Goriva i lož ulja

Datum objave: 15.01.2016. 13:54 / Izvor: Akta.ba, 14.01.2016.

Broj: 01-16-3173-9/15

 Jablanica, 14.01.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-3173-7/15 od 14.01.2016. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

 

O D L U K U

 o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-3173-7/15 od 14.01.2016. godine i ugovor za javnu nabavku - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 30/15 – Nabavka goriva i lož ulja za potrebe općine Jablanica u 2016. godini, dodjeljuje se ponuđaču“MAKSUMIĆ KOMERC“ d.o.o. KONJIC – 29.196,00 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču “MAKSUMIĆ KOMERC“ d.o.o. KONJIC, u zakonskom roku.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor.

Član 4.

Оva Odluka objavit će se na web-stranici Općine Jablanica – www.jablanica.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.Оva Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje:

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-16-3173/15 od 31.12.2015. godine

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj 30/15.

Evidencijski broj nabavke: 77, broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 753-7-1-253-3-36/15.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01-16-3173-1/15 od 31.12.2015. godine. Na javnom otvaranju ponuda su prisustvovali članovi komisije: Jasminka Omanović, dipl.ing.građ., Dženita Mulahasanović, dipl.prav., Dženita Hairić, dipl.ecc., sekretar komisije Lejla Macić, dipl.ecc., predstavnici ponuđača: “BALIĆ” d.o.o. Jablanica – Tahir Balić.

Komisija je dana 12.01.2016. godine (utorak) sa početkom u 12,00 sati otvorila pristigle ponude za Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 30/15 – Nabavka goriva i lož ulja za potrebe općine Jablanica u 2016. godini i konstatovala da su blagovremeno pristigle 2 (dvije) ponude.

Po utvrđivanju prethodnih činjenica Komisija jednoglasno donosi odluku da se pristupi otvaranju ponuda redoslijedom kako su ponude pristizale i to tako što će Komisija izvršiti čitanje naziva ponuđača, datuma i vremena prijema ponuda, ukupne ponuđene cijene sa svim pripadajućim porezima i evenutalne popuste ako su ponuđeni.

 

Naziv svih ponuđača, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

R.B.

 

PONUĐAČ

 

Datum i vrijeme

 

 

Ukupna cijena na

(javnom) otvaranju

KM (sa PDV-om)

Popust

(uračunat u ukupnu cijenu ponude sa PDV-om)

1.

„MAKSUMIĆ KOMERC“ d.o.o. KONJIC

12.01.2016. g. – 9:35h

29.196,00 KM

-

2.

„BALIĆ“ d.o.o. JABLANICA

12.01.2016. g. – 9:44h

30.312,13 KM

1.272,00 KM

 

Nakon javnog otvaranja ponuda, Zapisnik o otvaranju ponuda potpisali su prisutni predstavnici ponuđača, članovi komisije i sekretar komisije.

Tahir Balić, predstavnik „BALIĆ“ d.o.o. Jablanica iznio je primjedbu na ponudu tražeći od Ugovoronog organa da od svih ponuđača zahtjeva izjavu da cijene moraju biti ovjerene od nadležnog ministarstva.

Ugovorni organ ima diskreciono pravo da odredi koje dokaze i uvjerenja treba da dostave potencijalni ponuđači za svaki konkretni postupak javne nabavke, a budući da se radi da o postupku ispod domaćih vrijednosnih razreda u konkretnom postupku ugovorni organ je naveo potrebne dokaze i uvjerenja.

Komisija je na zatvorenom sastanku izvršila kontrolu dokumentacije koju su ponuđači trebali dostaviti u svojim  ponudama, a sve u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

 

Pregledom dokumentacije ponuđača utvrđeno je slijedeće:

 

R.B.

 

 

PONUĐAČ

 

OCJENA DOSTAVLJENE DOKUMENTACIJE

1.

„MAKSUMIĆ KOMERC“ d.o.o. KONJIC

Dokumentacija za učešće u postupku

dostavljena je u skladu sa zahtjevima iz TD

2.

„BALIĆ“ d.o.o. JABLANICA

Dokumentacija za učešće u postupku

dostavljena je u skladu sa zahtjevima iz TD

 

Na osnovu izvršene kontrole dokumentacije koju su ponuđači trebali dostaviti u svojim  ponudama, a sve u skladu sa tenderskom dokumentacijom, Komisija je utvrdila da su dva ponuđača ispunila zahtjeve iz TD.

Nakon kontrole dokumentacije ponuđača, izvršena je računska kontrola dostavljenih ponuda ponuđača koji su dostavili kompletnu ponudu u skladu sa predmetnom TD i utvrđeno je da nema računskih greški.

Nakon izvršene ocjene ponuda ponuđača koji su dostavili kompletnu ponudu u skladu sa predmetnom TD, Komisija je rangirala prihvatljive ponude u skladu sa kriterijem definisanim u tački 21. TD – najniža cijena tehnički prihvatljive ponude:

 

 

R.B.

 

 

PONUĐAČ

 

NAJNIŽA CIJENA TEHNIČKI

PRIHVATLJIVE PONUDE

1.

„MAKSUMIĆ KOMERC“ d.o.o. KONJIC

29.196,00 KM

2.

„BALIĆ“ d.o.o. JABLANICA

30.312,13 KM

           

Na osnovu provedene procedure javne nabavke i ocjene kvalificiranih ponuđača, ponuđenih uslova, cijena, te priložene dokumentacije i primjenjenih kriterija koje je ugovorni organ odredio u tenderskoj dokumentaciji, Komisija je jednoglasno utvrdila da je najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude ponudio ponuđač „MAKSUMIĆ KOMERC“ d.o.o. KONJIC – 29.196,00 KM, na osnovu čega je Komisija za javnu nabavku jednoglasno dala Preporuku Općinskom načelniku, broj: 01-16-3173-7/15 od 14.01.2016. godine, da se ugovor za javnu nabavku - Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 30/15 – Nabavka goriva i lož ulja za potrebe općine Jablanica u 2016. godini, dodijeli ponuđaču „MAKSUMIĆ KOMERC“ d.o.o. KONJIC.

Komisija za javnu nabavku dostavila је Općinskom načelniku, dana 14.01.2016. godine Izvještaj o radu  broj: 01-16-3173-8/15 od 14.01.2016. godine, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-16-3173-6/15 od 12.01.2016. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-16-3173-7/15 od 14.01.2016. godine, u postupku javne nabavke – Nabavka goriva i lož ulja za potrebe općine Jablanica u 2016. godini.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije utvrdio razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđač najbolje ocijenjen jer je ponudio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude – član 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama – dodjela ugovora na osnovu kriterija – najniža cijena.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „MAKSUMIĆ KOMERC“ d.o.o. KONJIC, u zakonskom roku.

Оva Odluka objavit će se na web-stranici Općine Jablanica – www.jablanica.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Iz naprijed navedenih razloga, оdlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv оve Odluke može sе izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: