Elektronika za servopogone za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj

Datum objave: 20.04.2021. 12:13 / Izvor: Akta.ba, 19.04.2021.

Javno preduzeće                           

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

Podružnica Termoelektrana "Kakanj", Kakanj

 

Kakanj, 19.04.2021. godine

Broj: 02-3-71/1-5542/12

Na osnovu članova 25., 69., 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 3. stav 3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16), člana 99. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (prečišćeni tekst) broj: N0-2190/21- 41./2. od 25.01.2021. godine, te člana4. stav (6) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva -Prečišćeni tekst- broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine, direktor Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru prihvatljivog ponuđača po Otvorenom postupku javne nabavke u predmetu Nabavka elektronika za servopogone za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

 

Član 1.

U Otvorenom postupku javne nabavke u predmetu Nabavka elektronika za servopogone za potrebe Podružnice Tennoelektrana "Kakanj" Kakanj, Tender broj: 2000030982, obavještenje broj: 1424-1-1-2-3-78/21 objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 15 od 12.03.2021. godine i dana 05.03.2021. godine na Portalu www.ejn.gov.ba, kao prihvatljiv ponuđač izabran je:

ELCOM d.o.o. Tuzla sa cijenom 9.500,00 KM (bez PDV-a)

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđaču i time ga obavijesti o rezultatima postupka javne nabavke.

Član 3.

Obavezuje se ponudač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. dostavi dokumente navedene u tački 6.2.2.Tenderske dokumentacije broj: 2000030982.

Obrazloženje

 

U Otvorenom postupku javne nabavke u predmetu Nabavka clektronika za servopogone za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, Tender broj: 2000030982, obavještenje broj: 1424-1-1-2- 3-78/21 objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 15 od 12.03.2021. godine i dana 05.03.2021. godine na Portalu www.ejn.gov.ba, ponudu je dostavio ponuđač:

- ELCOM d.o.o. Tuzla

U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od dana 15.04.2021. godine, nakon izvršenog otvaranja, pregleda i ocjene primljene ponude, te zadovoljavanja kvalifikacijskih i tehničkih zahtjeva, izvršeno je rangiranje prihvatljivog ponuđača prema kriteriju za izbor - najniža cijena:

Osvojena pozicija

Naziv ponuđača i sjedište

Iznos ponude

1.

ELCOM d.o.o. Tuzla

9.500,00 KM

 

Obzirom da je u ovom postupku javne nabavke primljena jedna prihvatljiva ponuda to se, u skladu sa članom 3. stav 3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16) e-aukcija ne može zakazati, nego se postupak javne nabavke okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Shodno gore navedenom. na osnovu ukupne ocjene ponude. prema kriteriju za dodjelu ugovora ..najniža cijena", Komisija za javnu nabavku је predložila da se po ovom postupku nabavke izvrši izbor najpovoljnije ponude prihvatljivog ponuđača ELCOM d.o.o. Tuzla sa cijenom 9.500,00 KM bez PDV-a. koja je zadovoljila sve postavljene zahtjeve iz tenderske dokumentacije i kao takva prihvatljiva za ugovorni organ.

Iz navedenih razloga, donesena je Odluka kao u dispozitivu. Pravna pouka:

 

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: