Poziv za dostavljanje namjere učešća u postupku prodaje hotela Holiday sa pripadajućim zemljištem u Sarajevu

Datum objave: 16.02.2016. 08:51 / Izvor: Dnevni Avaz, 16.02.2016.

Poziv za dostavljanje namjere učešća

 

Na osnovu Rješenja o izvršenju izdatog od strane Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 lp 476790 14 lp od 08.07.2015., mi, HETA ASSET RESOLUTION AG (u daljem tekstu: „HETA") u vezi sa predloženom kupovinom imovine hotela "HOTEL HOLIDAY, koji se nalazi u Sarajevu, Zmaja od Bosne 4 (u daljem tekstu: „Hotel“), i određenih parcela navedenih u nastavku, u vlasništvu Holiday Sarajevo HOTELSKO TURISTIČKO DRUŠTVO "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, a koji je predmet izvršnog postupka pokrenutog od strane HETE, i protiv kojeg se trenutno vodi stečajni postupak u Sarajevu (takva kupovina izvan stečajnog postupka, koja će se provesti u skladu sa primjenjivim pravom, uključujući ali ne ograničavajući se na pravila koja se odnose na kupovinu nekretnina - "Predložena Transakcija"), ovim putem Vas pozivamo da dostavite namjeru za učešće (u daljem tekstu: „Namjera za učešće") u postupak prodaje neposrednom nagodbom u vezi sa Predloženom Transakcijom

 

Hotel se prodaje sa pripadajućim zemljištem ("Zemljište" i Hotel i Zemljište zajedno navedeni kao "Predmet prodaje") označenim:

1. katastarska čestica broj 159,

2. katastarska čestica broj 158,

3. katastarska čestica broj 330,

4. katastarska čestica broj 360,

5. katastarska čestica broj 542,

6. katastarska čestica broj 543,

7. katastarska čestica broj 577,

8. katastarska čestica broj 544,

upisanih u zemljišno-knjižnom ulošku broj 315, katastarske opštine: SP_SARAJEVO - MAHALA LI.

 

Naglašavamo da Predmet Prodaje obuhvata samo navedene parcele nekretnina i zgradu Hotela, na kojima je osnovana hipoteka kao osiguranje za potraživanja HETA-e. Predmet Prodaje ne uključuje operativno (hotelsko) poslovanje. Dodatno, kako bi se izbjegle nejasnoće, HETA izričito naglašava da imovina u vlasništvu Dužnika izvan Predmeta Prodaje neće biti obuhvaćena Predloženom Transakcijom, posebno da pokretne stvari koje senalaze u Hotelu ili na Zemljištu ili bilo koji ugovorni odnosi nisu obuhvaćeni Predloženom Transakcijom.

 

Namjera za učešće treba biti sačinjena pismeno, potpisana od ovlaštenog lica i podnesena putem e-maila sljedećim kontakt osobama:

a) HETA ASSET RESOLUTION AG, exitmanagement4@heta-asset-resolution.com : HETA ASSET RESOLUTION AG; Exit Management 4; Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt am W6rthersee, Austrija i

b) gđa. Nedžida Salihović, nedzida.salihovic-whalen@cms-rrh.com ; Advokat u kooperaciji sa CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwalte GmbH, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina;

najkasnije do 01. Marta 2016.godine

 

Nakon dobivanja i ocjenjivanja izražene Namjere za učešće, HETA može, po vlastitoj diskreciji, pozvati strane da podnesu obvezujuću ponudu u vezi sa Predloženom Transakcijom.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: