Prodaja upravne zgrade u Tuzli, poslovnog kruga u Bukinju, teretnih i poluteretnih vozila, autocisterni, rovokopača, utovarivača, vibro ploča...

Izvor:Oslobođenje , 02.12.2013

DOO «TUZLAPUTEVI» TUZLA U STEČAJU

Ul. Petra Kočića br. 7,75000 Tuzla

Stečajna uprava

 

Broj: 01-

Tuzla, 2.12.2013. godine

 

Na osnovu člana 101,102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine FBiH" br. 29/03,32/04 i 42/06), rješenja Općinskog suda u Tuzli broj: 32 0 St 002463 )9 St od 7.10.2010. godine, stečajni upravnik objavljuje

JAVNI OGLAS

radi prodaje nekretnina stečajnog dužnika metodom pribavljanja i javnog razmatranja pisanih ponuda i prodaje pokretnih stvari-stalnih sredstava (mašine i oprema) na usmenom nametanju principom slobodne pogodbe

 

I PREDMET PRODAJE SU:

1.1.

Upravna zgrada DOO "Tuzlaputevi" Tuzla u stečaju, u Tuzli, u ulici Petra Kočića br. 7, označena po starom premjeru kao kč. 9/489 "Gradilište", pov. 85 m2, zatim kč. 9 "31 "Dvorište" pov. 90 m;. i kč. 9/732 "Zgrada i dvorište" pov. 492 m2, sve upisano u zk.ul. 1053 Ko Tuzla. Na predmetnim nekretninama upisano je vlasništvo DD "Tuzlaputevi" Tuzla sa 1/1 dijela (raniji status).

U "C" listu zemljišne knjige upisano je konstituisanje hipoteke na nekretninama radi naplate javnih prihoda u ukupnom iznosu od 2.526.749,40 KM, u korist Federalnog ministarstva finansija/financija - Porezna uprave - Kantonalni porezni ured Tuzla. Aktima Porezne uprave - Kantonalni porezni ured Tuzla broj: 10-3/01-15-20-01- M092-1-15 od 28.3.2011. godine i 13-3-02-15-05-05-02065-15 od 27.12.2012. godine, data je pisana saglasnost za prodaju nekretnina koje su predmet ovog oglasa. Prema podacima novog premjera, nekretnine koje su predmet prodaje upisane su kao: kč. 625/3 "Srpska Varoš" dvorište pov. 18 m2, kč. 666/2 "Dvorište - kuča" pov. 258 m\ dvorište pov. 317 m2 i dvorište sa zgradom pov. 74 m2, tj. ukupno 667 m2, sve upisano u PL 2046 KO Tuzla II.

1.2.

Poslovni krug u vlasništvu stečajnog dužnika u Bukinju, označen kao kč. 1728/9 "Joševica" privredna zgrada. pov. 842 m2, kč. 1729/9 "Joševica" poslovni objekat pov. 123 m2, kč. 1729/8 "Joševica" trafo stanica pov. 8 m2, kč. 1728/10 "Joševica" poslovni objekat pov. 44 m2, kč. 1728/11 "Joševica" poslovni objekat pov. 319 m\ kč. 1731/22 "Joševica" poslovni objekat pov. 199 m\ kč. 1729/1 "Joševica" ekonomsko dvorište, pov. 2346 m\ kč. 1730/7 "Joševica" ekonomsko dvorište, pov. 329 m2, kč. 1728/1 "Joševica" ekonomsko dvorište pov. 1714 m2, kč. 1732/4 "Joševica" ekonomsko dvorište, pov. 130 m2, kč. 1731/2 "Joševica" ekonomsko dvorište, pov. 1219 m2, kč. 1731/17 "Joševica" ekonomsko dvorište pov. 135 m2 i kč. 1731/16 "Joševica" ekonomsko dvorište pov. 3730 m2, sve upisano u zk. ul. 1675 KO Lipnica, kao vlasništvo prodavca sa 1/1 dijela. Na predmemim nekretninama nema tereta upisanih u "C" listu zemljišne knjige.

Na prodaju nekretnina stečajni dužnik prodavac pribavio je pisanu saglasnost Porezne uprave FBiH - Kantonalni porezni ured Tuzla broj: 10-3/01-15-20-01-00092-1- 15 od 28.3.2011. godine i 13-3-02-15-05-05-02065-15 od 27.12.2012. godine.

Po podacima novog premjera, radi se o nekretninama označenim kao kč. 703/1,703/14,703/15,703/16,703/17/,703/17,703/18,703/19,703/20,703/22.703/23.703/24, kč. 704/1, 705/3,725/1,726/7,726/8.727/1,727/3,727/4, 727/5,727/6,727/7,727/8,727/9,727/10, te kč. 886/2 ukupne površine 12.686 m;. a sve upisano u PL 830 KO Bukinje.

1.3.

A. TRANSPORTNA SREDSTVA:

Red. broj:

NAZIV (MARKA/TIP)

Snaga ( kW), Kapacitet (m3)

Godina proizvodnje:

Stanje:

Zadnja oglašavana cijena bez PDV-a:

1

TERETNO KlPER VOZILO MERCEDES 3528 K

206 /181

88/99

Neispravno 

14.580.00

2

TERETNO KIPER VOZILO RENAULT M 150

110/7,5t

96/97

Neispravno

7.290.00

3

POLUTERETNO VOZILO IVECO 35.12 D

90/1,81

98/99

NeIspravno

875,00

4

POLUTERETNO VOZILO IVECO 35.12 D

90/1,81

98/99

NeIspravno

875.00

5

POLUTERETNO VOZILO VW 4T45D

141 /2t

84/02

Neispravno

1.458.00

6

POLUPRIKOLICA M2354/001 LABUDICA SF EK54/40

- / 401

96/97

Neispravno

10.935,00

7

PRIKOLICA ZA TEGLJAČ-KIPER M2140 STX 28/2

-/26t

96/97

Neispravno

18.225.00

8

POLUPRIKOLICA ZA H25 APH-1500

- / 1.5 t

96/97

Ispravno

2.916,00

9

KOMBI-BUS HYUNDAI H-100

56/1+8

1996

Neispravno

729,00

10

PUTNIČKO VOZlLO ŠKODA-FELlClA

43/1 + 4

1996

Neispravno

1.094,00

11

POLUTERETNO VOZILO VW T-2

141 /2t

84/07

Neispravno

1.823,00

12

KOMBI VW

56/1+8

84/07

Neispravno

3.645,00

13

KOMBI FIAT DUKATO

60/1+8

94/07

Neispravno

5.832,00

14

TERETNO VOZILO IVECO MP 380 E 27

272/21 1

98/99

Neispravno

20.000,00

15

AUTOCISTERNA ZA VODU TAM 170 Tl4

125 / 25001

89/95

Ispravna

5.000,00

16

AUTOCISTERNA ZA GORIVO MERCEDES 16.19

141 /124001

1980

Ispravna

20.000,00

17

TEGLJAC ŠLEPER IVECO 440 E 42

309

98/99

Neispravan

22.000,00

 

B. GRAĐEVINSKE MAŠINE I OPREMA: 

Red. broj:

NAZIV (MARKA/TIP)

Snaga (kW), Kapacitet (m3)

Godina proizvodnje:

Stanje:

Zadnja oglašavana cijena bez PDV-a:

1

UTOVARIVAČ HYUNDAI HL-760

140/3,1

1996

Neispravan

3.037,00

2

UTOVARIVAČ ZETTELMAYER ZL302

21/0,3

1995

Neispravan

9.112,00

3

ROVOKOPAČ-BAGER, HIDRAULIK CASE POČLAIN 888P

93/0,76

1991

Neispravan

25.515,00

4

ROVOKOPAČ-MINI BAGER PLL-JOB EB-200XT

11,3/0,15

1998

Neispravan

5.832,00

5

GREJDER MG 145 TZ237

107

1996

Neispravan

18.225,00

6

GREJDER O&K F85A

68

79/96

Neispravan

8.748,00

7

ROVOKOPAC TOČKAS HYUNDAIR 130 w

109 / 0,76

1996

Neispravan

25.000,00

8

VALJAK, GLATKI BOMAG BW160A

60

93/96

Neispravan

4.860.00

9

VALJAK, TANDEM DUOMAT DTV213

22,7

1990

Neispravan

3.645.00

10

EINIŠER-ASFALTNI VOGELE 6-65

75/ 150 t/h

83/96

Neispravan

14.580,00

11

MASINA ZA SREDNJU LlNIJU HOFMAN H25

22

1990

Neispravan | 14.580.00

12

AGREGAT 200 kVA IVECO

189

1996

Neispravan

6.561,00

13

UNIVERZALNA MASINA UNIMOG MERCEDES 1200

92

86/98

Neispravan

21.262.00

14

MAŠINA ZA KRPLJENJE RUPA PATSCH MATIC STP

-

2004

Neispravna

1.458,00

15

VALJAK KOMBINOVANI, HAMM-HW 632

54

80/96

Ispravan

5.670,00

16

VALJAK KOMBINOVANI, JELSINGRAD BW 160

52

1991

Ispravan

* 28.350.00

17

FINISER ASFALTNI-DYNAPAC F-16W

78/150/h

1996

Ispravan

37.125,00

18

PRSKALICA ZA EMULZIJU-MAUS GMBH-90

5,7

1996

Ispravna

6.480.00

19

VIBRO PLOCA-AMAN-DVP 1850

3,3

1995

Ispravna

729,00

20

VIBRO PLOCA SA PRIKLJUČKOM-BOMAG 25/45 D

-

2008

Ispravno

5.994,00

21

REZAČIČA ZA ASFALT-LISSMAC FS 13/2D

9,6

2007

Ispravna

8.505,00

22

REZAČIČA ZA ASFALT-LISSMAC FS 13/2D

9,6

2007

Ispravna

8.505.00

C. RADIONIČKA SREDSTVA

Red. broj:

NAZIV ( MARKA/TIP)

Snaga ( kW), Kapacitet (m3)

Godina proizvodnje:

Stanje:

Zadnja

oglašavana cijena bez PDV-a:

1

MAŠINA ZA DEMONTAŽU GUMA TERETNI SAOBRAČAJ

-

-

lspravna

486.00

 

II CIJENA I NAČIN PRODAJE

- Nekretnine pod rednim brojem 1.1. se prodaju za ukupnu cijenu od 1.363.095,00 KM, (slovima: jedanmiliontristotinešezdesettrihiljadedevedesetpet KM), u skladu sa Odlukom Odbora povjerilaca od 22.11.2013. godine.

- Nekretnine pod rednim brojem 1.2. se prodaju za ukupnu cijenu u iznosu od 1.554.950,00 KM, (slovima: jedanmilionpetstotinapedesetčetirihiljadedevetstoti- napedeset KM), u skladu sa Odlukom Odbora povjerilaca od 22.11.2013. godine.

Za nekretnine pod rednim brojem 1.1. i 1.2. ponudači su dužni dostaviti dokaz o uplati depozita koji iznosi 10.000,00 KM.

Nekretnine se prodaju sistemom prikupljanja zatvorenih ponuda, u zapečaćenim kovertama, koje će se javno otvoriti pred komisijom za prodaju, te će se istovremeno utvrditi najpovoljniji ponuđač i proglasiti kao izabrani kupac.

- Oglašena transportna sredstva, građevinske mašine i oprema pod rednim brojem 1.3. prodaju se po principu slobodne pogodbe, a cijene su orijentacionog karaktera (cijene su sa zadnjeg objavljenog oglasa).

Za oglašena transportna sredstva, gradevinske mašine i opreme pod rednim brojem 1.3. uplatom depozita za učešće koji iznosi 10% od formirane cijene, za svako od transportnih sredstava, građevinskih mašina i opreme, ali ne više od 1.000,00 KM ukupno zbirno.

Pored toga, ponudač je dužan dostaviti izjavu da prihvata da transportna sredstva, gradevinske mašine i opremu kupuje i preuzima u stanju viđeno - kupljeno, da prihvata prenos rizika za slučajnu propast stvari od dana kada je prihvaćena njegova ponuda, te da će utvrdenu kupoprodajnu cijenu platiti u roku od tri radna dana od dana proglašenja najpovoljnijeg ponudača.

Pravo na kupovinu imaju sva pravna i fizička lica, domaća i strana, s tim da strana lica mogu steći pravo vlasništva uz uslov reciprociteta.

Uz propisanu dokumentaciju i izjave, svi ponuđači dužni su dostaviti dokaz o uplati propisanog depozita koji se uplaćuje na račun prodavca DOO "Tuzlaputevi Tuzla u stečaju kod Hypo Alpe Adria bank d.d., broj: 306-046-00010234-91, zaključno sa 10.12.2013. godine.

Ponudači su obavezni dostaviti podatke o svom identitetu, te izjavu da su u slučaju izbora za najpovoljnijeg ponudača preuzeli na sebe uplatu poreza na promet nepokretnosti i prava za kupljene nekretnine, te svih drugih troškova vezanih za prenos prava vlasništva, kao i izjavu da nekretnine kupuju u videnom stanju - pregledane, te da nemaju primjedbi na utvrdeno stanje.

IV PROCEDURA PRODAJE

Prodaja će se izvršiti prikupljanjem ponuda u zatvorenim kovertama koje su propisno zapečaćene, a koje sadrže isprave navedene u prethodnom poglavlju. Koverte sa ponudama mogu se predati neposredno u direkciji u vremenu od 7 do 12 sati radnim danom, ili predati poštom na adresu, s tim da se zapečaćena koverta stavi u kovertu i adresira na sjedište prodavca, sa naznakom za javnu prodaju.

Rok zapodnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu "Oslobodenje", zaključno sa 10.12.2013. godine.

Ročište za razmatranje ponuda će se održati u prostorijama sjedišta prodavca u Tuzli, ul. PetraKočića br.7, 12.12.2013. godine sapočetkom u 11 sati.

Postupak prodaje i javno otvaranje ponuda će voditi komisija koju imenuje stečajni upravnik uz saglasnost stečajnog sudije.

Zadatak komisije je da javno otvori prispjele ponude, utvrdi koje su ponude kompletne, te eliminiše ponude koje ne udovoljavaju uslovima, a zatim da izvrši rangiranje ponuda rukovodeći se isključivo ponudenom cijenom.

Najuspješniji ponudač koji bude proglašen pobjednikom dužan je zaključiti ugovor u roku od 8 dana od dana zaključenja javnog otvaranja ponuda. a u protivnom gubi pravo na položeni depozit.

Svim ostalim ponudačima će se izvršiti povrat sredstava slijedećeg narednog radnog dana nakon otvaranja ponuda.

Ukoliko najuspješniji ponudač ne pristupi zaključenju ugovora i roku od 8 dana, smatra se da je isti odustao od zaključenja ugovora. te ce se na zuključenje ugovora pozvati slijedeći rangirani ponudač, uz uslov da ponudena kupoprodajna cijena nije manja nego početna cijena iz ovog javnog poziva. U slučaju odustanka i drugog ponudača, pod istim uslovima mogu se pozvati i slijedeći rangirani ponudači.

Predaje u posjed i slobodno raspolaganje će se izvršiti komisijski odmah po zaključenju kupoprodajnog ugovora sa najpovoljnijim ponudačem.

Sve troškove zaključenja ugovora, prenosa prava vlasništva, usluga notara, poreza na promet nepokretnosti i prava, te izdavanja is rava povodom prenosa, snosit će u cijeiosti kupac.

NAPOMENA: Nekretnine se mogu pregledati svakim radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati. Dokumentacija - dokaz o vlasništvu, upis u katastar, te ostale isprave, mogu se razgledati u isto vrijeme u sjedištu društva. Kontakt-osoba za informacije o vrsti mašina, opreme i vozila, razlozima neispravnosti i sl. je Oštraković Sead, kontakt-telefon: 062/684-622, sa rezervisanim periodom od 9 do 12 sati radnim danom.

 

STEČAJNA UPRAVA

Fehim Ugljanin

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
 • 34134200-7-Kiper kamioni

 • 34136000-9-Kombi vozila

 • 34140000-0-Teška motorna vozila

 • 34142200-6-Utovarivači

 • 34144212-7-Kamion - cisterne za vodu

 • 34223300-9-Prikolice

 • 42000000-6-Industrijske mašine

 • 43220000-1-Grejderi i ravnjači

 • 43260000-3-Mehaničke lopate, rovokopači i utovarivači, rudarske mašine

 • 43300000-6-Građevinske mašine

 • 43312400-7-Valjak za puteve

 • 50190000-3-Rasklapanje vozila, demontaža dijelova

 • 70122110-6-Prodaja slobodnog zemljišta

 • 70123000-9-Prodaja nekretnina

 • 70123200-1-Prodaja nestambenih nekretnina