Prodaja mercedesa kipera, traktora, utovarivača, šumskih zglobnih traktora, Zastave Ivekom, niskoležeće prikolice i snježnog pluga

Izvor:Glas Srpske , 27.05.2013

 

"ROMASOK" ad u stečaju, Sokolac

Ul. Romanijska br. 9

Sokolac

 

Datum: 23.5.2013. god.

 

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca, stečajnog duhnika "ROMASOK" ad u stečaju Sokolac, od 27.3.2013. godine i saglasnosti Odbora povjerilaca od 1.4.2013. godine, a u smislu odredaba člana 105 Zakona o stečajnom postupku, stečajni upravnik,

 

OGLAŠAVA

javno nadmetanje za prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika

prikupljanjem pisanih ponuda

 

Predmet prodaje:

 

Mercedes kiper 2640 procijenjene vrijednosti 17.000,00 KM

Traktor gusjeničar TG 140 procijenjene vrijednosti 12.000,00 KM

Utovarivač RD 130 procijenjene vrijednosti 12.000,00 KM

Šumski zglobni traktor LKT 81 procijenjene vrijednosti 11.000,00 KM

Šumski zglobni traktor LKT 80 procijenjene vrijednosti 7.000,00 KM

Zastava Ivekom procijenjene vrijednosti 2.500,00 KM

Niskoležeća prikolica procijenjene vrijednosti 5.000,00 KM

Snježni plug TIP SPM 3 procijenjene vrijednosti 1.000,00 KM

 

Imovina se prodaje u paketu kao cjelina čija ukupna vrijednost pokretne imovine iznosi 67.500,00 KM.

 

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponudu i dokaz o uplati depozita, u iznosu od 6.750,00 KM, na račun stečajnog dužnika broj: 562-012-81080451-22 koji se vodi kod NLB Razvojna banka, filijala Sokolac. Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama sa naznakom "PONUDA-NE OTVARAJ", na adresu: "ROMASOK" ad u stečaju, ul. Romanijska br. 9, Sokolac, do 21.6.2013. god. U ponudi, pored ponuđene cijene i dokaza o uplaćenom depozitu, potrebno je navesti osnovne podatke ponuđača.

 

U razmatranje će se uzeti samo one ponude gdje je ponuđač ponudio početnu cijenu i veću od početne cijene. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Razgledanje imovine može se izvršiti svakog radnog dana u periodu od 9 do 11 časova, a informacije se mogu dobiti na telefon 065/626-576. Imovina se prodaje u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu. Na ponuđenu cijenu se plaća PDV.

 

Stečajni upravnik će u prisustvu najmanje dva člana Odbora povjerilaca izvršiti otvaranje ponuda dana 26.6.2013. u 10 časova u prostorijama stečajnog dužnika. Za kupca biće proglašen ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom.

 

Zaključak o najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca. Ukoliko budu dva najpovoljnija ponuđača sa istom ponuđenom cijenom, kupcem će se proglasiti ponuđač koji je prije uplatio depozit. Ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene depozit će se vratiti po okončanju javnog nadmetanja.

 

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 8 dana, od dana prijema zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita, a za kupca će se proglasiti sljedeći najpovoljniji ponuđač.

 

Svi troškovi vezani za promet imovine padaju na teret kupca.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
  • 16110000-9-Plugovi i tanjirače

  • 16700000-2-Traktori

  • 34100000-8-Motorna vozila

  • 34110000-1-Putnički automobil

  • 34134200-7-Kiper kamioni

  • 34142200-6-Utovarivači

  • 34223300-9-Prikolice