Generator 1000 k VA za bager EŠ 10/70

Datum objave: 16.03.2020. 10:54 / Izvor: Akta.ba, 11.03.2020.
Broj: 03-2201/20
Đurđevik, 11.03.2020
 
Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14). Zapisnika o ocjeni ponuda od 09.03.2020. godine i člana 65. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik donosi:
 
Odluku
 
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe Generator 1000 k VA za bager EŠ 10/70 -1- komad
 
 
Nakon provedcnog Otvorenog postupka za nabavku robe: Generator 1000 kVA za bager EŠ 10/70 -/-konuid Ugovor se dodjeljuje ponudaču "NEXEN" d.o.o. Banja Luka čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.
 
 
OBRAZLOŽENJE
 
 
Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Generutor 1000 kVA zu bager EŠ 10/70 -1- konuid broj obavještenja: 350-1-1-711-3-366/19 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana, 21.10.2019. godine. te Ispravke obavještenja broj: 350-1-1-711-8-404/19 objavljeno dana 19.11.2019. godine: 350-1-1-711-8-425 od 06.12.2019. godine i broj 350-1-1-711-8-38/20 od 29.01.2020. godine, evidencijski broj nabavke 03-8040/19 Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzelo je 15 ponudača. a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponudača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 10.02.2020. godine. a koji je sastavni dio ovog zapisnika.
 
Rok za dostavu ponuda bio je 10.02.2020. godine do 10:00 sati. ajavno otvaranje ponudaje zakazano za 10.02.2020. godine u 10:30 sati u prostorijama Rudnika.
 
Na osnovu po/iva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datom roku su dostavili sljedeći ponudači:
 
1) Ponuda sa prijemnim brojem 19-1203/20 od 10.02.2020. godine. Ponudač: "BELAZ PREMAR SERVICES" d.o.o. Ugljevik
 
2)  Ponuda sa prijemnim brojem 19-1209/20 od 10.02.2020. godine, Ponudač: "NEXEN" d.o.o. Banja Luka.
 
Javno otvaranjo ponudaje dana 10.02.2020. godine u 10:30 sati izvršila Komisijaza provođenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-8041/19 od 21.10.2019. godine.
 
Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i saeinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda.
 
Zapisnik sajavnogotvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponudaje dostavljen ponudačima istog dana.
 
Obzirom da je u obavještenju o nabavci navedeno da se namjerava koristiti e-aukcija na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 06.03.2020. godine Komisija je izvršila početnu ocjenu ponuda odnosno provjeru kvalifikacije kandidata/ponudača. te konstatovala da su se ponudači: "BELAZ PRHMAR SERVICES" d.o.o. Ugljevik i "NEXEN" d.o.o. Banja Luka kvalifikovali za dalji tok javne nabavke.
 
Komisija je zatim izvršila utvrdivanje prihvatljivosti ponuda kvalifikovanih ponudača, te konstatuje slijedeće:
 
- Ponude ponudača: "BELAZ PREMAR SERVICES" d.o.o. Ugljevik i "NEXF.N" d.o.o. Banja Luka su prihvatljive te se ponude mogu unijeti u sistem E-nabavke prije zakazivanja e-aukcije.
 
E-aukcija je zakazana na dan 09.03.2020. godine sa početkom u 12:00 sati. Komisija je ustanovila da u toku trajanja e-aukcije nije bilo podnošenja novih ponuda ponudača, i da nije promijenjena rang lista ponudača koji su učestvovali u e-aukciji.
 
Izvještaj o toku i završetku e-aukcije je sastavni dio ovog zapisnika.
 
Na ponudu nijednog ponudača ne primjenjuje se preferencijalni tretman domaćeg.
 
Komisija je izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju Najniža cijena i sačinila konačnu rang listu prihvatljivih ponuda. te konstatuje sledeće:
 
Ponuda kojaje ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponudača koji je ponudio najnižu cijenu:
 
1. "NEXEN" d.o.o. Banja Luka sa sljedećim elementima ponude:
 
ponudena cijena: 300.000,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 351.000.00 KM sa uračunatih 17% PDV-a. na paritetu DDP Rudnik Durdevik. IJslovi i rok plaćanja: odloženo 60 dana od dana fakturisanja robe bez bankovne garancije za odlo/eno plaćanje,
 
Rok isporuke robe: u roku šest mjeseci od dana obostranog potpisivanja Ugovora Garantni rok: 24 mjeseca od dana završetka testiranja i isteka probnog rada generatora, Proizvođač: "Omec Motors" Holandija.
 
2.  "BELAZ PREMAR SERVICES" d.o.o. Ugljevik sa sljedećim elementima ponude: ponudena cijena: 385.000,00 KM bez uračunatih 17% PDV-a. odnosno 450.450.00 KM sa uračunatih 17% PDV-a. na paritetu DDP Rudnik Durdevik.
 
Uslovi i rok plaćanja: odloženo 60 dana od dana fakturisanja robc bez bankovne garancijc za odloženo plaćanje,
 
Rok isporuke robe: u roku šest m jeseci od dana obostranog potpisivanja Ugovora Garantni rok: 24 mjeseca od dana završetka testiranja i isteka probnog rada generatora, Proizvođač: "OAO Krapinsk" - Ruska federacija.
 
Pravo žalbe
 
Ponudač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku postupka izbora najpovoljnije ponude. odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javniin nabavkama BiH. ima pravo izjaviti žalbu na postupak. na način i u rokovima utvrdenim u članu 99. i 101.
 
Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj iormi najkasnije 10 dana po prijemu odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu izjavne nabavke u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti. te postupak pregleda. ocjene i izbora najpovoljnijeg ponudača.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: