Dugoročni kredit za finansiranje ulaganja u osnovna sredstva

Datum objave:17.09.2020. 10:16 / Izvor: Akta.ba, 11.09.2020.

Broj: 1-25-16-4-2050-30/20

Mostar, 11.09.2020. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 43/09), člana 20. i člana 24. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 63/10), člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 8. stav (2) tačka f) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („ Službeni glasnik BiH" broj 103/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 1-25-16-4-2050-28/20 od 03.09.2020.godine, u postupku javne nabavke usluge kreditnog zaduženja, direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, na osnovu zapisnika 1-02-29-2-37-29/20 od 10.09.2020 godine donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge kreditnog zaduženja (LOT 2)

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 1-25-16-4-2050-28/20 od 03.09.2020.godine, te se ugovor za javnu nabavke usluge kreditnog zaduženja - dugoročni kredit za finansiranje ulaganja u osnovna sredstva (LOT 2), dodjeljuje INTESA SANPAOLO BANK d.d., Obala Kulina bana br. 9A, 71 000 Sarajevo s ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 665.071,79 KM (sa popustom bez PDV-a).

 

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.bhansa.gov.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6). Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2). Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke u usluge kreditnog zaduženja, broj 1- 11-16-4-2050-3/20 od 19.06.2020. godine, Komisija je pokrenula postupak javne nabave po metodi „otvoreni postupak" i to kako slijedi:

LOT 1 - Dugoročni kredit za poslovno finansiranje

LOT 2 - Dugoročni kredit za finansiranje ulaganja u osnovna sredstva

 

Obavještenje o provedbi postupka objavljeno je na portalu javnih nabavka broj: 1250-1-2-108- 3-58/20 od 02.07.2020.godine. Sažetak Obavještenja o nabavci objavljen je u Službenom glasniku BiH broj: 41/20 od 10.07.2020.godine.

 

Procijenjena vijednost nabavke je 1.500.000,00 KM bez PDV-a.

 

Procijenjena vrijednost nabavke po LOT-ovima:
LOT 1 - 810.000,00 KM bez PDV-a
L0T2 - 690.000,00 KM bez PDV-a

 

Do krajnjeg roka za preuzimanje tenderske dokumetacije istu su sa portala javnih nabavki preuzeli sljedeći ponuđači:

NLB BANKA D.D. SARAJEVO

EKAPIJA DOO

UNICREDIT BANK D.D.

INTESA SANPAOLO BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA

BBS EUROPE

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

ZIRAATBANK BH DD

BOSAN BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO

SPARKASSE BANK DD

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO, ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK
MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.

UNION BANKA DD SARAJEVO

 

Pojašnjenje tenderske dokumentacije putem Portala javnih nabavki su zatražila tri ponuđača.
Odgovori na upite dostavljeni su putem Portala u zakonom određenom roku.

 

Na sjednici održanoj dana 31.08.2020.godine u 12.30 sati, Komisija je konstatirala da su u predviđenom roku, pristigle zapakirane ponude sljedećih ponuđača:

 

INTESA SANPAOLO BANK d.d. Obala Kulina bana br. 9A, 71 000 Sarajevo (LOT 1
i LOT 2)

UNICREDIT BANK d.d. Kardinala Stepinca b.b., 88 000 Mostar (LOT 1 i LOT 2)

 

Komisija je u skladu s odredbama ZJN, pristupila otvaranju ponuda o čemu je sačinjen poseban zapisnik koji je u zakonskom roku dostavljen ponuđačima.

 

Nakon otvaranja ponuda Komisija je nastavila rad na analizi pristiglih ponuda, te izvršila ocjenjivanje istih prema kriterijima definisanim tenderskom dokumentacijom.

 

U daljnjem radu, Komisija je pristupila analizi ponuda, te konstatirala da su ponude ponuđača
INTESA SANPAOLO BANK d.d. i UNICREDIT BANK d.d., sačinjene u skladu sa
tenderskom dokumentacijom odnosno da su iste prihvatljive.

 

Također, Komisija je konstatovala da su ponuđači uz Izjavu o ispunjavanja uslova iz člana 45.
ZJN dostavili i dokumente kojima dokazuju ispunjenost uslova iz člana 45. ZJN.

 

Vrijednost dostavljene prihvatljive ponude za LOT 2:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

INTESA SANPAOLO BANK d.d.

665.071,79 KM

UNICREDIT BANK d.d.

689.481,12 KM

 

 

U tenderskoj dokumentaciji broj: 1-25-16-4-2050-7/20 i obavještenju o nabavci za predmetnu nabavku je bilo navedeno da će se provesti e-aukcija u skladu sa Pravilnikom o uslovina i načinu korištenju e-aukcije.

 

Nakon završene e-aukcije i preuzetog Izvještaja o toku i završetku e-aukcije, Komisija je utvrdila rang-listu ponuđača:

 

LOT 2

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

INTESA SANPAOLO BANK d.d.

665.071,79 KM

UNICREDIT BANK d.d.

689.481,12 KM

 

 

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

 

Najniže cijene, kako slijedi:

 

INTESA SANPAOLA BANK d.d., Obala Kulina bana br. 9A, 71 000 Sarajevo s ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 665.071,79 KM (sa popustom bez PDV-a).

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti