Balističke taktičke kacige sa komunikacijom, nivo zaštite IIIA

Datum objave: 25.12.2017. 08:21 / Izvor: Akta.ba, 12.12.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE SARAJEVO

 

Broj: 09-20-14-2-1577

Datum: 12.12. 2017. godine

 

Na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH („Službene novine FBiH" broj:81/14), člana 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj:39/14), na prijedlog Komisije za provođenje postupka nabavke imenovane Rješenjem broj: 09-19/1-34-2-47 od 06.02.2017. godine, direktor Federalne uprave policije donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite IIIA

 

- Na osnovu obavještenja o nabavci objavljenog u „Službenom glasniku BiH" broj:56/17 od 04.08.2017. godine proveden je pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci, u predmetu nabavke balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite IIIA.

- Komisija je predložila donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača „SHOT" d.o.o. Zenica sa ponuđenom cijenom od 42.120,00 KM sa PDV-om za nabavku balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite IIIA.

- Po okončanju roka za žalbu ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku.

- Cjeneći prijedlog Komisije, direktor Federalne uprave policije donosi Odluku kao u dispozitivu i ista stupa na snagu danom donošenja.

 -Za izvršenje Odluke zadužuje se Sektor za materijalno-finansijske poslove.

 

Obrazloženje

Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 09-20-14-2-1577 od 21.11.2017. godine, kojom se ugovor dodjeljuje ponuđaču „KOTEKS" d.o.o. Tešanj sa ponuđenom cijenom 40.189,50 KM sa PDV-om, Komisija je zaprimila žalbu koja je ocjenjena kao blagovremena i izjavljena od strane ovlaštenog lica, te dostavljena u tri (3) primjerka. Obzirom, na sadržaj žalbe ponuđača „SHOT" d.o.o. Zenica, koji u istoj žalbi ističe prigovore na utvrđeno činjenično stanje tehničkih karakteristika ponuđenih balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite IIIA, Komisija je dana 28.11.2017. godine zatražila i stručno mišljenje krajnjeg korisnika - Specijalne policijske jedinice FUP-e, koji je ujedno u ranijem vremenskom periodu i koristio predmetne balističke kacige u okviru obavljanja redovnih poslova i zadataka, i to aktom broj: 09-20/1-14-2-1577. Specijalna policijska jedinica FUP-e je svojim aktom broj: 16-1078 od 29.11.2017. godine dostavila traženo mišljenje, a nakon što su stručna lica ostvarila uvid u ponudu ponuđača „KOTEKS" d.o.o. Tešanj i to u dio ponude, koji se odnosi na tehničke karakteristike ponuđene balističke kacige sa komunikacijom.

Uvažavajući stručno mišljenje krajnjeg korisnika u kojem je navedeno pored ostalog da balistička kaciga i komunikacijski set ponuđača „KOTEKS" d.o.o. Tešanj ne sadrži odnosno u ponudi nije navedeno da isti sadrži adapter za radio stanicu motorola GP 344, a što je prema krajnjem korisniku ključna stavka u nabavci komunikacijskog seta jer Specijalna policijska jedinica već raspolaže upravo pomenutom ručnom radio stanicom, Komisija je bila stava da je žalba ponuđača „SHOT" d.o.o. Zenica osnovana, te da ponuđač „KOTEKS" d.o.o. Tešanj u pogledu ponuđene balističke taktičke kacige sa komunikacijom ne ispunjava tražene uslove tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije (strana 16.).

S tim u vezi, Komisija je predložila donošenje Odluke kojom se van snage stavlja Odluka broj: 09-20-14-2-1577 od 21.11.2017. godine (istom odlukom kao najpovoljniji ponuđač izabran ponuđač „KOTEKS" d.o.o. Tešanj, sa ponuđenom cijenom 40.189,50 KM sa PDV- om), te nakon proteka žalbenog roka, i donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača „SHOT" d.o.o. Zenica sa ponuđenom cijenom od 42.120,00 KM sa PDV-om.

Nakon proteka roka za žalbe po naprijed navedenoj odluci Komisija je u svom zapisniku od 11.12.2017. godine konstatovala da na Odluku broj: 09-20-14-2-1577/17 od 01.12.2017. godine, a koja je prosljeđena ponuđačima sa poukom o pravnom lijeku da isti mogu uložiti žalbu u roku od pet (5) dana od dana prijema Odluke, a koja je prosljeđena putem fax-a dana 04.12.2017. godine za šta postoji pismena potvrda o urednoj dostavi, nije bilo žalbi ponuđača, te je s tim u vezi predložila donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača „SHOT" d.o.o. Zenica sa ponuđenom cijenom od 42.120,00 KM sa PDV-om, jer je ista ponuda u skladu sa tehničkim kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Osnov za provođenje pregovaračkog postupka nabavke sa objavom Obavještenje o nabavci je član 8. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH br.39/14). i člana 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora u oblasti odbrane i sigurnosti.

 

PRAVNA POUKA : Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema. Žalba se podnosi u pismenoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem ugovornog /prvostepenog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: