Bankarske usluge u 2019./2020.godini

Datum objave: 23.09.2019. 09:22 / Izvor: Akta.ba, 02.09.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE     

KANTON SARAJEVO      

OPĆINA ILIJAŠ

OPĆINSKI NAČELNIK    

 

Broj: 04/4-14-1708/19-1

Datum: 02.09.2019.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („SI. glasnik BiH", broj 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj: 04/3-14-2491/14 od 01.12.2014.godine, člana 57. Statuta općine llijaš, («Službene novine Kantona Sarajevo«, br.20/09, 46/18), u postupku javne nabavke bankarskih usluga u 2019./2020.godini za transakcijske račune: rente i uređenja građevinskog zemljišta - 1610000091470041, - donacija - 1610000091470332, posebni porezi za zaštitu, spašavanjei druge nesreće - 1610000091470138, - za skloništa - 1610000091470235, Općinski načelnik je donio:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se ponuda za nabavku bankarskih usluga u 2019./2020.godini za transakcijske račune:

- rente i uređenja građevinskog zemljišta - 1610000091470041, - donacija - 1610000091470332,

- posebni porezi za zaštitu, spašavanjei druge nesreće - 1610000091470138, - za skloništa - 1610000091470235, čija cijena nabavke prema usvojenoj ponudi broj 1-15-1-08085/2019 od 28.08.2019.godine iznosi 460,00 KM od ponuđača: "Raiffeisen Bank" d.d. BiH, sa sjedištem u Sarajevu, Zmaja od Bosne b.b., !D; 4200344670009, (u daljem tekstu: Ponuđač).

Bankarske usluge iz stava (1) ovog člana su oslobođene plaćanja PDV-a.

 

Član 2.

Sa ponuđačem iz člana 1. ove Odluke obavezno zaključiti ugovor u pismenoj formi. Smatra se da je ugovorni odnos nastao potpisivanjem ugovora od obje ugovorene strane.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Sužba za privredu i firsansije.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04/4-14-1708/19 od 09.08.2019. godine. Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Odsjek za javne nabavke, pravilno i potpuno, dao ocjenu prispjele ponude, da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima i internim aktima, te da je nabavka planirana Planom nabavki za 2019. godinu, Dio A usluge, pod rednim brojem 12. Odsjek za javne nabavke je uzeo u obzir faktore kao što su: cijena, količina, kvaiitet, vrijeme i period izvršenja usluga i si. te je izabrao ponuđača na način koji garantira najbolju razmjenu vrijednosti za novac. Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) najniža cijena Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te člana 5.Pravilnika o postupku direktnog sporazurma broj: 04/3-14-2491/14, od 01.12.2014.godine, odlučeno je kao u dispozitivu.  

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU       

Nije propisana mogućnost ulaganja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: