Dron za potrebe Odjela za javnu sigurnost

Datum objave: 05.10.2017. 16:15 / Izvor: Akta.ba, 05.10.2017.

Broj predmeta: 13-001824/17

Datum,29.09.2017.godine

Mjesto,Brčko

 

Na osnovu članova 16. i 17. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH, ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 14/10 i 28/12), u skladu sa članom 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj 2016/377-897 i 2016/377-898, zaključenog dana 02.09.2016 godine između Delegacije Evropske unije u BiH i Vlade Brčko distrikta BiH, Instrukcije za postupanje u implementaciji projekta broj 05- 000108/17, od 24.02.2017. godine, Izvještaja o analizi, ocjeni i rangiranju ponuda i preporuke Komisije za nabavke broj 13-001824/17 od 27.09.2017. godine šef Odjeljenja za javnu bezbjednost donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

U sprovedenom konkurentskom postupku javne nabavke „Drona" za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost - Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje u skladu sa implementacijom Projekta prekogranične saradnje IPA CBSW Programe Serbia-Bosna i Hercegovina-EuropeAid-Aplication- reference no 03/27 (Odgovor na vanredne situacije SADA - ERNOW), izabran je najpovoljniji ponuđač kojem se dodjeljuje ugovor.

 

Naziv najpovoljnijeg ponuđača je „INTEC" d.o.o. Brčko.

Vrijednost ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi 9.870,00 KM.

 

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda, Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda konstatovala da su do momenta otvaranja ponuda dostavljene tri ponude i to: ,,Derby Trade" d.o.o. Brčko, „Ražalica" d.o.o. Brčko i „INTEC" d.o.o. Brčko. Nakon sprovedene e-aukcije dana 11.08.2017. godine u 10:00 časova, konstatovano je da je najpovoljnija ponuda dostavljena od strane firme „INTEC" d.o.o. Brčko, u skladu sa kriterijumom za ocjenu ponuda „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude". Ponuda je ispunila uslove iz specifikacije, te u istoj nije bilo računskih greški.

 

Član 2.

Postupak je sproveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-001824/17, broj akta 12-1147EZ-002/17 od 19.07.2017. godine, Tehničke specifikacije broj 13-001824/17, broj akta 12-0216MS-002/17 od 19.07.2017. godine, Obavještenja o nabavci broj 1157-7-1-454-3-357/17 od 26.07.2017. godine.

 

Član 3.

Finansiranje nabavke iz člana 1. ove Odluke za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost - Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje, vršiće se sa organizacionog koda 140100001, ekonomski kod 821300 - Nabavka opreme, šifra projekta 6484 - kapitalni budžet za 2016. godinu.

U skladu sa članom 26. Okvirnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica o pravilima saradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć Bosni i Hercegovini u okviru pružanja pomoći putem instrumenata pretpristupne pomoći - IPA ("Službeni glasnik BiH" broj: 74/08) i Instrukcije o postupku ostvarivanja carinskih i poreskih oslobađanja u skladu sa okvirnim sporazumom ("Službeni glasnik BiH" broj: 74/11), oprema i usluge koje su predmet javne nabavke su oslobođene od plaćanja carine, uvozne carine, poreza ili fiskalne naknade jednakog učinka u slučaju uvoza roba u okviru ugovora, koje finansira Zajednica u okviru IPA-e.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: