Prodaja zemljišta sa građevinskim objektima, mašina, sitnog inventara, kompjutera i namještaja

Datum objave:10.01.2017. 09:28 / Izvor:Dnevni Avaz , 10.01.2017

Dita d.d. Industrija deterdženata Tuzla - u stečaju

Husinskih Rudara bb. 75 000 Tuzla

Tuzla, 10.01.2017.godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku F BiH (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca od 30.06.2015. godine. Odbora povjerilaca od 15.11.2016. godine. Stečajni upravnik, raspisuje:

 

OGLAS

O PRODAJI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

(6 PRODAJA)

 

I Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem

 

A) Nepokretna imovina , stečajnog dužnika „DITA" d.d. Industrija deterdženata Tuzla - u stečaju , ul Husinskih rudara bb, Tuzla što uključuje slijedeće:

I. Zemljište sa građevinskim objektima ZK uložak 2177,k.o. Husino, u kojem je u A listu upisano: broj parcele 262/1 po novom premjeru 127/2, Zgrada i ekonomsko dvorište 11.075,00 m2; broj parcele 249/11 po nov.prem. 72/1 dio i 20/2 dio, pristupni put 631,00 m2; broj parcele-264/1 po nov.prem. 137/2 dvorište 16.442,00 m2; broj parcele 256/1 po novom prem. 6/2, skladište gotove robe-zgrada 4.032,00 m2; broj parcele 250/3 po nov.prem.74/1, skladište vodenog stakla-zgrada 227,00 m2; broj parcele 256/10 po nov.prem. 75/1 skladište tekućih proizvoda-zgrada 661,00 m2; broj parcele 250/2 po nov.prem.14/1, skladište praškastih sirovina-zgrada 1.128,00 m2; broj parcele 251/3 po nov.prem.78/2,518/2,72/1. zgrada i ekonomsko dvorište 24.081,00 m2; broj parcele 249/1 po nov.prem. 72/1 dio ekonomskog dvorišta 3.342,00 m2; broj parcele 249/9 po novom premjeru 16 dio ekonomsko dvorište 4.535,00 m2; broj parcele 249/23 po nov.prem. 16 dio ekonomsko dvorište 770,00 m2; broj parcele 249/24 po nov.prem. 15/1, upravna zgrada 482,00 m2; broj-parcele 249/25 po nov.prem. 20/2 dio pristupni put 350 m2; broj parcele 211/13 po nov.prem. 16 dio ekonomsko dvorište 350,00 m2; broj parcele 249/26 po nov.prem. 15/2 restoran i garderoba 667,00 m2; broj parcele 250/4 po nov.prem. 14/2, kompresornica 403,00 m2; broj parcele 250/5 po nov.prem. 14/3 skladište sirovina-silos 406,00 m2; broj parcele 250/6 po nov.prem. 74/2, skladište tečnog silikata140,00 m2; broj parcele 251/5 po nov.prem. 72/5 kolska vaga 73,00 m2; broj parcele 251/6 po nov.prem. 72/4 portimica 27,00 m2; broj parcele 256/12 po nov.prem. 6/3 pakovanje,skladište ambalaža i pogon tečnog deterdženta 2.935,00 m2; broj parcele 256/13 po nov.prem.6/4 zgrada 1.309,00 m2; broj parcele 256/14 po nov.prem. 6/5 skladište sirovona u vrećama 3.480,00 m2; broj parcele 256/15 po nov.prem.6/6 trafostanica 345,00 m2; broj parcele 256/16 po nov.prem. 75/2pumpna stanica 138,00 m2; broj parcele 251/4 po nov.prem. 72/2 zgrada i ekonomsko dvorište 2.995,00 m2; broj parcele 251/7 po nov.prem. 72/5 skladište goriva 358,00 m2; broj parcele 264/21po nov.prem. 137/3 dvorište 552,00 m2; broj parcele 264/22 po nov.prem. 137/4 dvorište 68 m2; broj parcele 251/8 po nov.prem. 72/6 ekonomsko dvorište 138,00 m2.

Čija je ukupna vrijednost -12.496.287.65 KM.

 

B) Pokretna imovina, mašine, sitan inventar, kompjuteri i namještaj prema spisku čija je ukupna vrijednost -1.114.661,77 KM

 

II. Cijena i način prodaje :

1. Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke skupštine i Odbora povjerilaca .

2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

3. Sve cijene su izražene bez PDV-a

 

III. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).

Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjm će se održati dana 01.02.2017. godine (srijeda) u 12:00 h u prostorijama "Dita" d.d. Tuzla - u stečaju na adresi Husinskih rudara bb, TUZLA.

Uslovi prodaje su:

- kupac kupuje imovinu firme u postojećem stanju,

- pokretna i nepokretna imovina se prodaje kao cjelina, ponuđena cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti niža od cijene navedenih pod rednim brojem I, stav A i B što iznosi =13.610.949.42 KM

- minimalni iznos podizanja iznad početne cijene je 10.000,00 KM, a najveći iznos 100.000,00 KM.

- usmenom javnom nadmetanju mogu sudjelovati fizička i pravna lica koji, na ime garancije "(depozita), uplate novčana sredstava 10 % od početne cijene deflnisane ovim oglasom, odnosno 10.000 KM na transakcijski račun firme „Dita " d.d. Industrija deterdženata Tuzla u stečaju, broj: 134-090-000-038-7886 kod ASA BANKA d.d. Sarajevo, sa naznakom: osiguranje za učešće na usmenom javnom nadmetanju,

- prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno» , bez naknadnih prigovora. Žalbi, vezano za predmete prodaje,

- javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjava uslove Oglasa,

- ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje smatra sc da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a Stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

- sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac, kao 1 PDV u skladu sa Zakonom o PDV-u.

 

2. Rok za dostavljanje ponuda

Krajnji rok za uplatu depozita je 31.01.2017. godine (utorak) na transakcijskom računu „Dita" d.d Industrija deterdženata Tuzla - u stečaju, broj računa. 134-090-000-038-7886 kod ASA BANKA d.d. Sarajevo.

 

3. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana u krugu stečajnog dužnika Dita d.d. Industrija deterdženata Tuzla - u stečaju , ul. Husinskih rudara bb. Tuzla, od 9 do 15 Časova. Sve dodatne informacije na telefon 035/396-038

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
  • 30200000-1-Oprema za kompjutere i kompjuteri

  • 31100000-7-Elektro motori, generatori i transformatori

  • 39000000-2-Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), opremanje, kućni aparati (izuzev osvjetljenja) i sredstva za čišćenje

  • 70122110-6-Prodaja slobodnog zemljišta

  • 70123000-9-Prodaja nekretnina