Isporuka i montaža mrežne opreme za potrebe opremanja novih prostorija Kantonalnog poreznog ureda Livno

Datum objave: 17.03.2021. 14:50 / Izvor: Akta.ba, 11.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

Broj: 13/06-3-11-30-405-2/21

S.M. Sarajevo, 11.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), člana 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), direktor donosi

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Odobrava se izbor ,,LANACO“ d.o.o. Banjaluka, kao najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabavka, isporuka i montaža mrežne opreme za potrebe opremanja novih prostorija Kantonalnog poreznog ureda Livno", provedenog putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, po cijeni iz Obrasca za cijenu ponude u iznosu do 8.970,00 KM bez PDV-a.

 

II

Ponuda ponuđača „LANACO" d.o.o. Banjaluka, broj; РО-ОЗ-765/21 od 08.03.2021.godine proglašava se najpovoljnijom u skladu sa kriterijem za izbor najpovoljnije ponude - najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

III

S odabranim ponuđačem „LANACO" d.o.o. Banjaluka, ul.Veljka Mlađenovića bb, 78 000 Banjaluka, po konačnosti Odluke, zaključit će se Ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u vezi s predmetnom javnom nabavkom.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Odlukom direktora Porezne uprave Federacije BiH, broj: 13/06-3-11-30-405/2021 od 25.02.2021.     godine pokrenut je postupak javne nabavke isporuke i montaže mrežne opreme za potrebe opremanja novih prostorija Kantonalnog poreznog ureda Livno.

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke iznosi do 9.000,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci, broj: 1415-7-1-19-3-35/21 je objavljeno na portalu javnih nabavki 26.02.2021. godine. 

 

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH, dana 26.02.2021.godine Ugovorni organ je uputio Poziv za dostavu ponuda na adrese 4 (četiri) potencijalna ponuđača, i to: „NETCOM d.o.o. Livno, “SCHRACK TECHNIK BH” d.o.o. Mostar, “VANIMA” d.o.o. Mostar i “ZK OFFICE” d.o.o. Mostar.

Prema Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača, tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke ,,e-Nabavke“, od datuma objave

26.02.2021.     godine, zaključno sa krajnjim datumom preuzimanja tenderske dokumentacije, je preuzelo 17 (sedamnaest) potencijalnih ponuđača.

Po navedenom Obavještenju o nabavci dostavljene su 2 (dvije) ponude u određenom krajnjem roku i to ponude ponuđača „LANACO" d.o.o. Banjaluka, zaprimljena dana 09.03.2021.godine u 09:10h i „ASPO RAIL“ d.o.o. Sarajevo, zaprimljena dana 10.03.2021.godine u 08:10h.

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila javno otvaranje ponude dana 10.03.2021. godine u 09:00h i sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda koji je odmah proslijeđen ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke.

Nakon javnog otvaranja ponuda Komisija Ugovornog organa je pristupila pregledu i ocjeni ponuda, te o tome sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sljedeće: da su blagovremeno pristigle 2 (dvije) ponude, i to ponude ponuđača: ,,LANACO“ d.o.o. Banjaluka i „ASPO RAIL“ d.o.o. Sarajevo; da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda, da je zaprimljena ponuda ponuđača „LANACO" d.o.o. Banjaluka prihvatljiva u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu i ispunjava postavljene zahtjeve Ugovornog organa iz tenderske dokumentacije u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti javnih nabavki, da zaprimljena ponuda ponuđača „ASPO RAIL“ d.o.o. Sarajevo nije prihvatljiva i ne ispunjava postavljene zahtjeve Ugovornog organa iz tenderske dokumentacije u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti javnih nabavki, te joj nije dozvoljeno dalje učešće u toku postupka.

Uvidom i detaljnim pregledom ponude ponuđača „ASPO RAIL" d.o.o. Sarajevo, Komisija Ugovornog organa konstatovala je sljedeće:

Ugovorni organ je tenderskom dokumentacijom, tačkom 3.3 a) tenderske dokumentacije, kao dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti, zahtijevao: „Potvrda poslovne banke izdata nakon objave Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki da glavni račun ponuđača (s naznakom da se radi o glavnom računu ponuđača) nije bio blokiran u posljednjih šest (6) mjeseci računajući od datuma objave Obavještenja o javnoj nabavci na portalu javnih nabavki".

Komisija Ugovornog organa je konstatovala da je ponuđač na str. 23/37 ponude dostavio „Potvrdu o solventnosti", na kojoj je naznačeno da se radi o glavnom računu ponuđača koji je solventan, aktivan i nije bio blokiran ali ne sadrži podatak da isti nije bio blokiran u posljednjih šest (6) mjeseci računajući od datuma objave Obavještenja o javnoj nabavci na portalu javnih nabavki, čime ovaj zahtjev Ugovornog organa postavljen tenderskom dokumentacijom nije ispoštovan niti ispunjen.

Članom 57. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH propisano je da su ponuđači dužni da se pridržavaju uslova i zahtjeva iz tenderske dokumentacije, što ponuđač, u skladu sa gore navedenim nije učinio.

Članom 68. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH propisano je da ugovorni organ odbacuje ponudu ako je ponuđač dostavio nepotpune dokaze iz članova 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama BiH propisano je da ugovorni organ odbacuje ponudu ako ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Naprijed navedeni članovi Zakona o javnim nabavkama BiH su osnov za odbacivanje ponude ponuđača „ASPO RAIL“ d.o.o. Sarajevo.

U skladu sa tačkom 6. tenderske dokumentacije, za predmetni postupak je predviđeno provođenje e-Aukcije u sistemu e-Nabavke. U skladu sa članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16), e-Aukcija se nije mogla zakazati obzirom da je nakon pregleda i ocjene zaprimljenih ponuda utvrđeno da je samo jedna ponuda prihvatljiva.

Komisija je direktoru Ugovornog organa dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetnom postupku javne nabavke, te dala preporuku da sa odabranim ponuđačem ,,LANACO“ d.o.o. Banjaluka zaključi Ugovor za predmetni postupak javne nabavke, po ponuđenoj cijeni iz Obrasca za cijenu ponude u iznosu do 8.970,00 KM bez PDV-a.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač ,,LANACO“ d.o.o. Sarajevo kvalificiran i izabran primjenjujući kriterij „najniža cijena".

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. b) i 70. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Na ovaj izbor imate pravo izjaviti žalbu ugovornom organu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Dostavljeno:

  1. Učesnicima postupka
  2. Računovodstvu
  3. a/a

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: