Dodatni radovi na vanrednom održavanju puteva i ulica na području opštine Novi Grad

Datum objave: 21.01.2016. 11:57 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.01.2016.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

1241-4-3-10-5-11/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPŠTINA NOVI GRAD
IDB/JIB 4400764840006
Kontakt osoba Slavica Majkić
Adresa Petra Kočića br. 2
Poštanski broj 79220 Novi Grad (sp bl)
Općina/Grad Novi Grad
Telefon (052) 751-540
Faks
Elektronička pošta javne.nabavke@opstina-novigrad.com
Internet adresa www.opstina-novigrad.com

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (RS),Novi Grad

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dodatni radovi na vanrednom održavanju puteva i ulica na području opštine Novi Grad

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje dodatnih radova na vanrednom održavanju puteva i ulica na području opštine Novi Grad
 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233140-2 Cestovni radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje opštine Novi Grad

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja trideset dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi prethodio natječaj za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena ex ante obavijest o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Sloga d.o.o. Kozarska Dubica 4400727300000 Kozarska Dubica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

4237,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4237,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4237,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 24. Stavak (1) Točka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Prilikom izvođenja radova predviđenih ugovorenim predračunom ukazalo se da je teren na trasi puta veoma nekoherentan,
odnosno ima veću količinu vode, koja dolazi iz brda koje je iznad puta, te je utvrđeno da se taj dio terena mora zamjeniti sa
kvalitetnim materijalom u dužini od 35m. Ovi radovi se moraju izvesti iz razloga što bi veoma brzo došlo do ponovnog
klizanja terena, te bi put opet bio ugrožen.

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

"Sloga" d.o.o. Kozarska Dubica

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1241-4-3-10-5-11-16.pdf
PODIJELI: