PRODAJA DRVNIH SORTIMENTA (OGREVNO DRVO KOD PANJA (CIJEPANO), TRUPCI BUKVE) - JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj

Izvor:eKapija , 11.05.2012
JP “ŠUME TUZLANSKOG KANTONA” DD KLADANJ
Ulica Fadila Kurtagića br.1, 75280 KLADANJ,
Tel.035/621-212, 621-287, direktor 621-498,komercijala 621-282, fax 621-075,
E-mail: jpsumetk@bih.net.ba
Poslovne jedinice- podružnice društva;
-Direkcija DD Kladanj Fadila Kurtagića 1.
-ŠG “Konjuh” Kladanj Patriotske lige bb,
-ŠG “Sprečko” Živinice Oslobođenja 13,
-ŠG “Majevičko” Srebrenik Bosanskih branilaca bb,
-ŠG “Vlaseničko” Turalići-Kladanj,
- Privatne šume Živinice.
Društvo upisano u registar Kantonalnog suda Tuzla broj U/I-1525/02.
Porezni identifikacioni broj društva 4209129520001
Uvjerenje o registraciji za PDV : 209129520001
Transakcijski računi;
- 3386602200035402 Unicredit Zagrebačka banka DD
- 1020130000044685 Union banka Tuzla
- 1610250008720056 Raiffaizen banka
- 1321600311487057 Tuzlanska banka

Broj : 4288 /12
Datum : 11.05.2012. god.

Predmet : O glašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

I Predmet oglasa:
Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi :

Za vise detalja o oglašenoj prodaji po LOT-ovima i prijavi za učešće na licitaciji molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za prodaju na slijedeći način :
Kontakt osoba : Mezetović Mirza dipl.ecc. tel. 035/621-282,061/281-253.

II Ponuda mora sadržavati:
Ime i adresu ponuđača,
Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,
Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,
Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti
Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 18.05.2012. godine do 13,00 sati.

III Predavanje ponuda:
Svi zainteresirani kupci ( ponuđači ) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom « Ponuda za drvne sortimente « ne otvaraj, na adresu :
JP « ŠUME TK « DD Kladanj,
Ulica Fadila Kurtagića broj 1.
75 280 Kladanj.
( sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.
NAPOMENA : Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata :
 • rješenje o registraciji,
 • PDV-e broj Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

  IV Objava oglasa:
  Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.ekapija.ba i www.jpsumetk.ba od 11.05.2012. godine.

  V Otvaranje ponuda:
  Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 18.05.2011. godine od 13,00 sati u prostorijama direkcije JP « Šume TK « Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

  VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:
  Najbolja ponuđena cijena.

  Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, kupljenu robu putem licitacije za LOT-ove 1-2 kupac je dužan preuzeti u roku od 90 dana, a za ostale LOT-ove u roku od 7 dana.

  DIREKTOR
  Hodžić Refik, dipl.ing.šum.
 • PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

  PODIJELI: