al

Legislativa

Pravilnik o vanjskoj reviziji društava za osiguranje i reosiguranje

23.11.2016. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Na osnovu čl. 8, 10. i 60. Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/05 i 36/10) i člana 16. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/05), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 38. sjednici održanoj 15.11.2016. godine, donosi

 

PRAVILNIK O VANJSKOJ REVIZIJI

I - OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

Predmet pravilnika

Ovim Pravilnikom se propisuje način izbora vanjskog revizora, postupak vanjske revizije društava za osiguranje i reosiguranje, minimalni sadržaj revizije i revizorskog izvještaja društava za osiguranje i reosiguranje (u daljem tekstu: društvo), razlozi i način neprihvatanja revizije, odnosno revizorskog izvještaja.

 

II - IZBOR VANJSKOG REVIZORA I POSTUPAK VANJSKE REVIZIJE

 

Član 2.

Izbor vanjskog revizora

(1) Skupština društva imenuje vanjskog revizora, uz prethodno dostavljanje obavještenja Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor) o prijedlogu za izbor vanjskog revizora.

(2) Vanjski revizor pored ispunjavanja uslova utvrđenih propisima o računovodstvu i reviziji, koje dokazuje rješenjem o izdavanju dozvole za rad, mora ispunjavati i posebne uslove: a) da u godini na koju se odnosi revizija, nije kod istog društva obavljao usluge u vezi sa procjenom vrijednosti društava, aktuarske usluge, interne revizije, menadžerske usluge i usluge ljudskih resursa, pravne i stručne usluge koje se odnose na proces revizije, savjetodavne, brokerske, dilerske ili investicione usluge, što se potvrđuje izjavom direktora društva i izjavom direktora revizorskog društva ovjerenom kod nadležnog organa, b) da u društvu u kojem obavlja reviziju u prethodnoj godini nije ostvario više od 15% ukupnog prihoda, što se dokazuje odgovarajućom knjigovodstvenom dokumentacijom - bilansom uspjeha i izjavom o naplaćenoj naknadi za obavljenu reviziju u tom društvu, c) da je u odnosu na društvo i dioničare društva nezavisan, odnosno da nije u vezi odnos koji bi mogao dovesti u pitanje nezavisnost i nepristrasnost, što se dokazuje izjavom direktora revizorskog društva, ovjerenom kod nadležnog organa, d) da izvještaj o reviziji za neko od društava, u periodu od dvije prethodne godine, nije prihvaćen od strane Agencije za nadzor, e) da nije dao pozitivno revizorsko mišljenje u izvještaju o reviziji za društvo kome je, nakon toga, a u vezi sa nepravilnostima i/ili nezakonitostima, u radu u godini na koju se odnosi izvještaj o reviziji, oduzeto odobrenje za rad ili izrečena mjera zabrane raspolaganja imovinom od strane Agencije za nadzor, odnosno nad kojim je otvoren postupak posebne likvidacije, f) da nema bilo kakav direktan ili indirektan finansijski interes u društvu ili kod bilo kog povezanog lica sa društvom, što se potvrđuje izjavama direktora društva i revizorskog društva, ovjerenom kod nadležnog organa, g) da nema bilo kakav drugi odnos koji može kompromitovati njegovu nezavisnu ocjenu. (3) Pored dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova iz stava (2) ovog člana, koji su sastavni dio obavijesti, vanjski revizor je dužan društvu dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova propisanih članom 50. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09). (4) Na sva pitanja koja se odnose na reviziju finansijskih izvještaja društva, a koja nisu regulisana ovim pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine i Kodeks profesionalne etike revizora. (5) Uz obavijest o prijedlogu izbora vanjskog revizora, društvo je dužno Agenciji za nadzor dostaviti i plan obavljanja revizije od strane revizorskog društva kojemu se namjerava povjeriti obavljanje revizije, uključujući i opis sadržaja planirane revizije po pojedinim područjima kao i planirani sastav revizorskog tima. (6) Obavijest o prijedlogu za izbor vanjskog revizora iz stava (1) ovog člana, društvo podnosi svake godine, najkasnije do 30. septembra za tekuću godinu. (7) Ukoliko Agencija za nadzor u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavijesti prijedloga za izbor vanjskog revizora Agenciji za nadzor iz stava (6) ovog člana ne stavi primjedbu, smatra se da nema smetnji da predloženi vanjski revizor izvrši reviziju. (8) U slučaju da Agencija za nadzor ima primjedbu na predloženog vanjskog revizora, o tome obavještava društvo u roku od 30 dana od dana dostavljanje obavijesti uz obrazloženje istih. (9) U slučaju primjedbi na predloženog vanjskog revizora, društvo je u obavezi da dostavi dokaze o otklanjanju primjedbi Agencije za nadzor na izbor istog vanjskog revizora u roku od 10 dana od dana zaprimanja obavijesti iz stava (8) ovog člana, nakon čega će Agencija za nadzor provesti postupak utvrđen stavom (7) i (8) ovog člana. (10) U slučaju da društvo nije u mogućnosti dostaviti dokaze o otklanjanju primjedbi Agencije za nadzor iz stava (8) ovog člana, dužno je predložiti drugog vanjskog revizora uz dostavljanje dokaza o ispunjavanju uslova propisanih ovim Pravilnikom i o tome obavijesti Agenciju za nadzor, u roku od 10 dana od dana zaprimanja obavijesti iz stava (8) ovog člana, nakon čega će Agencija za nadzor provesti postupak utvrđen stavom (7) i (8) ovog člana.

 

Član 3

Postupak vanjske revizije

(1) Revizorski izvještaj društva sačinjava se na osnovu: a) revidiranja finansijskih izvještaja koje društvo sastavlja na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih revizorskih standarda i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (u daljem tekstu: finansijski izvještaji), b) provjeravanja pravilnosti, tačnosti i potpunosti izvještaja koje društvo sastavlja na osnovu podzakonskih akata Agencije za nadzor, c) provjere i ocjenjivanja organizacije i djelotvornosti poslovnih funkcija, a posebno rada interne kontrole, interne revizije, kadrovske osposobljenosti, te kvalitete općih akata društva i njihove primjene, d) provjere i ocjenjivanja funkcionisanja informacionog sistema, pravila i načina upravljanja rizicima u poslovanju i ulaganjima i e) davanja ocjene o postupanju društva po nalozima Agencije za nadzor. (2) Provjera i ocjenjivanje iz stava (1) tačka d) će se vršiti u skladu sa minimalnim standardima koje će propisati Agencija za nadzor.

 

Član 4.

Sačinjavanje revizorskog izvještaja

Revizorski izvještaj društva sačinjava se na osnovu obavljene revizije a u skladu s Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju, Međunarodnim revizijskim standardima, pravilima revizijske struke i drugim pravilima i propisima, poštujući Kodeks profesionalne etike revizora.

 

Član 5.

Obaveze vanjskog revizora

(1) Vanjski revizor je obavezan da bez odlaganja obavijesti Agenciju za nadzor u slučaju da, u toku obavljanja revizije uoči činjenice koje ukazuju na: a) kršenje zakona ili drugih propisa o osiguranju i internih akata društva koje mogu ozbiljnije ugroziti daljnje poslovanje društva, b) materijalno značajnu promjenu koja je uticala na finansijski rezultat društva i c) ostalih okolnosti koje mogu ozbiljnije ugroziti daljnje poslovanje društva. (2) Otkrivanje činjenica iz stava (1) ovog člana ne smatra se povredom propisa ili odredbi zaključenog ugovora između revizorskog društva i društva u skladu sa članom 18. stav (6) alineja 3 Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju.

 

III - MINIMALNI SADRŽAJ REVIZIJE I REVIZORSKOG IZVJEŠTAJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE

Član 6.

Sadržaj revizorskog izvještaja

(1) Revizorski izvještaj sadrži: a) izvještaj i mišljenje revizora o finansijskim izvještajima, b) dodatne izvještaje društva, c) analize uz finansijske i dodatne izvještaje, d) ostale relevantne nalaze u skladu sa propisima. (2) Vanjski revizor potpisuje mišljenje izrađeno na osnovu pojedinačnih izvještaja i analiza društva, utvrđenih na osnovu revizije društva iz člana 4. ovog Pravilnika.

 

Član 7.

Postupanja društva po preporukama

Revizor je dužan dati ocjenu o postupanju društva po preporukama provedene revizije za prethodnu finansijsku godinu i vanredne revizije ukoliko je provedena.

 

Član 8.

Revizija u slučaju statusnih promjena društva

U slučaju statusne promjene društva, vanjski revizor je dužan izvršiti reviziju finansijskih izvještaja koji su sačinjeni prema stanju na dan upisa promjene u registar, dati svoje mišljenje, a društvo je isto zajedno s finansijskim izvještajima dužno dostaviti Agenciji za nadzor u roku od 60 dana od dana promjene.

 

Član 9.

Revizorski izvještaji

Izvještaji iz člana 6. stava (1) tačka a) i b) ovog Pravilnika su: a) finansijski izvještaji (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama u kapitalu, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz finansijske izvještaje), b) izvještaj o stanju i promjenama kapitala i garantnog fonda, odnosno ispunjavanja uslova u skladu sa Pravilnikom o elementima i kontroli margine solventnosti, c) izvještaj o stanju i promjenama tehničkih rezervi osiguranja, d) izvještaj o stanju i strukturi ulaganja sredstava tehničkih rezervi, ne uključujući matematičku rezervu, e) izvještaj o stanju i strukturi ulaganja sredstava matematičke rezerve, f) izvještaj o stanju i strukturi ulaganja garantnog fonda, g) izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga, h) izvještaj o ispravnosti i potpunosti dodatnih izvještaja i obavijesti Agenciji za nadzor, i) izvještaj o vrednovanju bilansnih i vanbilansnih stavki, te računovodstvenim politikama, j) izvještaj o finansijskim transakcijama s povezanim licima, k) izvještaj o posrednicima u osiguranju s kojima društvo ima sklopljen ugovor o posredovanju, l) izvještaj o postupanju društva po nalozima Agencije za nadzor i preporukama iz provedene revizije za prethodnu finansijsku godinu i vanrednu reviziju ukoliko je provedena, m) izvještaj o upravljanju i ograničavanju rizika kojima je izloženo društvo, n) izvještaj o radu interne revizije, o) izvještaj o funkcionisanju i kvaliteti informacionog sistema, p) izvještaj o organizaciji društva, efikasnosti poslovnih funkcija i kadrovskoj osposobljenosti.

 

Član 10

Analize uz revizorski izvještaj

Uz izvještaje iz člana 9. ovog Pravilnika, vanjski revizor obavezno prilaže i analize iz člana 6. stav (1) tačka c) koje se odnose na: a) finansijske i statističke izvještaje, b) analizu o stanju i promjenama tehničkih rezervi društva, c) analizu o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničke rezerve, matematičke rezerve i garantnog fonda, d) način vođenja poslovnih knjiga, e) osnovne pokazatelje poslovanja (ekonomičnost, rentabilnost, profitabilnost, likvidnost, solventnost, efikasnost rješavanja odštetnih zahtjeva), f) organizaciju društva, efikasnosti poslovnih funkcija, funkcionisanju i kvaliteti informacionog sistema i kadrovskoj osposobljenosti.

 

Član 11.

Analiza finansijskih i statističkih izvještaja

(1) Analiza bilansnih pozicija, pored ostalog, obavezno sadrži prikaz: a) vrijednosti i strukture nematerijalnih sredstava, kao i uslova pod kojima su navedena ulaganja izvršena i ocjenu navedenih uslova u odnosu na tržišne, b) vrijednosti i strukture nekretnina (posebno namijenjenih za obavljanje djelatnosti osiguranja i investicionih nekretnina-ulaganja), stepena amortizovanosti i evidencije o vlasništvu, c) vrijednosti, strukture i stepena završenosti nekretnina i opreme u pripremi, d) dugoročnih finansijskih ulaganja, posebno u povezana pravna lica, po strukturi i ročnosti, kao i podatke o uslovima pod kojima su plasirana sredstva sa ocjenom tih uslova u odnosu na tržišne uslove i usklađenosti plasmana sa vrstom poslova osiguranja koje društvo obavlja, e) učešća u kapitalu zavisnih, povezanih i ostalih pravnih lica, sa nazivom, iznosom, procentom učešća društva u kapitalu i podacima o ukupnoj strukturi vlasništva tih lica, f) kratkoročnih finansijskih plasmana, posebno u povezana pravna lica, po strukturi i ročnosti, kao i podatke o uslovima pod kojima su plasirana sredstva sa ocjenom tih uslova u odnosu na tržišne uslove i usklađenosti plasmana sa vrstom poslova osiguranja koje društvo obavlja, g) potraživanja po osnovu premije data po vrstama osiguranja, ročnoj strukturi i ispravci vrijednosti tih potraživanja, sa podacima o najvećim dužnicima; h) potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta sa ispravkom vrijednosti, te podacima o najvećim dužnicima, i) ostalih potraživanja, uključujući i potraživanja iz specifičnih poslova, zajedničkih ulaganja i sl., po strukturi i ročnosti, ispravci vrijednosti tih potraživanja, sa podacima o najvećim dužnicima, kao i poseban prikaz međusobnih potraživanja i obaveza i njihovom izvršavanju kod zajedničkih ulaganja, j) vrijednosti i strukture aktivnih vremenskih razgraničenja, promjena u toku godine, sa obrazloženim stavom o izvršenim razgraničenjima, k) iznosa i strukture kapitala društva i garantnog fonda, obračuna margine solventnosti, kao i ocjenu usklađenosti sa propisima, l) dioničara društva sa kvalifikovanim udjelom, kao i podatke o povezanosti dioničara, podatke o vlasnicima pravnih lica, koja su dioničari društva, sve do krajnjih vlasnika u lancu vlasništva - fizičkih lica, m) vrijednosti i strukture dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja, kao i ocjenu usklađenosti sa propisima, n) dugoročnih obaveza, po strukturi i ročnosti, posebno prema povezanim licima, o) kratkoročnih obaveza, po strukturi i ročnosti, posebno prema povezanim licima, p) obaveza za štete i njihovoj usklađenosti sa propisanim ili ugovorenim rokovima za isplatu šteta, q) obaveza prema Zaštitnom fondu Federacije BiH, r) ostalih obaveza, posebno prema povezanim licima, obaveza iz specifičnih poslova, zajedničkih ulaganja i sl., s) vrijednosti i strukture pasivnih vremenskih razgraničenja, promjena u toku godine, sa obrazloženim stavom o izvršenim razgraničenjima, t) likvidnosti i solventnosti društva, nakon analize i ocjene stanja i realnosti potraživanja i obaveza. (2) Za sve vrste plasmana i potraživanja obavezno se navode podaci o vrsti odnosno strukturi, vrijednosti, ročnosti, ispravci vrijednosti, osnovanosti i realnosti otpisa, kao i pojedinačni podaci o najvećim dužnicima. (3) Analiza bilansa stanja obavezno sadrži i prikaz strukture rizične aktive i ocjenu o rezervama za taj dio aktive, kao i vanbilansnu evidenciju. (4) Analiza bilansa uspjeha društva, pored ostalog, obavezno sadrži podatke o: a) poslovnim prihodima i rashodima, b) ostvarenoj premiji osiguranja po vrstama, prihodu od premije, rasporedu bruto premije osiguranja prema propisima i internim aktima društva, svim vrstama datih popusta na premiju, usklađenosti sa propisima i uticaju odobrenih popusta na poslovni rezultat, c) ostvarenim poslovnim rashodima odnosno troškovima poslovanja i njihovoj pokrivenosti obračunatim režijskim dodatkom, d) ostvarenim finansijskim prihodima i rashodima a posebno sa povezanim licima, e) ostalim prihodima i rashodima, f) finansijskom rezultatu, po segmentima prihoda i rashoda, a posebno se daje obrazloženje u slučaju gubitka, sa detaljnijim pregledom strukture one grupe prihoda i rashoda u okviru koje je ostvaren gubitak.

 

Član 12

Izvještaj i analiza o stanju i promjenama tehničkih rezervi osiguranja

(1) Izvještaj i analiza o stanju i promjenama tehničkih rezervi osiguranja mora sadržavati najmanje: a) stanje tehničkih rezervi osiguranja na početku godine, stanje tehničkih rezervi osiguranja na kraju godine i promjene stanja tehničkih rezervi osiguranja tokom godine, b) opis metoda koje društvo primjenjuje za utvrđivanje tehničkih rezervi osiguranja (ako je društvo promijenilo metodu izračunavanja tehničkih rezervi osiguranja vanjski revizor mora pojasniti promjenu i učinak na finansijski rezultat i položaj društva), kao i ocjenu pouzdanosti i kvaliteta podataka i pretpostavki, c) u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti dostavlja se preporuka vanjskog revizora, d) objašnjenja u vezi ispunjavanja preporuka vanjskog revizora iz prethodnih godina.

(2) Mišljenje o stanju tehničkih rezervi osiguranja na izvještaj iz stava (1) ovog člana potpisuje i ovjerava ovlašteni aktuar. (3) Mišljenje o stanju tehničkih rezervi osiguranja od ovlaštenog aktuara mora obuhvaćati ocjenu stanja tehničkih rezervi, te razloge za davanje pozitivnog mišljenja, mišljenja sa rezervom, odnosno negativnog mišljenja. (4) Ovlašteni aktuar iz stava (2) ovoga člana je osoba koja nije zaposlena u društvu ili u povezanom pravnom licu društva, odnosno da nema odnos koji bi mogao dovesti u pitanje nezavisnost i nepristrasnost revizije, a što se potvrđuje izjavom ovlaštenog aktuara, angažovanog od strane vanjskog revizora društva.

 

Član 13.

Izvještaj i analiza o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničke rezerve, matematičke rezerve i garantnog fonda

Pojedinačni izvještaji i analize o stanju i strukturi ulaganja sredstava tehničkih rezervi, posebno matematičke rezerve i garantnog fonda društva mora sadržavati najmanje: a) kratak opis stanja i strukture ulaganja sredstava u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima Agencije za nadzor, kojima se reguliše ulaganje sredstva društva, s uporednim tabelarnim prikazom prethodne godine, b) stanje ulaganja sredstava na početku godine, na kraju godine i promjene stanja ulaganja tokom godine, c) u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti dostavlja se preporuka vanjskog revizora, d) objašnjenja u vezi ispunjavanja preporuka vanjskog revizora iz prethodnih godina, e) mišljenje o stanju i strukturi ulaganja sredstava, te o sigurnosti, isplativosti i tržišnosti ulaganja, ročnosti ulaganja, raznovrsnosti i disperziji ulaganja, kao i o valutnoj i vremenskoj usklađenosti.

 

Član 14.

Izvještaj i analiza o načinu vođenja poslovnih knjiga

(1) Izvještaj i analiza o načinu vođenja poslovnih knjiga uključuje mišljenje vanjskog revizora o načinu vođenja poslovnih knjiga društva, uz navođenje eventualnih nepravilnosti ili slabosti koje su utvrđene tokom revizije, kao i rizika koji iz tih slabosti proizlaze. (2) Vanjski revizor naročito ispituje i daje ocjenu o tome da li se, na način iz stava (1) ovog člana i u skladu sa propisima, vodi evidencija obrazaca "stroge evidencije", po vrstama osiguranja, u društvu i kod zaduženih lica, kao i evidencija šteta po vrstama osiguranja.

 

Član 15.

Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Agenciji za nadzor Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koje društvo dostavlja Agenciji za nadzor uključuje mišljenje revizora o ispravnosti i potpunosti dodatnih izvještaja i obavijesti. Kriterij ispravnosti i potpunosti je između ostalog i usaglašenost s revidiranim finansijskim izvještajima.

 

Član16.

Izvještaj o vrednovanju bilansnih i vanbilansnih stavki te računovodstvenih politika

Izvještaj o vrednovanju bilansnih i vanbilansnih stavki te računovodstvenim politikama, uključuje opis metoda upotrijebljenih pri vrednovanju pojedinih bilansnih i vanbilansnih stavki kao i navođenje upotrijebljenih računovodstvenih politika.

 

Član 17.

Izvještaj o transakcijama sa povezanim licima

(1) Analiza finansijskih transakcija sa povezanim licima sadrži nazive, odnosno ime i prezime, povezanih lica sa kojima je društvo obavljalo finansijske transakcije, vrstu povezanosti, pravni ili drugi osnov transakcije, vrstu i vrijednost izvršenih transakcija, te mišljenje vanjskog revizora o uticaju izvršenih transakcija na finansijski rezultat i položaj društva. (2) Pod povezanim licima u smislu ovog pravilnika se smatraju lica definisana Zakonom o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju i utvrđena u podzakonskim aktima.

 

Član 18.

Izvještaj o posrednicima u osiguranju

(1) Izvještaj o posrednicima u osiguranju s kojima je društvo zaključilo ugovor o posredovanju, uključuje podatke o obračunatoj i isplaćenoj proviziji posredniku, kao i ostvarenoj premiji putem posrednika po vrstama osiguranja. (2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana se sačinjava posebno za posrednike - fizička lica, posrednike - pravna lica i javna preduzeća - poštanske operatere odnosno banke.

 

Član 19.

Izvještaj o postupanjima društva po nalozima Agencije za nadzor Izvještaj o postupanju društva po nalozima Agencije za nadzor sadržava ocjenu vanjskog revizora o postupanju po svakom nalogu. U slučaju nepostupanja društva po nalogu Agencije za nadzor, izvještaj mora sadržavati mišljenje vanjskog revizora o uticaju neprovođenja istog na istinit i fer pregled finansijskih izvještaja društva i efekat istog na kontinuitet poslovanja društva.

 

Član 20.

Izvještaj o poštivanju pravila o upravljanju rizicima

(1) Vanjski revizor dužan je provjeriti i ocijeniti pravila, politike i procedure društva za identificiranje, mjerenje, praćenje i ograničavanje rizika kojima je društvo izloženo u svom poslovanju, kao i primjenu navedenih akata o čemu mora izraditi izvještaj o upravljanju i ograničavanju rizika društva. (2) Izvještaj iz stava (1) ovoga člana mora sadržavati najmanje: a) kratak opis vrsta rizika kojima je društvo izloženo u svojem poslovanju, b) procjenu politika i procedura koje se odnose na upravljanje pojedinim rizikom, kao i provedbu istih, c) nedostatke u upravljanju pojedinim rizikom, d) mišljenje vanjskog revizora o adekvatnosti identificiranja, mjerenja i upravljanja pojedinim rizikom, e) preporuke koje se odnose na eventualne korekcije pri izračunu kapitala i adekvatnosti kapitala, te na upravljanje rizikom likvidnosti i solventnosti, kao i na ostale rizike kojima je društvo izloženo, f) mišljenje vanjskog revizora o adekvatnosti i djelotvornosti sistema internih kontrola, vezano uz upravljanje pojedinim rizikom, g) mišljenje o postupanju društva na osnovu preporuka interne revizije, h) mišljenje o postupanju društva s obzirom na preporuke vanjskog revizora iz prethodnih godina, i) preporuke vanjskog revizora za poboljšanje politika i procedura upravljanja rizicima. (3) Vanjski revizor je dužan ispuniti i potpisati Upitnik koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1).

 

Član 21.

Izvještaj o djelovanju interne revizije

(1) Vanjski revizor je dužan provjeriti i ocijeniti djelotvornost interne revizije te izraditi izvještaj o radu interne revizije. (2) Izvještaj iz stava (1) ovoga člana mora sadržavati najmanje: a) kratak opis rada interne revizije s podacima o stručnoj osposobljenosti zaposlenih u internoj reviziji (navesti ime i prezime lica koja posjeduju certifikat ovlaštenog internog revizora), b) mišljenje vanjskog revizora o radu interne revizije (revizor procjenjuje djeluje li interna revizija na način propisan zakonom i općim aktima, je li interni revizor nezavisan, obavlja li poslove prema pravilima struke, procjenjuje li zakonitost poslovanja društva te primjerenost i djelotvornost sistema internih kontrola na način da osigura sigurno i razumno upravljanje društvom), c) popis eventualnih nedostataka u radu interne revizije društva i rizika koji iz njih proizilaze, d) mišljenje o postupcima društva u vezi sa internom revizijom, s obzirom na preporuke vanjskog revizora iz prethodnih godina za unapređenje funkcije interne revizije, e) preporuke vanjskog revizora za poboljšanje djelotvornosti interne revizije. (3) Revizor je dužan ispuniti i potpisati Upitnik koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 2).

 

Član 22.

Izvještaj o kvaliteti informacionog sistema

(1) Vanjski revizor je dužan provjeriti i ocijeniti stanje i kvalitet informacionog sistema o čemu mora izraditi izvještaj o kvaliteti informacionog sistema. (2) Izvještaj iz stava (1) ovoga člana sadrži ocjenu koja se odnosi na stanje i adekvatnost upravljanja informacionim sistemom u skladu sa međunarodno priznatim standardima i okvirima za reviziju informacionog sistema, korištenjem metoda i postupaka za reviziju informacionog sistema zasnovanih na procjeni rizika. (3) Izvještaj iz stava (1) ovoga člana mora sadržavati najmanje: a) usklađenost djelovanja informacionog sistema s poslovnim ciljem i propisanim internim procedurama poslovanja, b) učinkovitost djelovanja informacionog sistema, c) politike i organizaciju sigurnosti i zaštite informacionog sistema i podataka, d) sigurnost baze podataka (stroge evidencije o zaključenim policama i prijavljenim štetama itd.), e) primjerenost vanjskih, sistemskih i ostalih kontrola, f) tehnološka opremljenost, g) eventualno uočene slabosti i rizici sistema, h) mišljenje vanjskog revizora o adekvatnosti upravljanja informacionim sistemom, i) preporuke koje se odnose na unapređenje sistema i otklanjanje uočenih slabosti, j) mišljenje o postupcima društva s obzirom na preporuke vanjskog revizora iz prethodnih godina.

 

Član 23.

Mišljenje vanjskog revizora

(1) Mišljenje u izvještaju vanjskog revizora izražava se isključivo kao: a) pozitivno ili neuslovljeno odnosno mišljenje da su finansijski izvještaji društva tačno i objektivno sačinjeni, da su potpuno u skladu sa propisima Agencije za nadzor i međunarodnim računovodstvenim standardima i da je revizija u potpunosti obavljena, b) sa rezervom, odnosno mišljenje da postoje određeni problemi vezani za izvještaje društva kao što su nedostatak dokaznog materijala, odstupanje finansijskih izvještaja ili njihovih dijelova od međunarodnih računovodstvenih standarda, propisa Agencije za nadzor i ograničenja u obimu postupka revizije, itd., c) negativno, odnosno mišljenje da finansijski izvještaji društva nisu tačno i objektivno sačinjeni i da nisu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima Agencije za nadzor, d) suzdržano, odnosno suzdržavanje od davanja mišljenja o finansijskim izvještajima društva kada vanjski revizor zaključi da postoji ozbiljna sumnja u sposobnost društva za daljnje uspješno poslovanje i sadrži napomenu da vanjski revizor ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost i objektivnost izvještaja koji su bili predmet postupka revizije. (2)  Revizorski izvještaj, potpisuju ovlašteni revizor u svoje ime, kao i odgovorna osoba revizorskog društva u ime revizorskog društva.

 

Član 24.

Objavljivanje revizorskog izvještaja

(1) U roku od četiri mjeseca od okončanja finansijske godine društvo je u obavezi Agenciji za nadzor dostaviti izvještaj o obavljenoj vanjskoj reviziji zajedno sa revizorskim mišljenjem. (2) Društvo je obavezno da skraćene šeme bilansa uspjeha i stanja, zajedno sa revizorskim mišljenjem i osnovnim podacima o članovima uprave i nadzornog odbora društva (u daljem tekstu: skraćeni izvještaj), objavi najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izvještaja o reviziji u najmanje jednom dnevnom listu visokog tiraža dostupnom na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i da Agenciji za nadzor bez odlaganja dostavi kopiju objave. (3) Agencija za nadzor može odlukom ili uputstvom detaljnije propisati sadržaj i oblik skraćenog izvještaja. (4) Cjelokupan finansijski izvještaj i izvještaj o reviziji, bez priloga i analiza, se objavljuje na web-stranici društva, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izvještaja o vanjskoj reviziji i isto mora biti dostupno najmanje pet godina na navedenoj web-stranici.

 

IV - NEPRIHVATANJE REVIZORSKOG IZVJEŠTAJA

Član 25.

Neprihvatanje revizorskog izvještaja

(1) Agencija za nadzor neće prihvatiti revizorski izvještaj o provedenoj reviziji izvještaja definisanih čl. 6. i 9. ovog Pravilnika, ako utvrdi da je isti sastavljen protivno odredbama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju, odredbama ovog Pravilnika i drugim podzakonskim aktima Agencije za nadzor, te zakona kojima se uređuje revizija i pravila revizorske struke, ili ako obavljenim nadzorom poslovanja društva ili na drugi način utvrdi da revizorsko mišljenje nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama. (2) Revizorski izvještaj je neprihvatljiv Agenciji za nadzor ako postoje odstupanja između revidiranih finansijskih izvještaja i stanja u društvu koje je Agencija za nadzor utvrdila neposrednim i/ili posrednim nadzorom. (3) Ako postoje razlozi za sumnju u istinitost, ispravnost i potpunost izvještaja o reviziji, Agencija za nadzor može u postupku nadzora da zahtijeva korekciju od strane istog vanjskog revizora i/ili zahtijeva provjeru izvještaja o reviziji od strane drugog vanjskog revizora. (4) O ustanovljenim propustima, nepravilnostima i/ili nezakonitostima u obavljenoj reviziji u radu vanjskog revizora Agencija za nadzor može obavijestiti organ nadležan za nadzor društava za reviziju. (5) U slučaju neprihvatanja revizorskog izvještaja, Agencija za nadzor sljedeće dvije kalendarske godine neće odobriti izbor navedenog vanjskog revizora za bilo koje društvo registrovano kod Agencije za nadzor.

 

V - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

Vanjska revizija društava za osiguranje i reosiguranje za poslovnu 2016. godinu obavit će se u skladu sa Pravilnikom o minimalnom sadržaju revizorskog izvještaja ("Službene novine Federacije BiH", br. 80/06 i 82/11).

 

Član 27.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o minimalnom sadržaju revizorskog izvještaja ("Službene novine Federacije BiH", br. 80/06 i 82/11).

 

Član 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 1.0.-021-2509-3/16

15.  novembra 2016. godine

Sarajevo

Predsjednik

Željko Šain, s. r.

 

 

PRILOG 1.

UPITNIK O UPRAVLJANJU RIZICIMA I UTICAJ NA ADEKVATNOST KAPITALA

1) Da li je adekvatnost kapitala izračunata u skladu s propisima Agencije za nadzor? 2) Da li je društvo pravilno i redovno izvještavalo Agenciju za nadzor o kapitalu i adekvatnosti kapitala? 3) Raspolaže li društvo dovoljnim kapitalom s obzirom na opseg i vrstu poslova u osiguranju te pripadajuće rizike? 4) Ima li društvo izrađen plan za formiranje potrebne visine kapitala kako bi udovoljilo propisanoj adekvatnosti, u slučaju ugrožene adekvatnosti kapitala? 5) Da li je garantni fond umanjen za odbitne stavke za obavljanje poslova životnog osiguranja izračunat u skladu s propisima Agencije za nadzor? 6) Da li je garantni fond umanjen za odbitne stavke za obavljanje poslova neživotnog osiguranja izračunat u skladu s propisima Agencije za nadzor? Upisuje se odgovor DA ili NE Ukoliko je odgovor negativan, potrebno je navesti odstupanja.

 

PRILOG 2.

UPITNIK O RADU INTERNE REVIZIJE

1) Ima li društvo organiziranu internu reviziju kao samostalni organizacijski dio koji je funkcionalno i organizacijski odvojen od drugih organizacijskih dijelova? 2) Da li je interna revizija neposredno podređena upravi društva? 3) Da li su u društvu definisana pravila i strategije djelovanja interne revizije u saglasnosti s nadzornim odborom? 6) Ima li interna revizija stalan i cjelovit nadzor nad poslovanjem društva? 7) Djeluje li interna revizija u skladu sa načelima struke i standardima interne revizije, Etičkim kodeksom internih revizora te pravilima rada interne revizije? 8) Obavlja li internu reviziju društva barem jedna osoba koja posjeduje certifikat ovlaštenog internog revizora u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast? 9) Da li lica koja obavljaju posao interne revizije obavljaju i neke druge poslove u društvu? 10) Da li su lica koja obavljaju poslove interne revizije, članovi uprave društva? 11) Odobrava li odbor za reviziju društva godišnji plan i program interne revizije, kao i trogodišnji (strateški) plan interne revizije? 12) Da li odbor za reviziju društva obavještava/upoznaje nadzorni odbor društva o godišnjem planu i programu interne revizije, kao i trogodišnjem (strateškom) planu interne revizije? 13) Izdaje li interna revizija najmanje dva puta godišnje izvještaj o internoj reviziji u skladu sa Pravilnikom o internoj reviziji u društvu za osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/09)? 14) Dostavlja li interna revizija upravi društva i nadzornom odboru polugodišnje i godišnje izvještaje u skladu sa Pravilnikom o internoj reviziji u društvu za osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/09)? 15) Uvrštava li uprava društva na dnevni red skupštine godišnje izvještaje interne revizije? 16) Ako je pregledom poslovanja utvrđeno kršenje pravila upravljanja rizicima što bi za posljedicu moglo imati nelikvidnost ili nesolventnost, odnosno sigurnost poslovanja, obavještava li interna revizija upravu društva, odbor za reviziju i nadzorni odbor društva redovno o svojim nalazima? 17) Ako pregledom poslovanja interna revizija utvrdi da je uprava društva kršila pravila upravljanja rizicima, obavještava li odbor za reviziju i nadzorni odbor? 18) Da li je interna revizija utvrdila obzirom na veličinu društva i opseg poslovanja, dovoljno učinkovit sistem internih revizije? 19) Da li je interna revizija u potpunosti upoznata s politikama društva? Upisuje se odgovor DA ili NE. Ukoliko je potrebno, navesti pojašnjenje.

PODIJELI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Legislativa