Filterska ispuna za filtere Culligan Hi Flo 6 UFP 100 Specijal, Culligan Hi Flo UFP 88 Specijal ili ekvivalent

Datum objave: 22.01.2016. 14:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1004-1-1-106-5-8/16Broj obavještenja o nabavci 1004-1-1-106-3-95/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD TUZLA
IDB/JIB 4209382690002
Kontakt osoba Ernad Halilović
Adresa ZAVNOBiH-a broj 11
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 307-360
Faks (035) 307-361
Elektronska pošta javnenabavke@tuzla.ba
Internet adresa www.tuzla.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5, 6

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka filterske ispune na postrojenju u Sprečkom polju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
  44115210-4 Materijal za vodoinstalacije
Dodatni predmet(i) 42912300-5 Mašine i aparati za filtriranje ili prečišćivanje vode
  38410000-2 Instrumenti za mjerenje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Filterska ispuna za filtere Culligan Hi Flo 6 UFP 100 Specijal, Culligan Hi Flo UFP 88 Specijal ili ekvivalent

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije

II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA Tuzla – PUMPNA STANICA „SPREČA“

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Inter Impex d.o.o. 4209058240002 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

218510,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda


1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

218510,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

218510,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Materijal i namjenski rezervni dijelovi za filtere Culligan Hi Flo 6 UFP 100 Specijal, Culligan Hi Flo UFP 88 Specijal

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije
Dodatni predmet(i) 42912300-5 Mašine i aparati za filtriranje ili prečišćivanje vode

II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA Tuzla – PUMPNA STANICA „SPREČA“

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Inter Impex d.o.o. 4209058240002 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

15548,74

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.12.2015.


IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15548,74

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15548,74

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Materijal i rezervni dijelovi za objekat deferizacije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije

II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA Tuzla – PUMPNA STANICA „SPREČA“

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Inter Impex d.o.o. 4209058240002 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

28151,31

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.12.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda


1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

28151,31

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

28151,31

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Materijal i rezervni dijelovi sistema hlorinacije (sa ugradnjom i puštanjem u pogon)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije
Dodatni predmet(i) 42912300-5 Mašine i aparati za filtriranje ili prečišćivanje vode

II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA Tuzla – PUMPNA STANICA „SPREČA“

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Inter Impex d.o.o. 4209058240002 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

17483,68

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.12.2015.


IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17483,68

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17483,68

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zamjenska (nedostajuća) pumpa sa pogonom za objekat deferizacije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije
Dodatni predmet(i) 42912300-5 Mašine i aparati za filtriranje ili prečišćivanje vode

II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA Tuzla – PUMPNA STANICA „SPREČA“

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Inter Impex d.o.o. 4209058240002 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

20231,84

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.12.2015.


IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20231,84

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20231,84

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Isporuka opreme za kontrolu (mjerenje) efikasnosti filtracije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije
Dodatni predmet(i) 38410000-2 Instrumenti za mjerenje

II Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA Tuzla – PUMPNA STANICA „SPREČA“

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Inter Impex d.o.o. 4209058240002 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

18846,39

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.1.2016.


IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18846,39

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18846,39

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1004-1-1-106-5-8-16.pdf
PODIJELI: