • Newsletter - Dnevna poslovna akta;
 • Newsletter - Akta promo;
 • Moj profil - Akta / Prilagođavanje profila
 • Registar kompanija i institucija:
  • Finansijski pokazatelji za kompanije
  • Stanje transakcionih računa

3.1.6. Primarni biznis paket

Primarni biznis paket Korisnik može koristiti uz mjesečnu/polugodišnju/godišnju naknadu, a paket uključuje sljedeće usluge i informacije:

 • Dnevni newsletter «Dnevna poslovna akta» - svakog radnog dana stiže na e-mail adresu Korisnika, a Newsletter sadrži usko-profilisane informacije iz oblasti poslovanja kompanije korisnika;
 • Newsletter - Obavještenje o dodjelama ugovora;
 • Newsletter - Akta promo;
 • Moj profil - Akta / Prilagođavanje profila
 • Banner u trajanju od 7 dana (40.000 prikaza)
 • Pregled:
  • tendera,
  • javnih nabavki,
  • licitacija,
  • javnih poziva
  • informacija o dodjelama ugovora
  • planova nabavki
  • regulacionih planova
  • stečajeva i likvidacija
 • Mogućnost objave tendera / javnog poziva
 • Registar kompanija i institucija
 • Objave PR tekstova
 • Objave informacija o seminarima, kataloga, ponuda
 • Objava oglasa u sedmičnom newsletteru
 • Najave događaja

3.1.7. Premium biznis paket

Premium paket Korisnik može koristiti uz mjesečnu/polugodišnju/godišnju naknadu, a paket uključuje sljedeće usluge i informacije:

 • Dnevni newsletter «Dnevna poslovna akta» - svakog radnog dana stiže na e-mail adresu Korisnika, a Newsletter sadrži usko-profilisane informacije iz oblasti poslovanja kompanije korisnika;
 • Newsletter - Obavještenje o dodjelama ugovora;
 • Newsletter - Akta promo;
 • Moj profil - Akta / Prilagođavanje profila
 • Banner u trajanju od 7 dana (40.000 prikaza)
 • Pregled:
  • tendera,
  • javnih nabavki,
  • licitacija,
  • javnih poziva
  • informacija o dodjelama ugovora
  • planova nabavki
  • regulacionih planova
  • stečajeva i likvidacija
 • Mogućnost objave tendera / javnog poziva
 • Registar kompanija i institucija:
  • Finansijski pokazatelji za kompanije
  • Stanje transakcionih računa
 • Objave PR tekstova
 • Objave informacija o seminarima, kataloga, ponuda
 • Objava oglasa u sedmičnom newsletteru
 • Najave događaja

Marketing Cjenovnik kompanije, euroKapija d.o.o. će Korisniku ponaosob dostaviti, nakon što primi od Korisnika zahtjev za korištenje marketinških usluga.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

4.1. Zakonska odgovornost za povredu prava intelektualnog vlasništva

4.1.1. Materijalna šteta i penal

Ako je Korisnik web portala Akta.ba namjerno ili krajnjom nepažnjom, povrijedi autorsko imovinsko pravo ili pravo na žig Akta.ba ili trećeg lica, nosilac prava može od povredioca tražiti zakonom propisani penal, naknadu do trostrukog iznosa ugovorene, a ako nije ugovorena, od odgovarajuće uobičajene naknade.

Ako je nastala šteta veća od penala, nosilac prava ovlašten je da traži razliku do iznosa naknade potpune štete.

4.1.2. Pristup sadržaju web portala Akta.ba - biznis paket uz mjesečnu naknadu i ograničen vremenski period

Nezavisno od naknade imovinske štete, kao i u slučaju da takve štete nema, autor može tražiti da se dosudi pravična novčana odšteta za pretrpljenu duševnu bol zbog povrede moralnih prava.

4.2. Ugovorena nadležnost

Sve sporove koji proizilaze iz ovog ugovora, Akta.ba će s Klijentom prvenstveno rješavati sporazumno, a ukoliko u tome ne uspije u razumnom roku, Akta.ba će pokrenuti spor pred stvarno nadležnim sudom u Sarajevu, ako ugovorom nije drugačije određena nadležnost suda, ili nije u primjeni isključiva nadležnost nekog suda. Za sve navedene sporove bit će mjerodavno pravo Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine.

4.3. Objava, važenje i izmjene Općih uslova

Ovi opći uslovi su objavljeni na stranici web portala Akta.ba, https://www.akta.ba/bs/Static/TermsOfUse

Čitanjem i prihvatanjem ovih općih uslova, Korisnik je saglasan da je upoznat sa tekstom Općih uslova, te da je saglasan da Opći uslovi čine sastavni dio ugovora o korištenju usluga web portala Akta.ba i obavezuju ugovorne strane.

Ovi Opći uslovi važe od 14.12.2016. godine.Stupanjem na snagu ovih Općih uslova prestaju da se primjenjuju dosadašnji uslovi poslovanja. Opći uslovi su pisani u elektronskoj formi i punovažni su do objavljivanja novih.

Sarajevo, 14.12.2016.

Direktorica euroKapija d.o.o. Ilidža

Azra Atagić-Ćatović