Informatička oprema - serveri

Datum objave: 19.09.2019. 11:40 / Izvor: Akta.ba, 18.09.2019.

18.09.2019.

Odluka o rezultatima postupka - "Nabavka informatičke opreme - server"

 

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A. D. BANJA LUKA UPRAVA PREDUZEĆA

 

Broj: 1.- 2022-4/19

Dana, 17.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) ZJN BiH (SI. glasnik 39/14 i SI. glasnik RS 38/14), člana 50. stav 1. tačka n. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja Luka (Prečišćeni tekst), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama, člana 21. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća i Zapisnika o ocjeni ponuda i Preporuke komisije za javne nabavke broj 1/2.9-202^/19 od 13.09.2019. godine, Uprava Preduzeća, na svojoj 99. sjednici održanoj dana, 17.09.2019. godine, donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o rezultatima postupka

 

I

 

U predmetu javne nabavke roba „Nabavka informatičke opreme - serveri", prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuka Komisije za javne nabavke broj 1/2.9-2022/1.9 od 13.09.2019. godine, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke (sa e-aukcijom), pokrenutog u skladu sa članom 25. ZJN BiH, a prema Obavještenju o nabavci sa Portala javnih nabavki broj: 1180-1-1-185-3-249/19:

 

Planirani ugovor se dodjeljuje ponuđaču „SIRIUS 2010" d.o.o. Banja Luka, na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) ZJN BiH, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu od 42.641,22 KM bez PDV-a.

 

II

 

Prijedlog Ugovora u ovoj predmetnoj nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču, u skladu sa članom 72. ZJN BiH.

 

III

 

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske i istovremeno se upućuje ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) ZJN BiH.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Služba za logistiku.

 

Obrazloženje:

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 1.-202^/19 od 27.06.2018. godine, pokrenut je postupak javne nabavke putem otvorenog postupka, a u skladu sa članom 25. ZJN BiH, u predmetu nabavke roba „Nabavka informatičke opreme - serveri".

Planska vrijednost predmetne nabavke iznosi 42.735,00 KM bez PDV-a.

Ovaj postupak javne nabavke se ponavlja, jer u prethodnom postupku, ponuđač nije pisanim putem prihvatio ispravku računske greške.

Rješenjem Direktora Preduzeća broj 1.-2022/19 od 26.07.2019. godine, imenovana je Komisija za nabavku koja je započela sa pregledom i ocjenom ponuda, dana 11.09.2019. godine, sa početkom u 12,00 časova.

TD sa portala e-nabavke je preuzeo 31 (tridesetjedan) ponuđač. - Naziv i sjedište ponuđača prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

Na postupak ove javne nabavke odazvali su se sledeći ponuđači:

 

Naziv i sjedište ponuđača

1.

SIRIUS 2010 DOO Prvog krajiškog korpusa br. 18, Banja Luka

 

- Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuđača:

 

 

SIRIUS 2010

Ovjerena Izjava za član 45. Zakona

Dostavljena

Ovjerena Izjava za član 52. Zakona

Dostavljena

Dokazi za član 46. Zakona

Dostavljen (aktuelni izvod)

Dokazi za član 48. Zakona

Dostavljeni

 

- Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti, iz Zapisnika sa otvaranja ponuda:

 

Naziv ponuđača

Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana)

SIRIUS 2010

DA

 

Analiza prihvatljivih ponuda i rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu: Kriterijum za ocjenu ponuda je najniža cijena.

 

ponuđač

 

 

 

Cijena bez PDV-a 

SIRIUS 2010

 

42.641,22 KM

 

Planirana vrijednost za ovu javnu nabavku iznosi 42.735,00 KM bez PDV-a. E-aukcija nije sprovedena jer je primljena jedna prihvatljiva ponuda.

- Komisija za nabavku u predmetu javne nabavke „Nabavka informatičke opreme - serveri", je dala Upravi Preduzeća preporuku:

da se na osnovu člana 64) stava 1) tačke b) Zakona o javnim nabavkama BiH, dodijeli ugovor ponuđaču „SIRIUS 2010" d.o.o. Banja Luka, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu ponude 42.641,22 KM bez PDV-a.

Uprava Preduzeća prihvatila je preporuku Komisije i konstatuje da je Komisija pravilno provela postupak ove javne nabavke, u skladu sa odredbama Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom, kao i primjenom člana 64. stav (1) tačka b) ZJN BiH, te je odlučila kao u članu I ove Odluke.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku vođenja predmetnog postupka povrijedio odredbe ZJN BiH, ima pravo da Ugovornom organu podnese žalbu u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom, najkasnije u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema ove Odluke.

 

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri), kako bi mogla biti uručena strankama u postupku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: