Hotelski smještaj za tri službenika Opštinske uprave Bratunac

Datum objave:15.05.2019. 08:22 / Izvor: Akta.ba, 08.11.2018.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA BRATUNAC

NAČELNIК

 

Broj: 02-020-18-62/18

Datum:08.11.2018.god.

 

Na osnovu člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 10 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 (Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014) i čl.67 Statuta opštine Bratunac (Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), u postupku javne nabavke usluga „Hotelski smještaj za tri službenika Opštinske uprave Bratunac", Načelnik opštine donosi:

 

ODLUКU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog cijene i ugovor za javnu nabavku usluga „Hotelski smještaj za tri službenika Opštinske uprave Bratunac", dodjeljuje se ponuđaču DOO „Mrkulić Company" hotel „Hollywood" Sarajevo za ponuđenu cijenu od 251,28 КM bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču DOO „Mrkulić Company" hotel „Hollywood"  Sarajevo.

 

Član 3.

Ugovor će se zaključiti na način predviđen članom 12 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 (Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014).

 

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici opštine Bratunac www.ostinabratunac.com  istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke usluga „Hotelski smještaj za tri službenika Opštinske uprave Bratunac" u cilju prisustvovanja seminaru „Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki" pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-020-18-62/18 od 05.11.2018. godine.

Javna nabavka provedena je putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 300,00 КM.

Pismeni zahtjev za dostavu prijedloga cijena upućen je jednom ponuđaču DOO „Mrkulić Company" hotel „Hollywood"  Sarajevo. Prijedlog cijena (predračun) po upućenom pozivu primljen je 08.11.2018.god. Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a je 251,28 КM.

Na osnovu dostavljene ponude utvrđeno je da je ponuđač kvalifikovan da uredno izvrši predmetnu nabavku i da je ponudio prihvatljivu cijenu za ovu javnu nabavku.

U vezi navedenog a primjenom odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14(Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014) odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

NAČELNIК OPŠTINE

Mlađenović Nedeljko,dipl.inž.maš

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: