Arhivski regali

Datum objave:20.08.2019. 08:05 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

TUZLA Broj: 08-04-14.2-2-440/19

Dana:03.07.2019.godine

 

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b), člana 70, stav (1), (3) i (6) i člana 89. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14); a na prijedlog Komisije za javne nabavke utvrđen u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-04-14.2-2-440/19 od 03.07.2019.godine, u postupku javne nabavke arhivskih regala, Ministar donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog Komisije za javne nabavke broj: 08-04-14.2-2-440/19 od 03.07.2019.godine i dodjeljuje se ugovor ponuđaču „R&S" d.o.o. Sarajevo, u postupku javne nabavke arhivskih regala, objavljenog na Portalu javnih nabavki broj 1111-1-1-3-3-7/19 od 08.05.2019 godine.

 

Član 2

Ova Odluka objavit će se na web stranici MUP-a TK-a, u skladu sa članom 70.stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

OBRAZLOŽENJE

U otvorenom postupku javne nabavke arhivskih regala, MUP-a TK-a objavljenog, na Portalu javnih nabavki, Obavještenje o nabavci broj: 1111-1-1-3-3-7/19 od 08.05.2019 godine, do krajnjeg roka za prijem ponuda koji je bio 29.05.2019.godine do 12,00 sati, zaprimljene su ponude sljedećih ponuđača:„Pro-Tim" d.o.o Sarajevo, „Adut Plus" d.o.o Banja Luka, „Defter" d.o.o Sarajevo, „Salon Bankarske opreme" d.o.o. Sarajevo, „R&S" d.o.o Sarajevo i „Kabas" d.o.o Sarajevo.

Na osnovu Zapisnika komisije o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-04-14.2-2-440/19 od 03.07.2019 godine, izvršena je analiza ponuda pri čemu je utvrđeno da su ponude ponuđača::„Pro-Tim" d.o.o Sarajevo, „Adut Plus" d.o.o Banja Luka,, „R&S" d.o.o Sarajevo i „Kabas" d.o.o Sarajevo, prihvatljive za ugovorni organ. Ponude ponuđača Defter" d.o.o Sarajevo i „Salon Bankarske opreme" d.o.o. Sarajevo se odbijaju iz razloga navedenih u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

Obzirom da je provođenje e-au^cije bilo predviđeno tenderskom dokumentacijom, Komisija za javne nabavke je izvršila rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponuda u početnoj ocjeni ponuda, te je zakazala početak E-aukcije u sistemu E- nabavke za dan 14.06.2019. godine u 14:43:44 sati, u trajanju od 10 minuta. Po zaprimljenom Izvještaju o toku i završetku E-aukcije završene 14. 06. 2019. godine, Komisija je nastavila sa radom 03. 07. 2019. godine u 08,00 sati, te je nakon održane E-aukcije, primjenom kriterija najniže cijene iz dostavljenog Izvještaja o toku i završetku E-aukcije sačinila konačnu rang listu ponuđača koji su učestvovali u E-aukciji

 

Red.broj

Naziv ponuđača

Konačna cijena u KM bez PDV-a

Rang

1

,,R&S" d.o.o Sarajevo

74.000,00

1

2.

„Kabas" d.o.o Sarajevo

79.000,00

2

3.

„Adut Plus" d.o.o Banja Luka

101.108,00*

3

4.

„Pro-Tim" d.o.o Sarajevo

102.120,00*

4

 

Napomena: * Označava cijenu na koju se primjenjuje prelerencijalni tretman

Primjenom kriterija najniže cijene za dodjelu ugovora, nakon održane E -aukcije i ocjene ponuda, Komisija predlaže Ministru MUP-a TK-a da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te ugovor za javnu nabavku arhivskih regala, dodijeli ponuđaču „R&S" d.o.o Sarajevo,Igmanska bb, 71320 Vogošća s obzirom daje isti dostavio prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom u iznosu od 74.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 86.580,00 KM sa obračunatim PDV-om (slovima: osamdesetšesthiljadapetstotinaosamdeset i 00/100 KM).

U postupku je utvrđeno daje Komisija u svemu pravilno postupila, te daje prijedlog o dodjeli ugovora ponuđaču R&S" doo Sarajevo, dat u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i tenderskom dokumentacijom i kao takav se u cjelosti prihvata.

 

Pouka o pravnom lijeku:      

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba MUP TK u roku   od 10 dana od dana prijema iste u pisanoj formi, u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri.

 

Dostaviti:

1. Ponuđačima

2. a/a

 

Ministar

Mr.sci. Husein Topčagić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
  • 30191100-5 - Oprema za arhive

  • 39130000-2 - Namještaj za kancelariju