Adaptacija i uređenje prostora u Središnjem uredu Sarajevo: Adaptacija i rekonstrukcija - prilagođavanje hodnika, recepcije i protokola i adaptacija i rekonstrukcija toaleta na prizemlju i na IV spratu

Datum objave: 20.09.2019. 09:51 / Izvor: Akta.ba, 19.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo financija - finansija

Porezna uprava Federacije BiH Sarajevo

Broj: 13/06/3-14-30-1165/19 S.M.

Sarajevo, 18.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), člana 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), v.d. direktor donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Odobrava se izbor privrednog društva G.D. "KONSTRUKCIJE" d.o.o. Mostar kao najpovoljnijeg ponuđača za građevinske radove “Adaptacija i uređenje prostora u Središnjem uredu Sarajevo: Adaptacija i rekonstrukcija - prilagođavanje hodnika, recepcije i protokola i adaptacija i rekonstrukcija toaleta na prizemlju i na IV spratu", po ukupnoj cijeni ponude u iznosu od 104.936,90 KM bez PDV-a.

 

II

Ponuda ponuđača G.D. „KONSTRUKCIJE" d.o.o. Mostar, broj: 16-09-110-11/19 od 16.09.2019.   godine proglašava se najpovoljnijom u skladu sa kriterijem za izbor najpovoljnije ponude - najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Sa odabranim ponuđačem G.D. „KONSTRUKCIJE" d.o.o. Mostar, ul. Kočine br. 198, 88 000 Mostar, zaključit će se Ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za nabavku građevinskih radova - Adaptacija i uređenje prostora u Središnjem uredu Sarajevo: Adaptacija i rekonstrukcija - prilagođavanje hodnika, recepcije i protokola i adaptacija i rekonstrukcija toaleta na prizemlju i na IV spratu.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, istovremeno s upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u predmetnom postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Odlukom v.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH, broj: 13/06/3-14-30-1165/19 od 15.08.2019.  godine pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke građevinskih radova - Adaptacija i uređenje prostora u Središnjem uredu Sarajevo: Adaptacija i rekonstrukcija - prilagođavanje hodnika, recepcije i protokola i adaptacija i rekonstrukcija toaleta na prizemlju i na IV spratu.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, čija procijenjena i planirana vrijednost iznosi do 105.000,00 KM bez PDV-a. 

Obavještenje o nabavci, broj: 1415-1-3-78-3-133/19 objavljeno je na portalu javnih nabavki

28.08.2019.godine i u „Službenom glasniku BiH”, broj: 60/19 od 06.09.2019. godine.

Prema Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača, tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke ,,e-Nabavke“, od datuma objave

28.08.2019. godine, zaključno sa krajnjim datumom preuzimanja tenderske dokumentacije, preuzelo je 16 (šesnaest) potencijalnih ponuđača.

Po navedenom Obavještenju o nabavci dostavljena je 1 (jedna) ponuda u određenom krajnjem roku.

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila javno otvaranje ponude dana 18.09.2019. godine u 09:00h i sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda koji je odmah proslijeđen ponuđaču koji je učestvovao u predmetnom postupku javne nabavke.

Nakon javnog otvaranja ponude Komisija Ugovornog organa je pristupila pregledu i ocjeni ponude, te o tome sačinila odgovarajuće zapisnike u kojim je utvrđeno slijedeće: da je blagovremeno pristigla 1 (jedna) ponuda, i to ponuda ponuđača G.D. „KONSTRUKCIJE" d.o.o. Mostar, da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda; da je pristigla ponuda ponuđača G.D. „KONSTRUKCIJE" d.o.o. Mostar, prihvatljiva u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu i ispunjava postavljene zahtjeve Ugovornog organa, te joj je dozvoljeno dalje učešće u toku postupka.

 

Komisija je v.d. direktoru Ugovornog organa dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je ponuda ponuđača G.D. „KONSTRUKCIJE" d.o.o. Mostar prihvatljiva u skladu sa kriterijima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji za predmetni postupak javne nabavke.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Na ovaj izbor imate pravo izjaviti žalbu ugovornom prijema ove odluke.

 

Dostavljeno:

1.         Učesniku postupka

2.         Računovodstvu

3.         a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: