Dodatni radovi izmještanja lokacije dvorane u odnosu na projektovano rješenje

Datum objave: 03.12.2021. 08:15 / Izvor: Akta.ba, 19.11.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj:02-11-3-3823-8/21

Datum: 19.11.2021.godine

 

Na osnovu člana 70.stav (1) i (3) te člana 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude od 08.11.2021.godine, sačinjenog od strane Komisije za nabavke imenovane rješenjem Općinskog načelnika, Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Ovom odlukom Općinski načelnik, općine Tešanj je nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za dodatne radove po Ugovoru broj :02-ll-3-3342-14/20 od 23.10.2020.godine koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ali usljed nepredviđenih okolnosti postali su neophodni za izvršenje, odnosno ti radovi se nisu mogli tehnički ni ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez nepogodnosti za ugovorni organ (izmještanje lokacije dvorane u odnosu na projektovano rješenje, u projektu nije bio predviđen tačan broj izrade, transporta i montaže greda, odnosno broj pravougaonih greda bio je manji nego što je to neophodno da bi sistem predstavljao funkcionalnu cjelinu) donio odluku o dodjeli ugovora.

 

II

Za ponuđača za izvođenje radova iz tačke I ove Odluke odabran je ponuđač INŽINJERING 1 doo Jelah po cijeni od 73.875,90KM (slovima: sedamdesettrihiljadeosamstotinasedamdesetpet i 90/100 konvertibilnih maraka) bez PDV-a, odnosno sa PDV-om u iznosu od 86.434,80 (slovima: osamdesetšesthiljadačetiristotinetridesetčetiri i 80/100 konvertibilnih maraka).

 

III

Za realizaciju Odluke zadužuje se Služba za društvene djelatnosti i investicije, općine Tešanj.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

V

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba, shodno članu 70. stav 6.Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženj e

U postupku procjene vrijednosti ponude pristigle u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, a radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dodatnih radova po Ugovoru broj :02-ll-3-3342- 14/20 od 23.10.2020.godine koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ali usljed nepredviđenih okolnosti postali su neophodni za izvršenje, odnosno ti radovi se nisu mogli tehnički ni ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez nepogodnosti za ugovorni organ (izmještanje lokacije dvorane u odnosu na projektovano rješenje, u projektu nije bio predviđen tačan broj izrade, transporta i montaže greda, odnosno broj pravougaonih greda bio je manji nego što je to neophodno da bi sistem predstavljao funkcionalnu cjelinu) Komisija za javne nabavke je Zapisnikom broj:08-11-3-3823-7/21 od 08.11.2021.godine utvrdila da ponuda ponuđača INŽINJERING 1 doo Jelah broj:04-T/21 od 05.11.2021.godine (protokol ugovomor organa broj:08-11-3-3823-6/21 od 05.11.2021.godine) sadrži svu potrebnu dokumentaciju te daje ista sa ponuđenim cijenama prihvatljiva, te je Komisija shodno tome predložila ugovornom organu da sa ponuđačem INŽENJERING 1 doo Jelah potpiše ugovor za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ali usljed nepredviđenih okolnosti postali su neophodni za izvršenje osnovnog ugovora koji je povjerenih .

Uzimajući u obzir sve navedeno, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača izjavljuje se URŽ-u putem ugovornog organa u roku od 10 dana od dana prijema Odluke, na način propisan Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (SI.glasnik BiH broj:39/14).

 

DOSTAVLJENO:

1.         Ponuđač,

2.         Služba za društvene djelatnosti i investicije,

3.         Web stranica općine (elektronski),

4.         Predmet.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: