PRODAJA DRVNIH SORTIMENATA (TRUPCI PLEMENITIH LIŠĆARA , OGREVNO-CIJEPANO DRVO KOD PANJA, TRUPCI JASENA I TRUPCI JAVORA) - JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj

Izvor:eKapija , 13.02.2012
JP “ŠUME TUZLANSKOG KANTONA” DD KLADANJ
Ulica Fadila Kurtagića br.1, 75280 KLADANJ,
Tel.035/621-212, 621-287, direktor 621-498,komercijala 621-282, fax 621-075,
E-mail: jpsumetk@bih.net.ba
Poslovne jedinice- podružnice društva;
-Direkcija DD Kladanj Fadila Kurtagića 1.
-ŠG “Konjuh” Kladanj Patriotske lige bb,
-ŠG “Sprečko” Živinice Oslobođenja 13,
-ŠG “Majevičko” Srebrenik Bosanskih branilaca bb,
-ŠG “Vlaseničko” Turalići-Kladanj,
- Privatne šume Živinice.
Društvo upisano u registar Kantonalnog suda Tuzla broj U/I-1525/02.
Porezni identifikacioni broj društva 4209129520001
Uvjerenje o registraciji za PDV : 209129520001
Transakcijski računi;
- 3386602200035402 Unicredit Zagrebačka banka DD
- 1020130000044685 Union banka Tuzla
- 1610250008720056 Raiffaizen banka
- 1321600311487057 Tuzlanska banka

Broj : 1420/12
Datum : 10.02.2012. god.


Predmet : O glašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.


I Predmet oglasa
Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi :

Broj LOT-a

L o k a l i t e t
Tip sortimenta i
Klasa

Količina
m3
Početna cijena
KM/m3
( bez PDV-a )

Lokalitet
LOT 1
ŠG “Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci plemenitih lišćara
I
5,00
110,00
Odjel 28 i 37
II
20,00
90,00
LOT 2
ŠG “Sprečko“ Šumarija Banovići


Trupci plemenitih lišćara
I/II
30,00
97,00
Odjel 47
LOT 3
ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica


Ogrevno (cijepano) drvo kod panja
I/III
808,00
31,00
G.J.“Sapna lokanjska rijeka“ odjel 76
LOT 4
598,00
31,00
G.J.“Sapna lokanjska rijeka“ odjel 85
LOT 5
ŠG “Sprečko“ Šumarija Banovići


Trupci jasena
I
3,54
193,00
Odjel 47,59,102
II
2,82
161,00
LOT 6
Trupci javora
I
7,64
193,00
II
4,76
161,00
Za vise detalja o oglašenoj prodaji po LOT-ovima i prijavi za učešće na licitaciji molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za prodaju na slijedeći način :
Kontakt osoba : Mezetović Mirza dipl.ecc. tel. 035/621-282,061/281-253.

II Ponuda mora sadržavati :
Ime i adresu ponuđača,
Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,
Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,
Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti
Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 17.02.2012. godine do 13,00 sati.

III Predavanje ponuda
Svi zainteresirani kupci ( ponuđači ) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom « Ponuda za drvne sortimente « ne otvaraj, na adresu :
JP « ŠUME TK « DD Kladanj,
Ulica Fadila Kurtagića broj 1.
75 280 Kladanj.
( sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.
NAPOMENA : Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata :
 • rješenje o registraciji,
 • PDV-e broj Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

  IV Objava oglasa
  Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.ekapija.ba i www.jpsumetk.ba od 10.02.2011. godine.

  V Otvaranje ponuda
  Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 17.02.2011. godine od 13,00 sati u prostorijama direkcije JP « Šume TK « Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

  VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:
  Najbolja ponuđena cijena.

  Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, kupljenu robu putem licitacije kupac je dužan preuzeti u roku od 7 dana, ukoliko ne preuzme robu iz licitacije, slijedeći ponuđač koji je ponudio najveću cijenu ima pravo da pomenutu robu preuzme.


  D I R E K T O R
  Hodžić Refik, dipl.ing.šum
  ______________________
 • PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

  PODIJELI: