Gume za teška i laka vozila

Datum objave: 24.09.2019. 14:40 / Izvor: Akta.ba, 20.09.2019.

Broj: 06-1010/19

Datum: 18.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. st. 1„ 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj 39/14), članova 61. stav 1. tačka b) i 67. stav. l.,3. i 6.) Pravilnika o javnim nabavkama J.P. Komus d.o.o. Gračanica, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 06-1008/19 od 18.09.2019. godine, u postupku javne nabavke guma za laka i teška vozila, direktor Društva je donio

 

ODLUKU

o dodjeli Okvirnog sporazuma

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 06-1008/19 od 18.09.2019. godine i Okvirni sporazum za nabavku guma za laka i teška vozila dodjeljuje se ponuđaču „Euro Dam-Jas" d.o.o. Lukavac, ponuda broj: 06-986/19 od 06.09.2019. godine. Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma ne smije preći iznos od 18.000,00 KM.

Član 2.

Prijedlog Okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču Euro Dam-Jas d.o.o. Lukavac po proteku roka od 15 dana računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.komus.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

J.P. Komus d.o.o. Gračanica je u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama, a na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj: 06-952/19 od 28.08.2019. godine, pokrenuo je postupak nabavke guma za laka i teška vozila putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Na portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci broj: 988-7-1-23-3-12/19 dana 29.08.2019. godine zajedno sa Tenderskom dokumentacijom broj: 06-953/19 od 28.08.2019. godine a obavijest o nabavci i zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije upućen je sljedećim ponuđačima: Guma M d.o.o. Mostar, Unitrade d.o.o. Ljubuški i Euro-Dam jas d.o.o. Lukavac.

Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena".

Na osnovu obavještenja o nabavci broj gornji i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda 06.09.2019. godine u 12:15 sati u prostorijama J.P. Komus d.o.o. Gračanica,
na adresi Muhameda Seida Mašića b.b., 75 320 Gračanica, što je konstatovano u Zapisniku o otvaranja ponuda broj: 06-988/19 od 06.09.2019. godine. Komisija je na javnom otvaranju ponuda konstatovala daje svoje ponude predalo dva ponuđača.

Komisija je prema članu 65. Zakona o javnim nabavkama pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je konstatovano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda koji je sastavni dio ove Odluke. Shodno preporuci Komisije za javne nabavke u Zapisniku broj: 06-1008/19 od 18.09.2019. godine. Ugovor u vrijednosti od vrijednosti od 17.423,00 KM bez PDV-a dodijeljuje se ponuđaču Euro - Dam Jas d.o.o. Lukavac sa sjedištem ponuđača: ul. Lukavačkih brigada b.b., Lukavac kao najpovoljnijem ponuđaču.

Shodno navedenom Ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može ce izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

Prilog: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 06-1008/19 od 18.09.2019. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: