Biopur nastavci za pipete za MBL

Datum objave: 08.03.2021. 15:41 / Izvor: Akta.ba, 25.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

 

Broj: 11-16.6-7618-5-5/20

Datum: 15.02.2021. godine

 

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), izvještaja s e-aukcije i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 11-16.6-7618-4/20 od 11.02.2021. godine, u postupku javne nabavke robe za lot 5: Biopur nastavci za pipete za MBL, direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Na osnovu izvještaja o e-aukciji i zapisnika Komisije za javnu nabavku u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 11-16.6-7618-4/20 od 11.02.2021. godine, ugovor za javnu nabavku robe za lot 5: Biopur nastavci za pipete za MBL, dodjeljuje se ponuđaču Mikro+Polo d.o.o. Sarajevo za ponuđenu 1.051,00 KM bez PDV-a odnosno 1.229,67 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

2. Prijedlog okvirnog sporazuma o nabavci robe dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, u roku od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

3. Za izvršenje ove odluke zadužuje se Kontrolni laboratorij, Sektor za pravne i opšte poslove i Sektor za fmansijske poslove.

4. Ova odluka objavit će se na web-stranici www.almbih.gov.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama, zajedno sa zapisnikom o ocjeni ponuda u skladu sa članom 65. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 11 -16.6- 7618-1/20 od 23.12.2020. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj: 5-1-1-216-3-122/20 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 24.12.2020. godine.

Ponuđači koji su preuzeli tendersku dokumentaciju sa portala E-nabavke:

1.         ekapija doo, IDB/JIB: 4950134590001;

2.         Sanmed d.o.o., IDB/JIB: 4403316380001;

3.         Ena d.o.o. Sarajevo, IDB/JIB: 4200037070002;

4.         Emgen d.o.o. Sarajevo, IDB/JIB: 4202488150002; 

5.         Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo, IDB/JIB: 4403208220006;

6.         Sartorius Libra Elektronik d.o.o., IDB/JIB: 4200481820000;

7.         BBS Europe, IDB/JIB: 4403188520008;

8.         Eurolab d.o.o., IDB/JIB: 4400375860000;

9.         R&S d.o.o. Sarajevo, IDB/JIB: 4200056290005;

10.       MGM FARM; IDB/JIB: 4218227790008;

11.       Mps lab d.o.o. Sarajevo, IDB/JIB: 4201145090008;

12.       Analitika d.o.o. Sarajevo, IDB/JIB: 4200561260005;

13.       AB Medic d.o.o., Sarajevo, IDB/JIB: 4200121960005;

14.       Mikro+Polo d.o.o., IDB/JIB: 4201572320006;

15.       Lab Unica d.o.o., IDB/JIB: 4201782720007;

16.       Biologist group d.o.o., IDB/JIB: 4263765640003;

17.       Sineks laboratorija d.o.o. Banja Luka, IDB/JIB: 4400833670002.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 11-16.6-6-7618-2/20 od 23.12.2020. godine.

Komisija zajavnu nabavku u ovom postupku je dana 15.01.2021. godine izvršila javno otvaranje ponuda za ovaj postupak te izvršila ocjenu istih.

U postupku je utvrđeno daje Komisija zajavnu nabavku blagovremenoj pravilno izvršila otvaranje ponuda i izvršila ocjenu prispjelih ponuda za ovaj lot, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

• da je ukupan broj pristiglih ponuda četiri

• da su blagovremeno pristigle ponude tehnički prihvatljive

R.br.

PONUĐAČ

Cijena na (javnom) otvaranju bez PDV-a (KM)

Ukupna cijena na (javnom) otvaranju s PDV-om (KM)

1.

Lab Unica d.o.o.

1.052,22

1.231,10

2.

AB Medic d.o.o.

1.470,00

1.719,90

3.

Kefo d.o.o.

1.959,23

2.292,30

4.

Mikro+Polo d.o.o.

1.999,00

2.338,83

 

Uvidom u dostavljene ponude, Komisija je utvrdila da su četiri blagovremeno dostavljene ponude tehnički prihvatljive i predložila zakazivanje e-aukcije.

Na e-aukciji održanoj dana 15.02.2021. godine u 10:30 bilo je više spuštanja cijena od strane kvali Okovanih ponuđača, a stoje vidljivo iz izvještaja o održanoj e-aukciji. 

Pri donošenju ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za javne nabavke, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Izabrani ponuđač Mikro+Polo d.o.o.je izabran primjenom kriterija najniže cijene (tehnički zadovoljavajuće), te je ponuda u iznosu 1.051,00 KM bez PDV-a odnosno 1.229,67 KM s PDV- om ocijenjena kao najpovoljnija, kako slijedi:

RANG-LISTA OCIJENJENIH PONUDA:

Red

br.

Ponuđač

Cijena bez PDV-a (KM)

Ukupna cijena s PDV-om (KM)

Ukupno

bodovi

1.

Mikro+Polo d.o.o.

1.051,00

1.229,67

100,00

2.

Lab Unica d.o.o.

1.052,22

1.231,09

99,88

3.

Ab Medic d.o.o.

1.470,00

1.719,90

71,49

4.

Kefo d.o.o.

1.959,23

2.292,30

53,64

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

Dostaviti:

1.         Ponuđačima,

2.         Komisiji za javne nabavke,

3.         Sektoru za finansijske poslove,

4.         web-stranica

5.         a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: