Instaliranje sistema video nadzora javnih površina (IV i V faza)

Datum objave: 19.10.2018. 12:58 / Izvor: Akta.ba, 19.10.2018.

Grad Sarajevo

Općina Novo Sarajevo

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-14-921/18

Datum: 15.10.2018.godine.

 

Na osnovu člana 70 stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 39/14), člana 146 Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 35/10) i člana 200 Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH" broj 2/98 i 48/99), a na prijedlog Komisije za javnu nabavku, Općinski načelnik donosi

 

RJEŠENJE

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Za najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku robe „Nabavka i instaliranje video nadzora javnih površina (IV IV faza), po provedenom otvorenom postupku sa namjerom provođenja e-aukcije ,izabran je sljedeći ponuđač:

„MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o.Sarajevo sa ukupnom cijenom od 99.896,94 KM (sa PDV-om).

2. Za izvršenje ovog Rješenja zadužuje se Služba za civilnu zaštitu.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke „Nabavka i instaliranje video nadzora javnih površina (IV I V faza) , po provedenom otvorenom postupku sa namjerom provođenja e-aukcije, a pokrenut je na osnovu Zaključka Općinskog načelnika broj:02-14-921/18 od 11.09.2018. god.

Obaviještenje o javnoj nabavci broj: 935-1-1-133-3-123/18 , poslano je na objavu na Portal javnih nabavki. U periodu koji je ostakljen za podnošenje ponuda, od strane ponuđača nije bilo zahtjeva za pojašnjenje tenderske dokumentacije, kao rti-produženja roka za podnošenje ponuda.

Komisija za javnu nabavku roba je imenovana Rješenjem Općinskog načelnika broj: 02-14-921/18 od 11.09.2018. god.

U predmetnom postupku utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila Zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

1) Iz Zapisnika sa otvaranja ponuda Komisije za javnu nabavku je vidljivo da je dana 12.10.2018 god. Komisija izvršila javno otvaranje blagovremeno prispjele sljedeće ponude:

Rbr.

Naziv i sjedište ponuđača

Broj prijemnog protokola

Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a

Ukupna ponuđena cijena sa  PDV-a

1.

„MIBO  KOMUNIKACIJE" d.o.o.Sarajevo

1

85.382,00 KM

99.896,94 KM

 

Zapisnik sa otvaranja ponuda je isti dan poslan elektronskom poštom ponuđaču.

2.Iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku roba je vidljivo da se Komisija sastala dana 12.10.2018 god. , radi pregleda i ocjene ponuda, te konstatovala da ponuđač zadovoljava zahtjeve iz tenderske dokumentacije i daje pristigla ponuda prihvatljiva.

Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je pristigla samo jedna prihvatljiva ponuda, te da se predviđena E- aukcija ne može provesti.

Komisija je jednoglasno predložila Općinskom načelniku da donese Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača i da ponuđaču „MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o.Sarajevo dodijeli Ugovor, u ukupnom iznosu ponude od 99.896,94 KM (saPDV-om).

U postupku donošenja ovog Rješenja, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualnno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen jednoglasno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana na osnovu čl. 69 stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BIH, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od deset (10) dana od dana prijema.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa u pisanoj formi. Žalba se podnosi u najmanje tri (3) primjerka.

Naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se Uredu za razmatranje žalbi, u skladu sa članom 107. Zakona o javnim nabavkama i Instrukcijom Ministarstva finansija i trezora BiH o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavkama BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: