Flasteri i zavoji elastični

Datum objave: 24.09.2019. 08:57 / Izvor: Akta.ba, 20.09.2019.

Broj: 10-7440

Datum: 18.9.2019.godina

 

Na osnovu člana 64. stav 1 tačka a), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH“, broj 39/14), a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 7439 od 17.9.2019.godine, u postupku javne nabavke Sanitetskog materijala, v.d. direktor JU Bolnice Travnik je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Sanitetski materijal za grupe 1,3,4,5,6,7 i 8

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku, broj 7439 od 17.9.2019.godine i ugovor za javnu nabavku Sanitetski materijal dodijeli po grupama slijedećim ponuđačima :

-„MIPEX“ d.o.o. Banja Luka za grupu 1. ,ponude broj: 052-281/2019 od 27.8.2019.godine i od godine za ponuđenu cijenu u iznosu od 10.500,00 KM bez PDV-a tj. 12.285,00 KM sa PDV-om nakon e-aukcije , za grupu 6. za ponuđenu cijenu u iznosu od 10.000,00 KM bez PDV-a tj. 11.700,00 KM sa PDV-omšto ukupno iznosi 20.500,00 KM bez PDV-a tj. 23.985,00 KM sa PDV- om,kao najbolje ocjenjenom ponuđaču za grupu 1 i 6.

-„GLOBEX“ d.o.o. Zenica za grupu 3., ponuda broj: 03-08/19 od 25.8.2019.godine za ponuđenu cijenu u iznosu od 34.200,00 KM bez PDV-a tj. 40.014,00 KM sa PDV-om nakon e-aukcije, za grupu 4., ponude broj 04-08/19 od 25.8.2019.godine za ponuđenu cijenu u iznosu od 19.950,00 KM sa PDV-om ,tj. 23.341,50 KM sa PDV-om nakon e-aukcije, za grupu 5. , ponude broj 05-08/19 od godine za ponuđenu cijenu u iznosu od 3.105,00 KM bez PDV-a ,tj. 3.632,85 KM sa PDV- om nakon e-aukcije, za grupu 7., ponude broj 07-08/19 od 25.8.2019.godine i od 16.9.2019.godine za ponuđenu cijenu u iznosu od 4.490,00 KM bez PDV-a ,tj. 5.253,30 KM sa PDV-om nakon e- aukcije , za grupu 8. ponuda broj 08-08/18 od 25.8.2019.godine za ponuđenu cijenu u iznosu od 3.640,10 KM bez PDV-a ,tj. 4.258,92 KM sa PDV-om , što ukupno iznosi 65.385,10 KM bez PDV-a tj. 76.500,57 KM kao najbolje ocjenjenom ponuđaču za grupe 3,4,5,7 i 8.

Odabrani ponuđači su dužni dostavljati Sanitetski materijal identičan poslatim uzorcima koji su u arhivi ugovornog organa.Ukoliko se dostavi Sanitetski materijal koji ne odgovara potrebama ugovornog organa tj. koji nije identičan poslatim i odabranim uzorcima, raskinuće se zaključeni ugovor, nabaviti Sanitetski materijal koji odgovara potrebama ugovornog organa i ispostaviti račun ponuđaču po dobivenim grupama, kao rezultat nastale štete za ugovorni organ.

Odabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze iz tačke 4.2. Tenderske dokumentacije na adresu ugovornog organa u roku 5 dana po prijemu ove odluke .

Ukoliko odabrani ponuđač ne postupi po traženoj uputi prijedlog ugovora će se dostaviti drugorangiranom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuju se pomoćnici direktora svako u svom domenu.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.bolnicatravnik.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke zajedno sa Zapisnikom o ocjeni ponuda, u skladu sa članom 71. stav 2 Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:10-6328 od godine u skladu sa tačkom 46. Plana nabavke JU Bolnice Travnik za 2019.godinu.

Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom.

Procjenjena vrijednost javne nabavke je 83.620,57 KM bez PDV-a .

Obavještenja o nabavci broj: 503-1-1-529-3-50/19 poslato je na objavljivanje dana 7.8.2019.godine, a objavljeno je na Portalu Agencije za javne nabavke i sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl.glasniku BiH“, broj 54 od 9.8.2019.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 10-6333 od 9.8.2019.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je direktoru dana 18.9.2019.godine Zapisnike o ocjeni ponuda za grupe 1,3,4,5,6,7, i 8 broj: 7438/ 2-7 od 16.9.2018.godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 7439 od 17.9.2019.godine, u postupku javne nabavke Sanitetskog materijala.

Komisija za javnu nabavku blagovremeno je i pravilno izvršila otvaranje ponuda na osnovu Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije sa Portala javnih nabavki,te ocjenu prispjelih ponuda sa korištenjem Izvještaja o toku i završetku E-aukcije o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

da su blagovremeno zaprimljene slijedeće ponude

-grupa 1.- 3 ponude

-grupa 3.- 2 ponude

-grupa 4.- 2 ponude

-grupa 5.- 2 ponude

-grupa 6.- 2 ponude

-grupa 7.- 2 ponude

-grupa 8.- 1 ponuda

-da su aktivno legitimisane ponude iz Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije

-da su sve ponude uredne u pogledu ispunjavanja traženih uslova iz TD

-da su dostavljeni traženi uzorci

-da uzorci odabranog ponuđača u cijelosti odgovaraju potrebama ugovornog organa

-da se do zakazivanja e-aukcije za grupu 8 javio jedan ponuđač, te se nisu stvorili uslovi za zakazivanje i ocjenu ponude po e- aukciji za ovu grupe,ugovorni organ je donio odluku

-da je zakazana u zakonskom roku i vremenu e-aukcija za grupe 1,3,4,5,6 i 7.

-da je vodeća ponuda za grupu 1 prije zakazane e-aukcije ponuda i nakon e-aukcije ponuda firme „MIPEX“ d.o.o. Banja Luka

-da je vodeća ponuda za grupu 3 prije zakazane e-aukcije i nakon e-aukcije ponuda firme „GLOBEX“ d.o.o.Zenica

-da je vodeća ponuda za grupu 4 prije zakazane e-aukcije i nakon e-aukcije ponuda firme „GLOBEX“ d.o.o. Zenica

u ocjeni ponuda primjenjen je preferencijalni tretman domaćeg na ponudu za grupu 4 od ponuđača „GLOBEX“d.o.o. Zenica koji je dostavio Potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH

-da je vodeća ponuda za grupu 5 prije zakazane e-aukcije i nakon e-aukcije ponuda firme „GLOBEX“ d.o.o. Zenica

-da je vodeća ponuda za grupu 6 prije zakazane e-aukcije ponuda firme„GLOBEX“ d.o.o. Zenica,a nakon e-aukcije ponuda firme „MIPEX“ d.o.o.Banja Luka

-da je vodeća ponuda za grupu 7 prije zakazane e-aukcije i nakon e-aukcije ponuda firme „GLOBEX“ d.o.o. Zenica

-da je ugovorni organ nakon okončanja e-aukcije dostavio ponuđačima Obrazace za cijenu ponuda - prilog 3 kako bi prvorangirani ponuđači sa e-aukcije stavili potpis i pečat na novi Obrazac za cijenu -prilog broj 3 koji je u skladu sa rezultatima postignutim nakon okončanja e-aukcije, te tako dali svoju saglasnost,pa je ugovorni organ donio odluku.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije i rezultatima dobivenim nakon završetka e-aukcije.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izbrani ponuđač najbolje ocjenjen zbog ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno broja bodova izračunatih na osnovu kriterija utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderkoj dokumentaciji, kako slijedi:         

Naziv/ime

ponuđača

Potkriterij - cijena Broj bodova

Potkriterij (rok isporuke) Broj bodova

„MIPEX“ d.o.o. Banja Luka Za grupu 1 Za grupu 6

99 bodova

(grupa 1 cijena nakon e-aukcije 10.500,00 KM bez PDV-a) (grupa 6 cijena nakon e-aukcije 10.000,00 KM bez PDV-a)

nakon e-aukcije 1 dan - 1 bod

„GLOBEX“ d.o.o. Zenica Za grupu 3 Za grupu 4 Za grupu 5 Za grupu 7 Za grupu 8

99 bodova

(grupa 3 cijena nakon e-aukcije 34.200,00 KM bez PDV-a)

nakon e-aukcije 1 dan - 1 bod

99 bodova

(grupa 4 cijena nakon e-aukcije 19.950,00 KM bez PDV-a)

nakon e-aukcije 1 dan-1 bod

99 bodova

(grupa 5 cijena nakon e-aukcije 3.105,00 KM bez PDV-a)

nakon e-aukcije 1 dan -1 bod

99 bodova

(grupa 7 cijena nakon e-aukcije 4.490,00 KM bez PDV-a)

nakon e-aukcije 1 dan -1 bod

99 bodova

(grupa 8 cijena 3.640,10 KM bez PDV-a)

1 dan -1 bod

 

Naziv / ime ponuđača

Ukupan broj bodova

1.

„MIPEX“ d.o.o. Banja Luka za grupu 1

100 bodova

2.

„GLOBEX“ d.o.o. Zenica za grupe 2,3,4,6,7 i 8

100 bodova

 

Izabrani ponuđači su kako je gore navedeno, ocjenjeni primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude i Izvještaje o toku i završetku E-aukcije za grupu 1. za ponuđenu cijenu u iznosu od 10.500,00 KM bez PDV-a tj. 12.285,00 KM sa PDV-om nakon e-aukcije ,za grupu 3. za ponuđenu cijenu u iznosu od 34.200,00 KM bez PDV-a tj. 40.014,00 KM sa PDV-om nakon e-aukcije, za grupu 4. za ponuđenu cijenu u iznosu od 19.950,00 KM sa PDV-om ,tj. 23.341,50 KM sa PDV-om nakon e-aukcije, za grupu 5. , za ponuđenu cijenu u iznosu od 3.105,00 KM bez PDV-a ,tj. 3.632,85 KM sa PDV-om nakon e-aukcije, , za grupu 6. za ponuđenu cijenu u iznosu od 10.000,00 KM bez PDV-a tj. 11.700,00 KM sa PDV-om, za grupu 7. za ponuđenu cijenu u iznosu od 4.490,00 KM bez PDV-a ,tj. 5.253,30 KM sa PDV-om nakon e-aukcije , za grupu 8. za ponuđenu cijenu u iznosu od 3.640,10 KM bez PDV-a ,tj. 4.258,92 KM sa PDV-om ,dok su ostali ponuđači čije su ponude prihvatljive ponudili slijedeće cijene nakon e-aukcije:

Drugorangirani za grupu 1. je „ENA“ d.o.o. Sarajevo po cijeni u iznosu od 10.600,00 KM bez PDV-a, Trecerangirani za grupu 1. je „GLOBEX“ d.o.o. Zenica po cijeni u iznosu od 11.650,00 KM bez PDV-a. Drugorangirani za grupu 3. je „KRAJINAGROUP“ d.o.o. Banja Luka po cijeni u iznosu od 53.436,00 KM bez PDV-a,

Drugorangirani za grupu 4. je „KRAJINAGROUP“ d.o.o. Banja Luka po cijeni u iznosu od 31.600,00 KM bez PDV-a,

Drugorangirani za grupu 5. je „KRAJINAGROUP“ d.o.o. Banja Luka po cijeni u iznosu od 4.797,00 KM bez PDV-a.

Drugorangirani za grupu 6. je „GLOBEX“ d.o.o. Zenica po cijeni u iznosu od 10.187,50 KM bez PDV-a. Drugorangirani za grupu 7. je „MIPEX“ d.o.o. Banja Luka po cijeni u iznosu od 4.500,00 KM bez PDV-a, čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64.stav 1 tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH , odlučeno je kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA : Protiv ove odluke nezadovoljna strana ima pravo ulaganja žalbe u rokovima predviđenim članom 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: