Dnevna štampa

Datum objave: 15.01.2016. 13:06 / Izvor: Akta.ba, 14.01.2016.

Broj: 01-10-P BIH-  397  /15

Sarajevo,  07.01.20156 godine

 

Na osnovu člana 70. stava (1), (3). i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 39/14), Pravilnika u postupku direktnog sporazuma, člana 11. stava 2. Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 8/02, 10/02, 44/04 i 74/14),a u vezi sa člankom 40. Poslovnika o radu Pravobranilaštva  Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 37/04),  Pravobranilac,donosi

ODLUKU

o prihvatanju prijedloga cijene za  nabavku i isporuku  dnevne štampe

Član 1.

Prihvata se prijedlog cijene ponuđača „Press distribucije “ d.o.o. iz  Banja Luka za nabavku i isporuku dnevnih novina „Press RS “, za potrebe Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, nakon provedenog postupka direktnog sporazuma po ukupnoj cijeni ponude u iznosu od 324,32 KM (sa pdv-om) i prihvaćenoj ponudi broj: 03-01/16 od 4.1.2016.godine.

Član 2.

Nabavka iz člana 1. vršit će se na način koji će biti definisan ugovorom zaključenim između Press distribucije d.o.o. i  Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine je istražilo tržište i procijenilo vrijednost nabavke na osnovu cijena izdanja dnevnih novina, kao i na osnovu cijene godišnje pretplate za prethodnu godinu. Obzirom da je Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine i prethodnih godina nabavljalo list „Press RS“, Poziv za dostavu informativne  ponuda upucen je   ponuđaču  „Press distribucija“ d.o.o., Banja Luka.U prilogu  Poziva  za dostavu ponuda upućen je  Obrazac za ponudu, Izjava  ponuđača, Obrazac za cijenu ponude usluge ,Pismena izjava  o neuključenosti u bile kakve aktivnsti koje za cillj imaju korupciju u javnim nabavkama i Nacrt Ugovora. Do kraja predviđenog roka za dostavu ponude, dostavljena je ponuda ponuđača „Press distribucije“ d.o.o.,broj: : 03-01/16 od 4.1.2016.godine, koja je  ocijenjena kao „prihvatljiva“ i sačinjena u skladu sa traženim uslovima iz Poziva. Na osnovu prethodnog  Pravobranilaštvo  Bosne i Hercegovine prihvatilo je ponudu ponuđača Press distribucije d.o.o. po ponuđenoj cijeni navedenoj u članu 1. Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: