Gorivo i drugi potrošni materijal za službena vozila

Datum objave:19.06.2019. 09:19 / Izvor: Akta.ba, 17.06.2019.

Broj: 06-16-3-517-21/19

Datum: 17.6.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 25. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkama generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH, broj 06-02-3-2479/2018 od 04.12.2018. god., na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj: 06-16-3-517-20/2019 od 17.06.2019. godine), u postupku javne nabavke goriva i drugog potrošnog materijala za službena vozila u Savjetu ministara BiH, generalni sekretar Savjeta ministara Bosne i Hercegovine d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

(1)        Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 06-16-3-517-20/19 od 17.6.2019. godine) i Okvirni sporazum o isporuci goriva i drugog potrošnog materijala za službena vozila, na period od 2 (dvije) godine, dodjeljuje se izabranom ponuđaču Petrol BH Oil Company d.o.o., Tešanjska 24A/II, 71000 Sarajevo, (ponuda zavedena pod brojem: 06-16-3-517-17/19 od dana 17.6.2019. godine) kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

(2)        Ukupna ponuđena cijena, za period trajanja Okvirnog sporazuma od 2 (dvije) godine, iznosi 104.415,64 KM sa PDV-om.

 

Član 2.

(1)        Prijedlog Okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

(2)        Pošto je izabrani ponuđač u svojoj ponudi već dostavio i dokumentaciju iz čl. 45 ZJN, to nema potrebe za njenom naknadnom dostavom.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za materijalno-finansijske poslove Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na vveb-stranici ugovornog organa, www.vijeceministara.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu po protoku roka za žalbu i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odiukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 06-16-3-517-14/19 od 15.05.2019. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a (na dvogodišnjem nivou) iznosi do 89.244,14 KM.

Obavijest o nabavci broj: 1031-1-1-12-3-10/19 poslata je na objavu 15.05.2019. godine, te je istog dana objavljena na Portalu javnih nabavki.

 

Tendersku dokumentaciju su sa PJN preuzeli sljedeći subjekti:

1.         AMPLITUDO D00

2.         GREEN OILD.O.O

3.         EUROKAPIJA D.O.O. ILIDŽA

4.         HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO

5.         PETROL BH OIL C0MPANY D.O.O.

6.         EKAPIJA DOO

7.         BBS EUROPE

8.         HIFA D.O.O. TEŠANJ

9.         HIFA-OIL DOO TEŠANJ

10.       ČAVKUNOVIĆ-BP DOO

11.       UDRUŽENJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

12.       "TRANSPARENCY INTERNATIONAL" U BOSNI I HERCEGOVINI

13.       HOLDINA DOO

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom (broj 06-02-3-3184/18 od dana 21.12.2018. godine).

 

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 17.6.2019. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 06-16-3-517-19/19 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 06-16-3-517-20/19 u predmetnom postupku javne nabavke. U postupku donošenja ove odluke je utvrdeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

>          da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije)

>          da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude

>          da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda

>          da je 1 (jedna) ponuda ponuđača prihvatljiva.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, generalni sekretar Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nije našao razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Izabrani ponudač je izabran primjenjujući kriterij „najniže cijene".

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1] tačka (b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: