Dizel gorivo 5, bezolovni benzin i lož ulje ekstra lako-luel

Datum objave: 18.03.2021. 10:24 / Izvor: Akta.ba, 15.02.2021.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA

U BANJOJ LUCI

 

UGOVORNI ORGAN       

DIREKTORICA

Broj: 01-53-4

Dana: 15. 02. 2021. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (SI. glasnik BiH 39/14), te na osnovu zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javnu nabavku broj 01-153-3 od 15. 02. 2021. godine, a sve u vezi sa nabavkom nafte i naftnih derivata (dizel gorivo - euro 5, bezolovni motorni benzin BMB - 95, lož ulja ekstra lako-luel) podjeljeno u dva lota, u otvorenom postupku javne nabavke sa predviđenim zaključenjem okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem, obavještenja o nabavci broj 765-1-1-39-3-1/21 objavljenog u Službenom glasniku BiH broj 1/21 od 08. 01. 2021. godine kao i na Portalu javnih nabavki dana 06. 01. 2021. godine, te ispravke obavještenja broj 765-1-1-39-8-71/21 objavljene u Službenom glasniku BiH broj 9/21 dana 12. 02. 2021. godine kao i na Portalu javnih nabavki dana 05. 02. 2021. godine, Ugovorni organ je donio slijedeću:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I

Prihvata se u cjelosti preporuka iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke, te se okvirni sporazumi za predmetnu nabavku dodjeljuju kako slijedi:

 

Za lot 1 - dizel gorivo euro - 5 i bezolovni motorni benzin BMB - 95, ponuđaču „Super petrol" a.d. Banja Luka po ponudi broj 01/60-21 od 20. 01. 2021. godine, sa cijenom od 116.463,00 KM bez PDV-a, odnosno sa ukupnom cijenom od 136.261,71 KM sa PDV-om i rokom isporuke od jednog dana.

Za lot 2 - lož ulje ekstra lako - luel, ponuđaču „Super petrol" a.d. Banja Luka po ponudi broj 01/60-21 od 20. 01. 2021. godine, sa cijenom 32.004,00 KM, odnosno sa ukupnom cijenom od 37.444,68 KM sa PDV-om i rokom isporuke od jednog dana.

 

Obrazloženje

U ovom postupku javne nabavke su ponude su dostavili ponuđači „Hifa petrol" d.o.o. Sarajevo za oba lota i „Super petrol" d.o.o. Banja Luka za oba lota.

Tokom rada Komisije utvrđene su činjenice koje su bile odlučne za donošenje odluke iz izreke, što je detaljno opisano u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

Shodno navodima iz zapisnika kao i preporukama Komisije donesena odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

Ponuđač koji nije zadovoljan ovom odlukom ima pravo da izjavi žalbu u skladu sa odredbama člana 101. ZJN.

 

DOSTAVLJENO:

1. Ponuđačima

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: