Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo

Datum objave: 14.01.2016. 15:36 / Izvor: Akta.ba, 14.01.2016.

R.b.

 

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta

postupka i

broj

obavještenj

a o dodjeli

ugovora sa

Portala

javnih

nabavki

Podaci o

dobavljaču/

dobavljačima u

okvirnom

sporazumu

(Naziv, ID

broj, mjesto)

 

Osnovni elementi

ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period

trajanja/rok

izvršenja, rok

plaćanja, garantni

period,...)

 

Opis izmjene osnovnih

elemenata ugovora i

datum izmjene

Ostatak vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti okvirnog

sporazuma

 

Datum

zaključenja

ugovora/

okvirnog

sporazuma

 

Datum

potpune

realizacije

ugovora/

okvirnog

sporazuma

i ukupna

utrošena

vrijednost

 

16 98

43600000-9 Dijelovi mašina za rudarstvo, kamenolome i građevinarstvo

Pregovaračk i postupak bez

objavljivanj a

obavještenj a o nabavci

"ROTIS" d.o.o.

178227,75

 

 

27.7.2015.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: