Alat za elektromontere

Datum objave: 19.01.2016. 15:23 / Izvor: Akta.ba, 19.01.2016.

Broj: 02-0147-1951-13/15-16

Datum:18.01.2016.godine

 

Na osnovu člana 64. stava (1) tačka b, člana 88, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavaljanju i radu Кomisije za nabavke ( SJ1. Galsnik BiH 103/14), i člana 57. Stauta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, na Preporuku Кomisije za javnu nabavku broj: 02-0147-1951-11/15-16 od 04.01.2016. godine, u postupku javne nabavke Nabavka alata za elektromontere je donijela.

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Кomisije za javnu nabavku, broj 02-0147-1951-11/15-16 od 04.01.2016. godine i ugovor za javnu nabavku alata za elektromontere, dodjeljuje se ponuđaču „ENEP ALATI" d.o.o. Beograd, ponuda broj 3012/15- 01 dostavljena dana 30.12.2015 godine, za ponuđenu cijenu od 19.998,00 КM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona ojavnim nabavkama. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku, ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku će se poništitu u skladu sa članom 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „ENEL ALATI" d.o.o. Beograd po isteku roka od 10 dana, računajuđi od dana dostavljanja obavještenja o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Кomercijalni sektor.

 

Član 5.

Ova odluka će se objaviti na internet stranic ,istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Ova odpuka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-0147-1351-02/15 od 23.12.2015. godine. Javna nabavka je sprovedena konkurentkim zahtjevom. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 20.000,00 КM. Obavještenje o nabavci broj: 1081-7-1-141-3-75/15, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 23.12.2015. godine.

Кomisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-0147-1951-03/15 od 23.12.2015.  godine.

Кomisija za javnu nabavku dostavila je Upravi Preduzeća Zapisnik o ocjeni i poređenju ponuda broj 02-0147-1951-10/15-16 od 04.01.2016. godine, Preporuku o izbor najpovoljnjeg ponuđača broj 02-0147-1951-11/15-16 od 04.01.2016. godine i Izvještaj o radu komisije broj 02-0147-1951-12/15-16 od 04.01.2016. godine.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Кomisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda jedna.

- da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda.

- da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda

- da je ponuda ponuđača „ENEL AJ1ATI" d.o.o. Beograd kvalifikovana i prihvatljiva, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Кomisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu pispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Кomisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Кomisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene.

- Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1)„ENEL ALATI" d.o.o. Beograd

19.998,00

 

- Naziv ponuđača čija je ponuda ocjenjena kao najpovoljnija:

1. Naziv ponuđača

„ENEL ALATI" d.o.o.

2. Sjedište i adresa

Cetinjska br. 62, 11080 Beograd-Zemun

3. Ukupna cijena ponude bez PDV-a

19.998,00

4. Rok isporuke

20. dana od dana potpisivanja ugovora na paritetu OOR centralno skaldište u Trebinju.

 

5. Podaci o dijelu ugovora koje se daje u podugovor i podaci o podizvođaču

Ponuđač ne namjerava sklapati podugovor sa trećom stranom

 

               

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b, člana 88. člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Кomisije za nabavke ( SL. Galsnik BiH 103/14), te člana 57. stav 1 Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1 ove Odluke.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Кancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu MH ERS Matično preduzeća a.d. Trebinje ZP „Elektro- Hercegovina" a.d. Trebinje, Trgjovana Raškovića br. 6, 89101 Trebinje.

Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

 

V.D. Direktora:

Dragan Savić, dipl.ekon.

Dostaviti:

1. „Enel Alati" d.o.o. Beograd

2. a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: