Balističke taktičke kacige sa komunikacijom, nivo zaštite IIIA

Datum objave: 28.11.2017. 15:04 / Izvor: Akta.ba, 21.11.2017.

Broj: 09-20-14-2-1577

Datum: 21.11. 2017. godine

 

Na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH („Službene novine FBiH" broj:81/14), člana 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj:39/14), na prijedlog Komisije za provođenje postupka nabavke imenovane Rješenjem broj: 09-19/1-34-2-47 od 06.02.2017. godine, direktor Federalne uprave policije donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite IIIA

 

1. Na osnovu obavještenja o nabavci objavljenog u „Službenom glasniku BiH" broj:56/17 od 04.08.2017. godine proveden je pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci, u predmetu nabavke balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite IIIA.

2. Na predmetnu nabavku zaprimljene su dvije konačne ponude i to od ponuđača. KOTEKS d.o.o. Tešanj, i SHOT d.o.o. Zenica.

3. Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača KOTEKS d.o.o. Tešanj, sa ukupnom cijenom od 40.189,50 KM sa PDV-om, a vodeći se kriterijima najniža cijena iz tenderske dokumentacije, u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa, te je shodno tome dala preporuku da se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača što je i konstatovala u Zapisnicima o pregledu i ocjeni konačne ponude od 14.11. i 20.11.2017. godine.

4. Po okončanju roka za žalbu ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku.

5. Cjeneći prijedlog Komisije, direktor Federalne uprave policije donosi Odluku kao u dispozitivu i ista stupa na snagu danom donošenja.

6. Za izvršenje Odluke zadužuje se Sektor za materijalno-finansijske poslove.

 

Obrazloženje

Komisija za provođenje otvorenih postupaka i postupaka u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele Ugovora u oblasti odbrane i sigurnosti (SI. glasnik BiH broj: 60/15): konstatuje da su na osnovu Odluke o pokretanju postupka nabavke roba broj:09-20/1-14-2-1577 od 26.07.2017.godine, u pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1412-3-1-103-3-49/17 od 31.07.2017 godine, i objavom u „Službenom glasniku BiH" broj: 56/17 od 04.08. 2017. godine u predmetu nabavke: nabavka balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite IMA, a nakon otvaranja pristiglih konačnih ponuda, dvije (2) ponude formalno-pravno ispravne, samim tim prihvatljive i to: ponude ponuđača KOTEKS d.o.o. Tešanj i SHOT d.o.o. Zenica.

S tim u vezi Komisija je konstatovala da je ponuđač KOTEKS d.o.o. Tešanj dostavio najpovoljniju ponudu za nabavku balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite IMA sa ukupnom cijenom od 40.189,50 KM sa PDV-om, i da je ista ponuda u skladu sa tehničkim kriterijima iz tenderske dokumentacije, te je predložila donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Osnov za provođenje pregovaračkog postupka nabavke sa objavom Obavještenje o nabavci je član 8. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH br.39/14). i člana 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora u oblasti odbrane i sigurnosti.

 

PRAVNA POUKA :Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema. Žalba se podnosi u pismenoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem ugovornog /prvostepenog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: