JAVNO NADMETANJE ZA OSNIVANJE I PRODAJU PRAVA GRAĐENJA NA LOKACIJI -STAMBENO NASELJE MUJKIĆI, ULICA NAJFE ŠEHIĆ BRČKO - Brčko Distrikt BiH

Izvor:eKapija , 29.11.2011

Broj: 16-29-010368/08
Brčko, 29.11. 2011. Godine

Na osnovu člana 11. i 18. Zakona o javnoj imovini u Brčko Distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“, brojevi: 28/06 i 19/07), člana 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom Brčko Distrikta BiH, broj: 01-014-006019/07 od 26. 3. 2007. godine („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“, broj 26/07), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika, broj: 01.1-02-019282/09 od 18. 6. 2009. godine i Odluke direktora Ureda za upravljanje javnom imovinom o raspisivanju Javnog konkursa o prodaji prava građenja, broj: 16-29-010368/08 od 28.11. 2011. godine, a u skladu sa Pravilnikom o procjeni vrijednosti nekretnina Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“, broj 1/08) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o procjeni vrijednosti nekretnina Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“, broj 48/10) Ured za upravljanje javnom imovinom objavljuje:


JAVNI KONKURS za zaključenje ugovora o osnivanju i prodaji prava građenja putem usmenog javnog nadmetanja


1. Brčko Distrikt BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko Distrikta BiH objavljuje Javni konkurs radi zaključenja ugovora o osnivanju i prodaji prava građenja putem usmenog javnog nadmetanja.
PREDMET KONKURSA LOKACIJA – stambeno naselje „Mujkići“, ulica Najfe Šehić u Brčkom

Nekretnina označena brojem 1968/4 KO Brčko 4, predstavlja katastarsku parcelu površine od 72,00 m², upisanu u zemljišnoknjižni izvadak , broj zemljišnoknjižnog uloška 125 KO Brčko 4 (privremeni registar Osnovnog suda Brčko) , koja se nalazi u prostornoj cjelini stambenog naselja „Mujkići“, u ulici Najfe Šehić u Brčkom.
Ukupna površina zemljišta na kome se vrši prodaja prava građenja iznosi 72,00 m².
Pristup parceli je iz ulice Najfe Šehić sa istočne strane predmetnog zemljišta.
Od predmetne katastarske parcele označene brojem 1968/4 KO Brčko 4 i susjedne katastarske parcele označene brojem 1944/3 KO Brčko 1, formira se jedna urbanistička parcela u skladu sa izvodom iz Urbanističkog plana grada Brčko – izmjene i dopune (II) – formiranje parcele.
Novoformirana urbanistička parcela je u funkciji izgrađenog individualnog stambenog objekta spratnosti P+1 , a pristup do iste je obezbijeđen iz ulice Najfe Šehić sa istočne strane predmetnog zemljišta.
Predmet ovoga konkursa je nekretnina označena brojem parcele 1968/4 KO Brčko 1, površine od 72,00 m² upisana u privremeni registar Osnovnog suda Brčko, broj zemljišnoknjižnog uloška 125 KO Brčko 4, koja čini dio planirane urbanističke parcele i koja je u funkciji izgrađenog individualnog stambenog objekta spratnosti P+1, a pristup do iste je obezbijeđen iz ulice Najfe Šehić sa istočne strane predmetnog zemljišta.
Početna prodajna cijena za prodaju nekretnina ovog konkursa iznosi 34,73868 KM po m², što za ukupnu površinu od 72,00 m2, iznosi 2.501,185 KM.
Depozit (20 % od početne prodajne cijene) iznosi 500,24 KM.
Ponuda se mora odnositi na lokaciju naznačenu u prethodnoj tački, odnosno ukupnu površinu od 72,00 m2.
Početna cijena nekretnine je utvrđena u skladu sa Pravilnikom o procjeni vrijednosti nekretnina Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“, broj 1/08), Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o procjeni vrijednosti nekretnina Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“, broj 48/10), te Zakonom o javnoj imovini u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“, brojevi: 28/06 i 19/07).

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

1. Pravo učešća na konkursu imaju sva domaća fizička i pravna lica koja podnesu prijave sa potrebnom dokumentacijom u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja u sredstvima javnog informisanja na adresu: Vlada Brčko Distrikta BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko Distrikta BiH, Bulevar mira 1, 76100 Brčko, Brčko Distrikt BiH, sa naznakom: „Za javni konkurs za zaključivanja Ugovora o osnivanju i prodaji prava građenja putem usmenog javnog nadmetanja - LOKACIJA – stambeno naselje „Mujkići“, ulica Najfe Šehić u Brčkom – NE OTVARAJ – ponuda za javni konkurs. Na pozadini koverte napisati puno ime i prezime te adresu ponuđača.

2. Prijava treba da sadrži identifikacione podatke podnosioca prijave i to :

Za fizička lica:
· Prijava (ime, prezime, adresu i broj telefona ponuđača, te tačan naziv lokacije za koju se
podnosi prijava;
· kopija dokumenta za identifikaciju - ovjerena (ukoliko se prijava podnosi putem
punomoćnika uz prijavu se prilaže ovjerena punomoć);
· dokaz o uplati kaucije - original (putem depozita ili bankovne garancije) u iznosu od 20% od
početne prodajne cijene, koji se uplaćuje na transakcijski račun kod HYPO-ALPE-ADRIABANK
a.d., filijala Brčko, broj: 552025-00026038-70 ;
· dokaz o izmirenim poreznim obavezama, zaključno sa 31. 10. 2011. godine, odnosno
dokaz da nije porezni obveznik, izdato od nadležnog organa u mjestu prebivališta fizičkog lica
- original ili ovjerena kopija;
· potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke
te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita licu ukoliko ne bude izabran
kao najpovoljniji ponuđač (račun ne smije biti devizni);

Za pravna lica:
· Prijava (naziv, sjedište i broj telefona pravnog lica te tačnu oznaku za predmetnu lokaciju za koju se podnosi prijava);
· ukoliko se prijava podnosi putem punomoćnika, uz prijavu se prilaže ovjerena punomoć;
· izvod iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci - original ili ovjerena kopija;
· identifikacioni broj poreznog obveznika - original ili ovjerena kopija;
· uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda zaključno sa 30. 09. 2011. godine i to:
a) direktnih poreza - original ili ovjerena kopija,
b) indirektnih poreza - original ili ovjerena kopija ili ovjerena izjava da nije PDV obveznik,
c) doprinosa za fondove penzijskog i invalidskog osiguranja - original ili ovjerena kopija,
d) doprinosa za zdravstveno osiguranje - original ili ovjerena kopija,
koje izdaje nadležni organ u mjestu sjedišta pravnog lica);
· referens lista;
· potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke
te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita licu ukoliko ne bude izabran
kao najpovoljniji ponuđač (račun ne smije biti devizni);
· dokaz o uplati kaucije - original (putem depozita ili bankovne garancije) u iznosu od 20% od
početne prodajne cijene, koji se uplaćuje na transakcijski račun kod HYPO-ALPE-ADRIABANK
a.d., filijala Brčko, broj: 552025- 00026038 -70 ;
· Instruction for Payment Order/Instrukcija za devizne doznake (€):
Primalac/Beneficiary: Broj računa: 540100-4600082130006,
Naziv firme: ”Brčko Distrikt BiH”
Adresa: Brčko, Bosna i Hercegovina, Bulevar mira 1
ACCOUNT WITH/ kod banke: ACC.No.9323 945 za EUR
HYPO ALPE-ADRIA BANK AD
Banja Luka, filijala Brčko
SWIFT: HAABBA2B,
Banka korespondent/ intermediary bank: SWIFT: HAABAT22
HYPO ALPE-ADRIA BANK INTERNATIONAL AG, KLAGENFURT, AUSTRIA
(SVI DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU MORAJU BITI U ORIGINALU ILI OVJERENOJ KOPIJI)

IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

1. Uslov za održavanje usmenog javnog nadmetanja jeste da su pristigle najmanje tri blagovremene i potpune prijave.

2. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršit će se u skladu sa najvišom ponuđenom cijenom.

3. Sa učesnikom koji ponudi najveću prodajnu cijenu za jedan metar kvadratni zemljišta zaključit će se ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

4. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuđača od zaključenja kupoprodajnog ugovora, isti gubi pravo na povrat kaucije (depozita), a za predmetne nekretnine će se raspisati ponovljeni javni konkurs.

5. Uplaćeni depozit najpovoljnijem ponuđaču uračunat će se u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuđačima se vraća.

6. Razgledanje nekretnine iz tačke 1. ovog konkursa i uvid u potrebnu dokumentaciju može se izvršiti od 05.12. 2011. godine do 09.12. 2011. godine.

7. Krajnji rok za podnošenje ponuda je 14.12. 2011. godine do 15.00 sati po lokalnom vremenu.

8. Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko Distrikta BiH može od izabranog ponuđača zahtijevati i
dodatnu dokumentaciju, a po zahtjevu Pravobranilaštva Brčko Distrikta BiH. Za potpisivanje ugovora o kupoprodaji potrebno je mišljenje Pravobranilaštva Brčko Distrikta BiH.

9. Ugovorom o kupoprodaji nekretnina iz tačke 1. ovog konkursa, između ostalog, bit će regulisan rok i način plaćanja kupoprodajne cijene.

10. Usmeno javno nadmetanje za osnivanje i prodaju prava građenja iz ovog konkursa će se održati u uredu broj 56, zgrada Vlade Brčko Distrikta BiH dana 19.12. 2011. godine u 12.00 sati.

11. Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, kao i one ponude koje ne sadrže sve elemente zahtijevane konkursom, neće biti uzete u razmatranje.

12. Prilikom javnog nadmetanja učesnici konkursa dužni su davati ponude. Visina naredne u odnosu na prethodnu ponudu kreće se od 1 - 5 KM/m².

13. Ponuđači snose sve troškove pripremanja, podnošenja ponuda, uplate kaucije, kao i sve troškove zaključenja i provođenja ugovora.

14. Brčko Distrikt BiH zadržava pravo da ne odabere nijednu ponudu, tj. da poništi Javni konkurs bez obrazloženja.

15. Uredno kovertirane pismene ponude sa naznakom: «Za javni konkurs radi zaključivanja ugovora o osnivanju i prodaji prava građenja putem usmenog nadmetanja - LOKACIJA – stambeno naselje „Mujkići“, ulica Najfe Šehić u Brčkom - NE OTVARAJ - ponuda za javni konkurs» dostaviti lično ili poštom na adresu: Vlada Brčko Distrikta BiH–Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko Distrikta BiH, Bulevar mira 1, 76100 Brčko Distrikt BiH, Bosna i Hercegovina
Na pozadini koverte napisati ime i prezime, te adresu ponuđača.

16. Kompletan tekst Javnog konkursa se objavljuje na web portalu Vlade Brčko Distrikta BiH http://www.bdcentral.net/index.php?option=com_docman&Itemid=114 i na oglasnoj ploči u zgradi Vlade Brčko Distrikta BiH, a informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti na broj telefona 049/240-632.

V.D. DIREKTOR UREDA
Andrea Kovačević,dipl.ing.građ.
Dostavljeno:
1. Za oglasnu ploču,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.klikni za PDF fajl

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: