Dvije ljetne automobilske gume za službeno vozilo Passat B8 2.0 TD

Datum objave:26.03.2020. 08:54 / Izvor: Akta.ba, 20.03.2020.

Broj: 04-1-16-10-86-4/20

Sarajevo, 20.03.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. st. (1), (3), i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 39/14) i člana 7. stav (2) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Centralne harmonizacijske jedinice broj: 04-1-02-2-62-1/15 od 18.02.2015. godine, direktor Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, donosi

 

O D L U K U

 

o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku dvije Ijetne automobilske gume za službeno vozilo Passat B8 2.0 TD u vlasništvu Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora

 

Član 1.

 

Prihvata se prijedlog cijene ponuđača „Guma M" d.o.o. Podružnica Sarajevo za nabavku dvije ljetne automobilske gume za službeno vozilo Passat B8 2.0 TD u vlasništvu Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, nakon provedenog postupka direktnog sporazuma, po ukupnoj cijeni ponude u iznosu od 489,58 KM bez PDV -a, prihvaćenoj u Ponudi broj 400-242 od 13.03.2020. godine.

 

Član 2.

 

Plaćanje nabavke iz člana 1. izvršit će se putem ISFU sistema, a po primljenoj originalnoj fakturi dostavljenoj od strane „Guma M" d.o.o. Podružnica Sarajevo.

 

Član 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH istražila je tržište i procijenila vrijednost nabavke na osnovu podataka o tržišnim cijenama putem interneta i na osnovu prethodnih sličnih nabavki.

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04-1-16-10-86-1/20 od dana 13.03.2020. godine pokrenut je postupak javne nabavke za nabavku dvije ljetne automobilske guma za službeno vozilo Passat B8 2.0 TD u vlasništvu Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, putcm direktnog sporazuma.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosila je do 500,00 KM bez PDV-a.

 

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH se putem Zahtjeva za dostavu ponude, obratila na adresu jednog ponudača i to Guma M d.o.o. Podružnica Sarajevo radi pribavljanja ponude.

 

Do krajnjeg roka za dostavu ponuda, dostavljena je ponuda firme Guma M d.o.o. Podružnica Sarajevo u iznosu od 489,58 KM bez PDV-a, te je Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 6. stav (6) tačka b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma prihvatila prijedlog cijene i odlučila se za ovog dobavljača po ponuđenoj cijeni.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: