Centrifuga sa pratećom opremom

Datum objave: 14.01.2016. 07:58 / Izvor: Akta.ba, 09.01.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I ERCEGOVINE

FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU

SARAJEVO

 

Broj: 04-49-3576-7/15

Datum: 28.12.2015.godine

 

Na osnovu člana 60.i 70. Zakona o Organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 35/05), na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) (najniža cijena) i člana 70. st.1,3.i 6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14), i člana 4. stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo broj: 04-49-2728/14, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 04-49-3575-6/15 od 28.12.2015.godine v.d.direktor-a Federalnog zavoda za poljoprivredu donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ROBA - CENTRIFUGA SA PRATEĆOM OPREMOM

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka komisije za javne nabavke broj: 04-49-3576-6/15 od 28.12.2015.godine Ugovor o javnoj nabavci roba - Centrifuga sa pratećom opremom dodjeljuje se ponuđaču „MIKRO+POLO" d.o.o. Kolodvorska 11a. 71000 Sarajevo na osnovu ponude broj: 20116789 od 28.12.2015.godine, za ponuđenu cijenu od 5.972,00 KM, bez uračunatog PDV-a, kao najbolje ocijenjenu ponudu.

 

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču ,,MIKRO+POLO"d.o.o. Sarajevo odmah nakon što je izabrani ponuđač obavješten o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Služba za opšte i pravne poslove.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.fzzp.com.ba  istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70.stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71 stav 2.Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04-49-3576-1/15 od 24.12.2015,godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Istraživanjem tržišta, pismeni zahtjev upućen je jednom ponuđaču.

Komisija za javne nabavke je dana 28.12.2015.godine sačinila Zapisnik o pregledu ponude broj: 20116789 od 28.12.2015.godine i dala Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - Centrifuga sa pratećom opremom za potrebe Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo.

U postupku donošenja ove odluke , posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, dala ocijenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijima iz zahtjeva i poziva.

Na temelju činjeničniog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke shodno odredbama člana 101. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH", broj 39/14). Žalba se u pisanoj formi podnosi Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku

 

v.d.Direktor-a

dr.sc.Kutrović Omer

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: