Hemikalije 4-1,4 dloxane

Datum objave: 25.09.2019. 12:51 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

Broj: 11-16.6-3664-5-6/19

Datum: 19.09.2019. godine

 

Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), u skladu s preporukom iz Zapisnika Komisije za javne nabavke broj: 11-16.6-2468-4/19 od 16.09.2019. godine u postupku javne nabavke robe za lot 6: Potrošni laboratorijski materijal-Hemikalije 4-1,4 dloxane, direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Na osnovu preporuke iz zapisnika komisije broj: 11-16.6-3664-4/19 od 16.09.2019. godine i rezultata e-aukcije od 19.09.2019. godinem donosi se odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe za lot 6: Potrošni Iaboratorijski materijal- Hemikalije 4-1,4 dloxane, i okvirni sporazum se dodjeljuje ponuđaču „Kefo" doo Istočno Sarajevo, za ponudenu cijenu 3.938,90 KM bez PDV-a odnosno 4.608,51 KM s PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

2. Prijedlog okvirnog sporazuma o nabavci robe dostavit će se na potpis izabranom ponudaču, u roku od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

3. Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za pravne i opšte poslove i Sektor za finansijske poslove.

4. Ova odluka objavit će se na web-stranici www.almbih.gov.ba, istovremeno s upućivanjem ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama, zajedno sa zapisnikom o ocjeni ponuda u skladu sa članom 65. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupakjavne nabavke pokrenutje Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 1 1-16.6- 3664-1/19 od 19.07.2019. godine.

Obavještenje o nabavci broj: 5-1-1-125-3-45/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 25.07.2019. godine.

Tendersku dokumentaciju su s Portala javnih nabavki preuzeli slijedeći pravni subjekti: 

1 MEDIC BH D.0.0. 4202067720004

2 AMPLITUDO DOO 02907259

3 EKAPIJA DOO 4950134590001

4 BBS EUROPE 4403188520008

5 KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO 4403208220006

6 DOO EUROLAB 4400375860000

7 AB MEDIC D.0.0 4200121960005

8 KRAJINAGROUP D.O.O. BANJA LUKA 4403661990009

9 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO 4200003250001

10 MIKRO+POLO D.O.O. 4201572320006

11 SINEKS LABORATORIJA D.O.O. BANJA LUKA 4400833670002

Ispravku tenderske dokumentacije preuzeli su:

1 MIKRO+POLO D.O.O. 4201572320006

2 EKAPIJA DOO 4950134590001

3 BB  EUROPE 4403188520008

4 KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO 4403208220006

5 MEDIC BH D.O.O. 4202067720004

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 11-16.6-3446-2/19 od 19.07.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku u ovom postupku je dana 16.08.2019. godine izvršila javno otvaranje ponuda za ovaj postupak te izvršila ocjenu istih kako bi utvrdila ispunjavanje uslova za zakazivanje e-aukcije

U postupku je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i izvršila ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojima je utvrđeno sljedeće:

• da je ukupan broj pristiglih ponuda dvije

• da su blagovremeno zaprimljene ponude tehnički prihvatljive.

R.br.

PONUDAČ

Cijena na (javnom)

otvaranju bez PDV-a (KM)

Ukupna cijena na (javnom) otvaranju sa PDV-om (KM)

1.

Kefo doo Istočno Sarajevo

3.938,90

4.608,51

2.

Mikro+Polo doo Sarajevo

4.908,45

5.742,89

 

Imajući u vidu prethodno. to je zakazana e-aukcija za 19.09.2019. godine za 11:30 časova, koja je završena u 11:40, bez spuštanja cijena od strane ponuđača, a što je vidljivo iz izvještaja o e-aukciji. Pri donosenju ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za javne nabavke, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije. Ponuda je ocjenjena prihvatljivom u smislu cijene imajući u vidu da se tražene usluge odnosno neophodni minimum zahtjeva uklapa u iznos predviđenih sredstava za ovu nabavku. 

Izabrani ponuđač Kefo doo Istočno Sarajevo je izabran primjenom kriterija najniže cijene (tehnički zadovoljavajuće ponude), koja je ponuđena u iznosu od 3.938,90 KM bez PDV-a, odnosno 4.608,51 KM sa PDV-om, kako slijedi:

RANG-LISTA OCIJENJENIH PONUDA

R.br.

PONUĐAČ

Konačna cijena bezPDV-a (KM)

Konačna cijena sa PDV-om (KM)

Broj bodova

1.

Kefo doo Istočno Sarajevo

3.938,90

4.608,51

100,00

2.

Mikro+Polo doo Sarajevo

4.908,45

5.742,89

80,25

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, Veljka Mladenovića bb, 78000 Banja Luka, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

DIREKTOR

Dr.Aleksandar Zolak

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: