Asfaltiranje lokalnih puteva na teritoriji opštine Petrovo za 2015. godinu

Datum objave: 21.01.2016. 09:05 / Izvor: Akta.ba, Broj 11, 23.12.2015

Na osnovu člana 70. stav (1), stav (3) i stav (6), a u vezi sa članom 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), shodno članu 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS", broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), te članu 57. Statuta opštine Petrovo („Sl. glasnik opštine Petrovo", broj 7/14), Načelnik opštine Petrovo, d o n o s i

 

O D L U K U

o dodjeli ugovora za javnu nabavku radova: „Asfaltiranje lokalnih puteva na terito- riji opštine Petrovo za 2015. godinu"

 

Član 1.

„Gramat" d.o.o. Gračanica, izabran je kao najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke radova putem konkurentskog zahtjeva: „Asfaltiranje lokalnih puteva na teritoriji opštine Petrovo za 2015. godinu" broj 02-014-7-202/15 od 01.12. 2015. godine.

Član 2.

U postupku javne nabavke radova putem konkurentskog zahtjeva: „Asfaltiranje lokalnih puteva na teritoriji opštine Petrovo za 2015. godinu" broj 02- 014-7-202/15 od 01.12.2015. godine, pristigla je 1 (jedna) blagovremena ponuda.

Član 3.

Ugovor o javnoj nabavci radova: „Asfaltiranje lokalnih puteva na teritoriji opštine Petrovo za 2015. godinu" broj 02-014-7-202/15 od 01.12.2015. godine. zaključiće 10 dana nakon što su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača, pod uslovom da „Gramat" d.o.o. iz Gračanice, kao najuspješniji ponuđač u ovom postupku javne nabavke radova, u roku od 5 (pet) dana od dana kada bude obaviješten o izboru najuspješnijeg ponuđača dostavi sva dokumenta traženu tenderskom dokumentacijom u postupku javne nabavke radova putem konkurentskog zahtjeva „Asfaltiranje lokalnih puteva na teritoriji opštine Petrovo za 2015. godinu" broj 02-014-7-202/15 od 01.12.2015. godine. Ukoliko najuspješniji ponuđač ne dostavi potrebna dokumenta u ostavljenom roku, u skladu sa članom 72. stav (3) Zako- na o javnim nabavkama Bosne i Herce- govine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) Komisija predlaže Ugovornom organu da Ugovor dodjeli onom ponuđaču čija je ponuda po rang listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača.

Član 4.

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Petrovo".

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke radova proveden je u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH", broj 39/14), te podzakonskim aktima i ostalim pozitivnim propisima iz oblasti javnih nabavki.

Postupak je sprovela Opštinska uprava opštine Petrovo, a Komisija za javne nabavke Opštinske uprave opštine Petrovo, nakon prijema i ocjene ponude, uputila je preporuku Načelniku opštine Petrovo, da se kao najpovoljniji ponuđač izabere „Gramat" d.o.o. Gračanica.

Na osnovu člana 70. stav (1), stav (3) i stav (6), a u vezi sa članom 89. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. gla- snik BiH",broj: 39/14), odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki dobavljač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega ima pravo uložiti Žalbu na postupak., shodno članu 97. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

Prigovor se podnosi Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku u pisanoj formi direktno, elektronskim putem, ako je elektro- nsko sredstvo definisano kao način komunikacije u tenderskoj dokumentaciji, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. U slučaju direktne predaje Žalbe, Ugovorni organ je dužan da izda žaliocu potvrdu o vremenu prijema Žalbe. Žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana, od dana kada je podnosilac Žalbe zaprimio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u smislu člana 101. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH", broj: 39/14), najkasnije 30 dana po saznanju da je ugovor zaključen bez sprovedenog postupka javne nabavke u suprotnosti sa ovim zakonom, a najkasnije u roku od jedne godine od dana zaključenja Ugovora u tom postupku, u smislu člana 101. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH", broj: 39/14).

 

NAČELNIK OPŠTINE

Ozren Petković, dipl.inž.polj.,s.r.

 

Broj: 02-014-7-212/15

Datum: 11.12.2015.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: