(dodjela ugovora drugorangiranom ponuđaču) Radovi na tekućem održavanju objekata

Datum objave: 27.04.2021. 13:31 / Izvor: Akta.ba, 20.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

TUZLA

 

Broj: 08-04-11.2-2-313/21

Datum: 20.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 72. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), a na prijedlog Komisije za javne nabavke imenovane Rješenjem broj 08-04-04.2-3- 1071/21 od 24.02.2021. godine ministar donosi:

 

ODLUKU

O dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču u postupku javne nabavke radova na tekućem održavanju objekata

 

I

U postupku javne nabavke radova na tekućem održavanju objekata objavljenog na portalu javnih nabavki broj 1111-1-3-1-3-1/21 od 25.02.2021. godine ugovor o javnoj nabavci radova na tekućem održavanju objekata dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču „Dinamico“ d.o.o. Kalesija sa ukupnom cijenom ponude bez PDV-a u iznosu od 67.930,00 KM odnosno 79.478,10 KM sa obračunatim PDV-om.

 

II

Ponuda ponuđača iz tačke I ove odluke ocjenjenja je prihvatljivom, jer ispunjava sve uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.

 

III

Ova odluka objavit će se na web stranici MUP-a TK-a u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, istovremeno s upućivanjem iste svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 08- 04-11.2-2-313/21 od 07.04.2021. godine, stavlja se van snage i prestaje da važi.

 

Obrazloženje

 

MUP TK-a je u postupku javne nabavke radova na tekućem održavanju objekata, donijelo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 08-04-11.2-2-313/21 od 07.04.2021. godine, kojom je kao najpovoljniji ponuđač izabran „Zimex“ d.o.o. Zivinice.

U skladu sa Obavještenjem o rezultatu postupka javne nabavke broj 08-04-11.2-2-313/21 od 07.04.2021. godine izabrani ponuđač „Zimex“ d.o.o. Živinice je dostavio dokaze o ispunjenosti uslova iz tačke 3.1.2. tenderske dokumentacije MUP-a TK-a.

Izvršenom analizom dostavljenog dokaza - Uvjerenja Suda Bosne i Hercegovine broj Su: 03-2642/21 od 12.04.2021. godine je utvrđeno da isto nije sadržavalo podatke o stanju ponuđača najkasnije na dan predaje ponude kako je definisano tenderskom dokumentacijom MUP-a TK-a nego je sadržavalo podatke o stanju ponuđača poslije momenta predaje ponude, odnosno podatke na dan izdavanja Uvjerenja čime izabrani ponuđač nije potvrdio da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu naprijed navedenog ugovor o javnoj nabavci radova na tekućem održavanju objekata se dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču, „Dinamico“ d.o.o. Kalesija sa konačne rang liste ponuđača koji su učestvovali u E-aukciji a kao što je i navedeno u Zapisniku komisije za javne nabavke o pregledu i ocjeni ponuda broj 08-04-11.2-2-313/21 od 01.04.2021. godine.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa u pisanoj formi. Žalba se podnosi u najmanje 3 primjerka.

 

Dostaviti:

1. ponuđačima

2. a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: