Prodaja hrastovih trupaca

* Full text of this document is available only in B/H/S language. If you need it tranlated into English, please contact us.
Izvor: eKapija.BA, 14.11.2013
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA
 
 
Po Odluci o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata, porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federaciji BiH (Sl. novine F BiH broj: 52/09, 25/10), član 6. i na osnovu člana 65. Statuta ŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa, direktor ŠPD «UNSKOSANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa objavljuje
 
 
JAVNU LICITACIJU
putem prikupljenih pismenih ponuda za prodaju hrastovih trupaca 
 
 
Kontakt osoba za LOT 1., ( Podružnica "Šumarija" Cazin) je upravnik Ibrahim Kapić, dipl.ing.šum. tel. broj 037/514-031 i 061/784-925 Hrastovi trupci se prodaju preuzimanjem na međustovarištu Podružnice "Šumarije" Cazin i naknadne reklamacije se ne uvažavaju. 
Hrastovi trupci se mogu pogledati svakim radnim danom objavljivanja oglasa u dnevnim novinama, na našoj web stranici www.ussume.ba do dana otvaranja ponude u periodu od 9h -
14h, na dogovorenom mjestu s upravnikom Podružnice "Šumarija" Cazin. Način plaćanja je avans u roku 3 dana po potpisanom ugovoru, oprema i fakturisanje po klasama, a rok isporuke je 8 (osam) dana od dana potpisanog ugovora.
 
Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponude za prodaju licitacijom" - ne otvaraj, dostaviti na protokol ŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa ili preporučeno poštom od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama do 19.11.2013. godine. Ponude se otvaraju isti dan u 12 00 h u prostorijama Direkcije ŠPD “UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa, ulica Radnička bb.
 
Pravo učešća za prodaju licitacijom imaju sva pravna lica koja posjeduju  Rješenje za upis u sudski registar, dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, polufinalne, finalne i hemiske prerade, ili dokaz o ispunjavanju uslova za promet šumskih drvnih proizvoda, transakcijski račun i PDV-a Prigovor na rad Komisije može se istaći na Zapisnik jedino na dan otvaranja ponude Tekstove licitacije  možete pogledati na stranici www.ussume.ba i oglasnim tablama podružnica "Šumarija" Cazin 
 
Kontakt osoba – Arapović Semira TEL. 037/473-469  i  mobitel broj 061/784-135. 
 

 

JRJN/CPV kodovi
  • 03414000-5 - Neobrađeno drvo
  • 03418000-3 - Cjepanice
var validNavigation = false; var value = ""; var sessionId = "siyixm1izpwpdtub2jmldwz3"; function endSession () { if ((value === null || value === "") && !validNavigation) { $.ajax({ url: '/' + culture + '/Account/LogOffUser', cache: false, async: false, type: "POST", }); } } function wireUpEvents() { if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('firefox') > -1) { window.onBeforeUnload = function () { if (!validNavigation) { endSession(); } }; } if ($.browser.msie) { window.beforeunload = function() { if (!validNavigation) { endSession(); } }; }else { window.onbeforeunload = function () { if (!validNavigation) { endSession(); } }; } // Attach the event keypress to exclude the F5 refresh $(document).bind('keypress', function (e) { if (e.keyCode == 116) { validNavigation = true; } }); // Attach the event click for all links in the page $("a").bind("click", function () { validNavigation = true; }); // Attach the event submit for all forms in the page $("form").bind("submit", function () { validNavigation = true; }); // Attach the event click for all inputs in the page $("input[type=submit]").bind("click", function () { validNavigation = true; }); jQuery('form').submit(function() { jQuery(window).unbind("beforeunload"); jQuery(window).unbind("onbeforeunload"); }); } //});