Dopuna Glavnog projekta glavnog kanalizacionog kolektora A u Velikoj Kladuši

Datum objave: 19.01.2016. 12:09 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2016.

O D L U K U

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

 

Član 1.

Pokreće se pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za „Dopuna Glavnog projekta glavnog kanalizacionog kolektora A u Velikoj Kladuši – prebacivanje trase kolekora A u zonu nasipa regulacije rijeke Kladušnice” na dužini od ušča u rijeke Kladušnice u rijeku Glinu do ušča rijeke rijeke Grabarske u rijeku Kladušnicu što je u skladu sa članom 23. stav 1 (b) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Velika Kladuša“

 

O b r a z l o ž e n j e

U postupku odabira najpovoljnije ponude po obavještenju o javnoj nabavci usluga izrade „Glavnog projekta Kanalizacionog sistema Velika Kladuša, odabrano je preduzeće „ZAVOD ZA VODOPRIVREDU“ D.D. Sarajevo sa kojim je zaključen Ugovor broj: 02-05-1072/08 dana 22.01.2008. gdoine.

U međuvremenu se došlo do spoznaje i potrebe za izvršenjem usluga koje nisu uključene u prvobitni projekat i prvobitno zaključeni ugovor a koje su neophodne za ivzršenje ove usluge na način da se na terenu pokazala potreba izmjene trase kolektora A i prebacivanja istog u zonu nasipa regulacije rijeke Kladušnice. Budući da se radi o nabavci neophodnih usluga, ispunjene su pretpostavke iz člana 24. stav 1. (b) Zakona o javnim nabavkma BiH da bi Ugovorni organ primjenio pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj jabavci. S obzirom da su ispunjeni svi uslovi precizirani Zakonom, riješeno je kao u dispozitivu odluke.

 

OPĆINA VELIKA KLADUŠA

OPĆINSKI NAČELNIK

Edin Behrić, mag.oec.

 

Broj: 02-05-1072/15

Velika Kladuša, 26.10.2015. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: