Dopuna Glavnog projekta sekundarne kanalizacione mreže u Velikoj Kladuši

Datum objave: 19.01.2016. 12:06 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2016.

Na osnovu člana 17. Stav 1. i 23. stav 1. (b) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 43. Statuta Općine Velika Kladuša („Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12/11), Općinski načelnik Općine Velika Kladuša, u ime i za račun Ugovornog organa, dana 26.10.2015. godine, donio je slijedeću

 

O D L U K U

o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

 

Član 1.

Pokreće se pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za „Dopuna Glavnog projekta sekundarne kanalizacione mreže u Velikoj Kladuši – dodatne dužine kolektora u odnosu na ugovorene dužine” što je u skladu sa članom 23. stav 1 (b) Zakona o javnim nabavkama BiH. „Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12a/15 „Službeni glasnik Općine Velika Kladuša“, broj: 12a/15 36

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine Velika Kladuša“

 

 O b r a z l o ž e n j e

U postupku odabira najpovoljnije ponude po obavještenju o javnoj nabavci usluga izrade „Glavnog projekta sekundarne kanalizacione mreže Velika Kladuša, odabrano je preduzeće „IPSA INSTITUT “ d.o.o Sarajevo sa kojim je zaključen Ugovor broj: 09- 14-1945/13 dana 14.02.2014. godine. U međuvremenu se došlo do spoznaje i potrebe za izvršenjem usluga koje nisu uključene u prvobitni projekat i prvobitno zaključeni ugovor a koje su neophodne za ivzršenje ove usluge na način da se na terenu pokazala potreba doprojekovanja dodatnih dužina sekundarne mreže (osnovni ugovor + 10%) o čemu je dana 10.04.2014. sačinjen zapisnik.

Budući da se radi o nabavci neophodnih usluga, ispunjene su pretpostavke iz člana 23. stav 1. (b) Zakona o javnim nabavkma BiH da bi Ugovorni organ primjenio pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj jabavci. S obzirom da su ispunjeni svi uslovi precizirani Zakonom, riješeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

OPĆINA VELIKA KLADUŠA

OPĆINSKI NAČELNIK

Edin Behrić, mag.oec.

 

Broj: 09-14-1945/15

Velika Kladuša, 02.12.2015. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: