Filter za ultračisti dijalizator Fresenius 4008 S, DIASEFE

Datum objave: 21.08.2015. 11:13 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.08.2015.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

273-1-1-38-5-99/15Broj obavještenja o nabavci 273-1-1-38-3-23/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Jelena Božić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

22

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1560000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka potrošnog materijala i lijekova za hemodijalizu

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka potrošnog materijala i lijekova za hemodijalizu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A/V set sa otopnom kesom na venskoj liniji

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

A/V set sa otopnom kesom na venskoj liniji, izrađen od bezbojnog savitljivog materijala koji je biokompatibilan,
ima crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilan sa postojećom mašinom «B Braun dijalog»

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

8000

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

191600,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Phoenix Pharma doo Bijeljina 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39982,91

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

39982,91

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

24.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39982,91

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

191600,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A/V set sa otopnom kesom na venskoj liniji

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

A/V set sa otopnom kesom na venskoj liniji, izrađen od bezbojnog savitljivog materijala koji je biokompatibilan,
ima crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilan sa aparatom «Fresenius 4008»

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

8900

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55171,34

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

22.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Phoenix Pharma doo Bijeljina 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44480,99

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

44480,99

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

22.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44480,99

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

50433,34

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Koncentrat kiselog bikarbonata

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Koncentrat kiselog bikarbonata PGS 21, kanister 10 l na Euro paletama, sastav otopine sa HCO3
Na+ mmol/138.00
K+mmol/l 2.00
Ca++mmol/l 1.75
Mg++ mmol/l 0.5
Cl- mmol/l 109.00
Acetat mmol/l 3.00
Bikarbonat mmol/l 32.00
Mosm/l txeoret 290.00; Koncentrat kiselog bikarbonata PGS 25, kanister 10 l na Euro paletama sastav otopine
HCO3; Koncentrat kiselog bikarbonata PGS 27, kanister 10 l

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

9500

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

109250,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

23.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi


R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

102842,25

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

102842,25

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

23.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

102842,25

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

114000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Koncentrat baznog bikarbonata

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Koncentrat baznog bikarbonata 8,4% HCO3, kanister 10 l na Euro paletama sastav: Na+ mmol/l 1,00 HCO3 mmol/l 1,00

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5820

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

64020,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

23.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44803,56

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

44803,56

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

23.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44803,56

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

52380,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Infuzioni set

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Infuzioni set sa dva duet loock nastavka kompatibilni s fiziološkom otopinom, sterilizovano vodena para,
gamma

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

18100

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17014,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

27.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

import d.o.o. Mostar

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED društvo za 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7602,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

7602,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

27.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7602,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7602,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizne igle za arterije 15 G/1,8 mm, 25 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizne igle za arterije 15 G/1,8 mm, 25 mm sa sigurnosnom kopčom protiv uboda prilikom skidanja, izrađene
od visokokvalitetnog čelika od kvalitetnog bikompatibilnog oštrih vrhova i tankih zidova, velikog unutrašnjeg
lumena sa rotirajućim krilima, raspoznavanje veličina prema boji krilaca. Sterilizovano vodena para, gamma

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10500

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8925,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

27.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo 4201262990001 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5564,11

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

5564,11

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

27.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5564,11

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6300,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizne igle za vene 16 G/1,6; 25 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizne igle za vene 16 G/1,6; 25 mm sa sigurnosnom kopčom protiv uboda prilikom skidanja, izrađene od
visokokvalitetnog čelika od kvalitetnog bikompatibilnog oštrih vrhova i tankih zidova, velikog unutrašnjeg
lumena sa rotirajućim krilima, raspoznavanje veličina prema boji krilaca. Sterilizovano vodena para, gamma

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

20500

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17425,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

27.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo 4201262990001 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10863,25

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

10863,25

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

27.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10863,25

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12300,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Bazni bikarbonat 650 gr NaHCO3 u prahu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Bazni bikarbonat 650 gr NaHCO3 u prahu za Fresenius

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2100

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22554,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

27.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo 4201262990001 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22561,54

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

22561,54

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

27.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22561,54

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22561,54

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Natrijum hlorid infuzioni ratvor za parenteralnu primjenu.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Natrijum hlorid infuzioni ratvor za parenteralnu primjenu. Pakovanje u kesi od 2000 ml, potom u kutijama
(kartonima) na Euro paletama. 1000 ml sadrži:
Natrij hlorida 90 g
Na+ mmol/154.00
Cl- mmol/154.00

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

35000

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

105700,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

27.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

import d.o.o. Mostar

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED društvo za 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

84000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

84000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

27.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

84000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

84000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Materijal za čišćenje i dezinfekciju mašina za hemodijalizu ( MFCAD)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Materijal za čišćenje i dezinfekciju mašina za hemodijalizu ( MFCAD) sadrži:
Citosteril za čišćenje i dezinfekciju mašine za hemodijalizu. Kanister 10 l na Euro paletama

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

130

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14481,07

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

27.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo 4201262990001 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10677,78

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

10677,78

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

27.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10677,78

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10677,78

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Filter za ultračisti dijalizator Fresenius 4008 S, DIASEFE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Filter za ultračisti dijalizator Fresenius 4008 S, DIASEFE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

140

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49252,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

27.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Fresenius Medical Care BH d.o.o.Sarajevo 4201262990001 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49252,48

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

49252,48

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

27.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

49252,48

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

49252,48

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Tabletirani Co

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tabletirani Co:
- pakovanje po 25 kg za pripremu vode za hemodijalizu (natrijum hlorid, Na Cl)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

300

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5400,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

23.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5486,13

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

5486,13

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

23.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5486,13

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5486,13

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizator-niskoprotočni (LOW - FLUX) 1,7 -1,8 m2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizator-niskoprotočni (LOW - FLUX) 1,7 -1,8 m2-Hemoflow F8HPS biokompatibilna membrana, površin
a membrane 1,7 -1,8 m2 sa stepenom Uf veće ili jednako 12.2ml/mmHg, Sterilizovana vodena para, gamma

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

4400

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

94996,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Phoenix Pharma doo Bijeljina 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

65988,72

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

65988,72

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

24.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

65988,72

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

80652,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizator-visokoprotočni (HIGHT - FLUX) Hemoflow F70C

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hemoflow F70C, biokompatibilna membrana površine 1,5 - 1,6 metara kvadratnih sa stepenom UF veće ili jednako
50 ml/mmHg, sterilizovana vodena para, gamma.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

7700

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

202356,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Phoenix Pharma doo Bijeljina 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

141502,97

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

141502,97

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

24.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

141502,97

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

158235,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizator-visokoprotočni (HIGHT - FLUX), Hemoflow F80C

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dijalizator-visokoprotočni (HIGHT - FLUX), Hemoflow F80C
biokompatibilna membrana, površina membrane 1,7- 1,8 m2 sa stepenom Uf veće ili jednako 55ml/mmHg ,
Sterilizovano vodena para, gamma

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

3400

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

103258,12

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Phoenix Pharma doo Bijeljina 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

65700,79

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

65700,79

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

24.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

65700,79

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

74052,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Eritropoetin alfa

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Eritropoetin alfa 2.000 i.j. (ATC: B03XA01)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

9600

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

281640,20

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

29.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET d.o.o 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

149856,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

149856,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

29.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

149856,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

177120,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dugotrajni dvolumenski kateter za hemodijalizu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dugotrajni dvolumenski kateter za hemodijalizu, promjer 14,5 FR dužina 24 do 32 cm, savijeni, protok 400 ml/min
sa pripadajućim priborom u setu.
Sastav seta:
- kateter, uvodnik, dilatator, proširivač venskog otvora, skalpel, žica za uvođenje sa «J» vrhom, fleksibina i
otporna na lomljenje, samoljepljiva kompresa specijalno pripremljena za sanaciju rane, igla za uvođenje i
poklopac za injekciju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

80

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

39200,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

23.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed doo Banja Luka 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27840,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

27840,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

23.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

27840,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

27840,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dvolumenski kateter 12 F

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dvolumenski kateter 12 F – 1 kom:
- igla za uvođenje, dimenzije 18 g dužina, 70 mm -1 kom
- dilatator 12 F – 1 kom
- žica za uvođenje sa «J» tipom vrha,otporna na lomljenje, dužine 50 cm - 1 kom
- sigurnosni konektor – 2 kom

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

600

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28140,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

23.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMAIV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Stepmed doo Banja Luka 4402947160007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

32340,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

32340,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

23.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32340,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32340,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dalteparin, rastvor za injekcije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dalteparin, rastvor za injekcije 5.000 i 2500 i.j./2ml (ATC: B01AB04)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33181500-7 Potrošni materijal za liječenje bubrega

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

25500

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

101903,59

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

29.7.2015. - 20.7.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERPROMET d.o.o 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

113277,53

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

113277,53

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

29.7.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

113277,53

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

120094,70

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-1-1-38-5-99-15.pdf
PODIJELI: