Konkurs za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje objekata u Zenici

Izvor:eKapija.BA , 12.08.2013

     Na osnovu člana 48. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. novine FBiH" broj 25/03), člana 12. Odluke o građevinskom zemljištu Općine Zenica ("Sl. novine Općine Zenica" br.4/07-prečišćen tekst),  te Zaključka Vijeća Općine Zenica broj: 01-11925/13 od 26. juna 2013. godine, Načelnik Općine Zenica raspisuje

 

K O N K U R S

za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

radi izgradnje objekata

 

 

1.   PREDMET KONKURSA

 

     Predmet konkursa je dodjela neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje objekata, kako slijedi:

 

Parcela br. 1.

 

-          Površina parcele je 3650

-          Parcela se nalazi u ulici Zmaja od Bosne, u neposrednoj blizini Vatrogasnog doma u Zenici  (dio nekadašnje industrijske autobuske stanice).

-          Parcela je namijenjena za izgradnju benzinske pumpe i pratećih sadržaja u sklopu Glavne gradske magistrale.

-          Katastarska oznaka parcele je k.č.n.p.1042/9 upisana u p.l. br. 296 k.o. Zenica I, kojoj po starom premjeru odgovara k.č.br.496/4 upisana u zk.ul . br.2154  k.o. Zenica

-          Početna cijena predmetne parcele je 350,00 KM /m² zemljišta.

 

Parcela br. 2.

-          Ukupna površina parcele je 300m²

-          Parcela se  nalazi u Ulici  Zacarina, u neposrednoj blizini direkcije  JP Parkinzi.

-          Parcela je namijenjena za izgradnju poslovnog ili stambeno/poslovnog objekta.

-          Katastarska oznaka parcele je k.č.n.p.1808/2 površine 214 m² iz  p.l.-a  574 k.o. Zenica II kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br.1/815 upisana u zk.ul. br.2347 k.o. Zenica grad i k.č.n.p.4184/5 površine 86 m² iz p.l.-a 574. k.o. Zenica II kojoj  po starom premjeru odgovara k.č. br.1/816 upisana u zk.ul . br.2347 k.o. Zenica grad

-          Početna cijena predmetne parcele je 400,00 KM /m² zemljišta.

 

2.   NAKNADE PO OSNOVU RENTE I UGZ

 

    Iznos naknade za rentu i  UGZ  (naknada po osnovu uređenja predmetnog građevinskog zemljišta ), koji izabrani investitor treba uplatiti u Budžet Općine Zenica,  biti će utvrđene u postupku izdavanja rješenja o odobrenju za građenje saglasno odredbama  Odluke o građevinskom zemljištu Općine Zenica. Ove naknade će biti obračunate po metru kvadratnom izgrađenog prostora.

    

    3.   OBAVEZE INVESTITORA

 

      Obaveze budućih investitora, koji steknu pravo korištenja gradskog građevinskog zemljišta radi građenja putem ovog Konkursa su :

-          da u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta izvrši uplatu cjelokupne ponuđene cijene,

-          da prije početka građenja izmjesti ili osigura postojeće podzemne komunalne instalacije.

-          da se o svom trošku priključi  na objekte komunalne infrastrukture,

-          da vanjsko uređenje oko objekta izvrši  u skladu s  rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.

 

4.   KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA

 

     Jedini kriterij za vrednovanje ponuda po ovom konkursu je najviša ponuđena cijena izražena po metru kvadratnom zemljišta.

 

5.   PRAVO UČEŠĆA  NA  KONKURSU, USLOVI, SADRŽAJ I NAČIN  

      PODNOŠENJA PONUDA

 

     Pravo učešća na ovom konkursu   imaju sva domaća fizička i pravna lica, kao i  strana  fizička i pravna lica koja obavljaju djelatnost u Federaciji Bosne i Hercegovine.

   

     Konkurisati se može na jednu ili obje parcele.

     Prijava za svaku parcelu se predaje odvojeno u zasebnoj koverti.

 

    Prijava treba da sadrži:

 

-          Firmu pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra, odnosno lične podatke i adresu za fizička lica,

-          Za strano fizičko ili pravno lice dokaz o obavljanju djelatnosti u Federaciji BiH  (izvod iz sudskog registra ili drugog nadležnog organa) , a ako u vrijeme raspisivanja konkursa ponuđač nema registrovanu djelatnost u Federaciji, izjavu o namjeri vršenja određene djelatnosti u Federaciji BiH,

-          ponuđenu cijenu po metru kvadratnom zemljiša,

-          Potvrdu o uplati depozita kako slijedi:

o   Parcela broj 1.................. na iznos od 50.000,00 KM

o   Parcela broj 2.................. na iznos od 10.000,00 KM

i to  na račun  općine Zenice broj: 134-010-0000042994, naziv računa: Općina Zenica – Depozitni račun, vrsta prihoda 722431 (naknada za dodijeljeno zemljište), svrha doznake: depozit za učešće na konkursu za dodjelu zemljišta, otvoren kod IKB d.d. Zenica.

     Neuspjelim ponuđačima uplaćeni depozit se vraća po odbitku 0,5% od uplaćenog depozita, na ime administrativnih troškova u roku od 3 dana nakon donošenja odluke Vijeća Općine Zenica o izboru najboljeg ponuđača.

    Ponuđaču  čija  je ponuda odabrana kao najpovoljnija uplata depozita se računa kao dio ponuđene cijene.

    U slučaju da odabrani ponuđač iz bilo kojih razloga odustane od svoje ponude, nakon donošenja rješenja o dodjeli,  gubi pravo na povrat uplaćenog depozita.

    

 

6.  KONKURSNA  DOKUMENTACIJA ZA DAVANJE PONUDA

 

Ponuđačima će se staviti na raspolaganje  tehnička i ostala konkursna dokumentacija odvojeno za svaku parcelu.

     Konkursna dokumentacija može se dobiti u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj

(ZEDA), u Ul. Školska  br. 4, uz dokaz o izvršenoj uplati nepovratnog iznosa troškova konkursne dokumentacije u iznosu od 200,00 KM.  

     Navedeni iznos ponuđač je dužan uplatiti na  račun Općine Zenica, broj: 134-010-0000042994, naziv računa: Općina Zenica – Depozitni račun , vrsta prihoda: 722613 (prihod  od pružanja usluga ostalima), svrha doznake: troškovi konkursa, otvoren kod IKB d.d. Zenica.                   

 

 

 

7. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

                

-          Ponude  na Konkurs treba dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu : Općina Zenica, Služba za ekonomske odnose i poduzetništvo, TRG BiH br. 6. neposredno na protokol Općine ili preporučeno putem pošte, s naznakom: "NE OTVARAJ – ZA KONKURS ZA DODJELU ZEMLJIŠTA " parcela broj:___.

-          Krajnji rok za podnošenje prijava je 29.08.2013 godine do 12 sati.

-          Ponude predate na protokol ili prispjele poštom na protokol nakon naprijed utvrđenog vremena neće se razmatrati.

-          Općina će izdati potvrdu o prijemu ponuda uz navođenje datuma i vremena prijema.

 

     Javno otvaranje ponuda za parcelu broj 1. će se obaviti 29.08.213. godine u 12:30 sati, mala sala Općine  Zenica na prvom spratu.

 

     Javno otvaranje ponuda za parcelu broj 2. će se obaviti 29.08.2013. godine u 13,00 sati, mala sala Općine  Zenica na prvom spratu.

 

8. OSTALO

 

     Učesnici Konkursa mogu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka o rezultatima istog uložiti prigovor protiv tog Zaključka, koji se podnosi Vijeću Općine Zenica.

     Općina Zenica  ne snosi nikakve troškove koje imaju ponuđači prilikom izrade ponude.

     Za sve informacije u vezi konkursa može se kontaktirati Služba za ekonomske odnose i poduzetništvo Općine Zenica,  telefon broj: 032 / 449-413. Kontakt osoba: Suvad Dizdarević

 

                                                                                                             Konkursna Komisija

                                                   

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: