Betonske cijevi sa logom i natpisom

Datum objave: 22.01.2016. 10:57 / Izvor: Akta.ba, 20.01.2016.

UGOVOR O NABAVCI ROBA I USLUGA

Zaključen u Bihaću, dana 1. 7. 2015. godine između:

Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Alije

Đerzeleza 6, Bihać, kojeg zastupa ministar Tahir Nuhić (u daljem tekstu: Ministarstvo) i

Preduzeća ,,1-Crni" d.o.o. Lojićka bb, Cazin, zastupanog po direktoru Velić Arišu, ID broj: 4263005760009 (u daljem tekstu: Dobavljač)

 

Član 1.

PREDMET UGOVORA I KOLIČINA

Dobavljač se obavezuje se da će za potrebe Ministarstva isporučiti 76 komada betonskih cijevi sa logom i natpisom. Profil cijevi je dimenzija: BX 600 x 1000 mm.

Logo i natpis će biti u boji a obuhvatit će slijedeće sadržaje: „Čuvajmo okoliš", „Grb USK" i „Vlada Unsko-sanskog kantona Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša".

 

Član 2.

MJESTO I ROK ISPORUKE

 

Mjesto isporuke je sjedište osam javnih komunalnih preduzeća u osam lokalnih zajednica Unsko-sanskog kantona 15 dana po potpisivanju ugovora.

 

Član 3.

CIJENA UGOVORA

 

Ministarstvo se obavezuje da će Dobavljaču za izvršenu robu i uslugu platiti cijenu u iznosu od 5.700,00 KM bez PDV-a, odnosno iznos od 6.669,00 KM sa uključenim PDV-om.

 

Član 4.

ROK PLAĆANJA

 

Rok plaćanja je pet dana nakon što Ministarstvo od Dobavljača dobije pisanu obavijest da su predstavnici javnih komunalnih preduzeća zaprimili betonske cijevi kako je to definisano u članu 1. i 2. ovog Ugovora i račun za isporučenu robu.

 

Transakcijski račun Dobavljača na koji će biti izvršena uplata od strane Ministarstva je: 1403010008851183 otvoren kod Sberbank BH.

 

Član 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

 

U slučaju spora u vezi odredbi ovog Ugovora i nemogućnosti međusobne nagodbe nadležan je općinski sud u Bihaću.

 

Član 6.

Ovaj Ugovor sačinjen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: