Isporuka, instalacija i puštanje u rad sistema naplate karata na Sjevernom i Južnom parkingu

Datum objave: 08.03.2021. 10:10 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2021.

Javno preduzeće za upravljanje,

preduzeće za upravljanje,

zaštitu i održavanje objekata

u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo

„LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

 

Broj: 404/21

Datum: 22.02.2021.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. Stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama "Službeni Glasnik BiH" br. 39/14), Statuta JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo br. 15/13, br. 47/14, br. 29/18) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br. 392/21 od 19.02.2021.godine u postupku javne nabavke roba - nabavka, isporuka, instalacija i puštanje u rad sistema naplate karata na Sjevernom i Južnom parkingu, a na Preporuku Komisije za nabavku br. 393/21 od 19.02.2021.godine, Direktor donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - nabavka, isporuka, instalacija

i puštanje u rad sistema naplate karata na Sjevernom i Južnom parkingu

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku i Ugovor u iznosu od 49.787,90 KM, odnosno 58.251,84KM sa PDV-om (slovima:pedesetosamhiljadadvijestotinepedesetjedna 84/100 KM) dodjeljuje se ponuđaču ARGON SISTEMI d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, adresa Braće Mulića br. 1 , koji je podnio prihvatljivu ponudu sa najnižom cijenom u postupku javne nabavke roba - nabavka, isporuka, instalacija i puštanje u rad sistema naplate karata na Sjevernom i Južnom parkingu.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 10 (deset) dana od dana zaključivanja/obostranog potpisivanju ugovora, dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku bezuslovne bankarske garancije.

 

Član 3.

U prilogu ove Odluke ponuđačima koji su učestvovali u ovom postupku dostavlja se Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda br. 240/21 od 08.02.2021.godine i obavještenje o rezultatima postupka u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba za ekonomsko finansijske poslove, marketing i pravne poslove u Sektoru za zajedničke poslove.

 

Član 5.

Ova Odluka će se uputiti svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke i objavit će se na internet stranici ugovornog organa u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 39/14).

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo je pokrenulo postupak javne nabavke roba - nabavka, isporuka, instalacija i puštanje u rad sistema naplate karata na Sjevernom i Južnom parkingu, Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br. 139/21 od 22.01.2021.godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 49.800,00KM. Javna nabavka provedena je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku roba - nabavka, isporuka, instalacija i puštanje u rad sistema naplate karata na Sjevernom i Južnom parkingu.

 

Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki dana 26.01.2021.godine u 13:23 sati pod br. 269-7-1-16-3-5/21, Ispravka za obavještenje o nabavci objavljena je na portalu javnih nabavki dana 05.02.2021.godine u 15:34 sati pod br. 269-7-1-16-8-8/21, te Ispravka za obavještenje o nabavci objavljena je na portalu javnih nabavki dana 10.02.2021.godine u 14:12 sati pod br. 269-7-1-16-8-9/21. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena sa e-aukcijom.

 

Ugovorni organ je u skladu sa članom 88. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, uputio poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije sa Portala javnih nabavki na 3 (tri) adrese ponuđača. Za predmetnu nabavku, tekst tenderske dokumentacije konkurentskog zahjeva ponuđači su mogli preuzeti samo putem Portala javnih nabavki. Na osnovu obavještenja na Portalu javnih nabavki tendersku dokumentaciju sa portala E-nabavke je preuzelo 18 (osamnaest) ponuđača, te Ispravku za obavještenje o nabavci sa portala E-nabavke je preuzelo 4 (četiri) ponuđača.

 

Komisija ugovornog organa je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda dana 15.02.2021.godine u 09:30 sati u prostorijama JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo, ulica Halilovići br. 45 i sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda br. 352/21 od 15.02.2021.godine koji je isti dan proslijeđen ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BIH", br. 39/14) i podzakonskim aktima.

 

Na javnom otvaranju ponuda prisustvovali su gdin. Samir Šubić, uposlenik ponuđača ARGON SISTEMI d.o.o. Sarajevo, gdin. Arnis Mustafić i gdin. Eldar Čengić uposlenici ponuđača „ProcessControl“ d.o.o. Sarajevo, koji su prije otvaranja ponuda Komisiji dostavili punomoć/ovlaštenje za učešće na javnom otvaranju blagovremeno pristiglih ponuda.

 

Komisija za javne nabavke je utvrdila da su do krajnjeg roka za dostavu ponuda blagovremeno pristigle 3 (tri) ponude, koje su evidentirane kroz protokol preduzeća, numerisane i obilježene vremenom prispijeća, i to kako slijedi:

1. „Prodoor“ d.o.o. Sarajevo, Derviš Fevzi Mostarca br. 1, 71000 Sarajevo, zaprimljena dana 04.02.2021.godine u 10:33 sati, pod brojem protokola 203/21,

2. „ProcessControl“ d.o.o. Sarajevo, Topal Osman paše br. 18A, 71000 Sarajevo, zaprimljena dana 15.02.2021.godine u 08:01 sati, pod brojem protokola 242/21,

3. ARGON SISTEMI d.o.o. Sarajevo, Braće Mulića br. 13, 71000 Sarajevo, zaprimljena dana 15.02.2021.godine u 08:28 sati, pod brojem protokola 243/21.

 

Sažetak ponuda primljenih u roku po kriteriju najniža cijena sa e-aukcijom:

 

1. Ponuđač: „Prodoor“ d.o.o. Sarajevo

Cijena: 49.630,00KM bez PDV-a,

Bez ponuđenog popusta.

 

2. Ponuđač: „ProcessControl“ d.o.o. Sarajevo

Cijena: 49.286,36KM bez PDV-a i sa uračunatim popustom,

Popust: 37%.

 

3. Ponuđač: ARGON SISTEMI d.o.o. Sarajevo

Cijena: 49.787,90KM bez PDV-a i sa uračunatim popustom,

Popust: 15%.

 

Nakon javnog otvaranja ponuda, dana 19.02.2021.godine Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponudu u smislu provjere njene validnosti obzirom na iskazane zahtjeve Ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanju ponuda u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima. Prilikom evaluacije i pregleda dostavljenih ponuda, utvrđeno je sljedeće:

Ponude ponuđača „Prodoor“ d.o.o. Sarajevo i „ProcessControl“ d.o.o. Sarajevo nisu prihvatljive, i to iz sljedećih razloga:

 

1. Ponuđač „Prodoor“ d.o.o. Sarajevo

 

Ponuda se odbacuje kao neprihvatljiva i nepotpuna iz sljedećih razloga:

 

1. Ponuđač nije dostavio adekvatan Obrazac za cijenu ponude - robe - Aneks II, dostavljen u posljednoj izmjeni tenderske dokumentacije.

Ponuđač „Prodoor“ d.o.o. Sarajevo je dostavio ponudu zaprimljenu na protokol Preduzeća dana 04.02.2021.godine u 10:33 sati. Ugovorni organ je rješavajući po žalbi ponuđača ARGON SISTEMI d.o.o. Sarajevo dana 05.02.2021.godine donio Rješenje br. 226/21 od 05.02.2021.godine čime je usvojio žalbu u potpunosti, istu dostavio svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki putem e-maila kao sredstva za komunikaciju i razmjenu informacija (korespodencija), produžio rok za dostavu ponuda za 10 (deset) dana, izvršio Izmjene u tenderskoj dokumentaciji i istu objavio na Portal javnih nabavki.

 

Naknadnim pregledom tenderske dokumentacije uočena je greška u Obrazacu za cijenu ponude - Aneks II, pri čemu je Ugovorni organ dana 10.02.2021.godine, a u skladu sa članom 53. stav (6) izvršio izmjene tenderske dokumentacije, odnosno Obrazaca za cijenu ponude - Aneks II, Odlukom br. 267/21 obavijestio sve ponuđače koji su preuzeli tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki putem e-maila kao sredstva za komunikaciju i razmjenu informacija (korespodencija), te izvršio ispravku obavještenja o nabavci br. 269-7-1-16-8-9/21 pri čemu je i na taj način informisao sve učesnike u postupku da je Ugovorni organ izvršio izmjene tenderske dokumentacije u skladu sa članom 53. stav (6) Zakona o javnim nabavka. Ugovorni organ nije produžavao rok za prijem ponuda iz razloga što naprijed navedene izmjene tenderske dokumentacije ne podrazumjevaju suštinsku promjenu predmeta nabavke.

Obzirom da je ponuđač „Prodoor“ d.o.o. Sarajevo bio obaviješten o svim izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije, koje su podrazumjevale i suštinsku promjenu predmeta nabavke i uvjeta propisanih u tenderskoj dokumentaciji, imao je mogućnost da u skladu sa članom 57. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH tačkom D., stavkom br. 2., podstavkom 2.1. tenderske dokumentacije do isteka roka za dostavu ponuda dostavi izmjenu i/ili dopunu ponude, ili pisanom izjavom odustane od svoje dostavljene ponude na način kako je propisano tenderskom dokumentacijom, što ponuđač nije učinio.

 

2. Nije dostavljen data sheet proizvođača za svu ponuđenu robu kojim se dokazuje da tražena oprema zadovoljava tražene kriterije, kako je to zahtjevano u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti tenderske dokumentacije, u kojoj se navodi sljedeće:

 

„...U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je dužan dostaviti: - Data sheet proizvođača za svu ponuđenu robu kojim se dokazuje da tražena oprema zadovoljava tražene kriterije.“

 

3. Nije ovjeren pečatom svaki list ponude, u skladu sa tačkom D., stavkom br. 2. Način izrade ponude tenderske dokumentacije, u kojoj se navodi sljedeće:

„..Svi listovi ponude, trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Pored parafa ovlaštenog lica ponuđača, svaki list ponude se mora ovjeriti pečatom ponuđača (oznaka broja stranice ponude mora biti jasno vidljiva).“

 

4. Dokaz tražen u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti da ponuđač ima odobrenje od strane proizvođača ili generalnog distributera ponuđene robe, i to - dokaz - original ili ovjerena kopija izdana od proizvođača ponuđene opreme, da je ponuđač ovlašten za prodaju, montažu, instalaciju, puštanje u rad, održavanje i servisiranje ponuđene opreme, ukoliko se radi o više proizvođača da za svaku komponentu je neophodno dostaviti potvrdu tog proizvođač.Ponuđači koji samostalno proizvode određene komponente ili cijeli sistem kao dokaz dostavljaju izjavu za dio ili cijeli sistem koji samostalno proizvode, dostavljen na engleskom jeziku, bez da je dostavljen i zvaničan prevod od sudskog tumača odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda, odnosno dokaz nije dostavljen u skladu sa tačkom D., stavkom br. 2. Način izrade ponude tenderske dokumentacije, u kojoj se navodi sljedeće:

 

„...Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da ie dostavljen i zvaničan prevod od sudskog tumača odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem ie napisana ponuda, osim ukoliko drugačije nije naznačeno u TD. Kopije tih dokumenata ne moraju biti ovjereni od strane nadležnog organa.“

 

Slijedom prethodno navedenog, ponuda ponuđača „Prodoor“ d.o.o. Sarajevo se odbacuje kao neprihvatljiva u skladu sa članom 2. stav (1) tačka I) alineja 2. Zakona, te na osnovu člana 68. stav 4) tačka i) ZJN, isključuje iz daljeg učešća zbog neispunjavanja uslova datih u tenderskoj dokumentaciji.

 

2. Ponuđač „ProcessControl“ d.o.o. Sarajevo

 

Ponuda se odbacuje kao neprihvatljiva i nepotpuna iz sljedećih razloga:

 

1. Ponuđač nije dostavio adekvatan Obrazac za cijenu ponude - robe - Aneks II, dostavljen u posljednoj izmjeni tenderske dokumentacije.

 

Naknadnim pregledom tenderske dokumentacije uočena je greška u Obrazacu za cijenu ponude - Aneks II gdje se pomenute stavke dupliraju, odnosno iste su opisane u stavci br. 9 - PARKING OPERETER SISTEM, pri čemu je izvršeno brisanje stavki iz pomenutog Obrasca. Također, tom prilikom, a nakon traženog pojašnjenja tenderske dokumentacije, izvršena je dopuna stavke br. 6 BACK-UP NAPOJNA JEDINICA, u smislu dodatnog pojašnjenja iste. U skladu sa članom 53. stav (6) Ugovorni organ je dana 10.02.2021.godine izvršio izmjene tenderske dokumentacije, odnosno Obrazaca za cijenu ponude - Aneks II. Istog dana Ugovorni organ je poslao Odluku o izmjeni tenderske dokumentacije br. 267/21, putem e-maila kao sredstva za komunikaciju i razmjenu informacija (korespodencija), svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki, te je izvršena ispravka obavještenja o nabavci br. 269-7-1-16-8-9/21 pri čemu je Ugovorni organ i na taj način informisao sve učesnike u postupku da je Ugovorni organ izvršio izmjene tenderske dokumentacije.

 

Također, Komisija konstatuje da u dostavljenom Obrascu za cijenu ponude - robe ponuđač „ProcessControl“ d.o.o. Sarajevo nije upisao stavke, i to: Naziv ponuđača i broj ponude što je suprotno tački D. Podaci o ponudi, stav 1. Sadržaj ponude tenderske dokumentacije, u kojoj se navodi sljedeće:

 

„...ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente  b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u

skladu sa šemom koja je data u Aneksu II tenderske dokumentacije;“

 

2. Iz dostavljenog data sheet proizvođača za svu ponuđenu robu ustanovljeno je da ponuđena roba ne odgovara traženim, i to:

 

-Za stavku br. 1. ULAZNI TERMINAL iz Obrasca za cijenu ponude - robe:

- tražen skener za bezkontaktnih kartica, ponuđen skener koji ne podržava RFID tehnologiju.

- tražen ulazni terminal opremljen sa bar-cod printerom (za kratkoročno parkiranje) koji printa FAN-FOLD kartice, minimalnog kapaciteta 5000 kartica po kutiji, iz dostavljenog se ne može zaključiti da isti printa FAN-FOLD kartice.

 

Za stavku br. 2. IZLAZNI TERMINAL iz Obrasca za cijenu ponude - robe:

- tražen korisnički displej: U boji grafički displej minimalno od 7" do 12,1" XVGA full colour TFT, sa ilustrovanim uputstvima za upotrebu, ponuđen LCD sa 2x20 karaktera;

 

Za stavku br. 5. DATA SERVER iz Obrasca za cijenu ponude - robe:

- tražen PC u industrijskog izvedbi minimalnih karakteristika ram memorija minimalno 8 GB, SSD disk minimalno 256GB, ponuđen PC koji nije u industrijskoj izvedbi sa ram memorijom od 4GB;

- tražen zidni ormar sa zakretnom ručicom sigurnosnom bravom, jednokrilni sa ugrađenim ekranom osjetljivim na dodir (touch screen) sa opcijama pauziranja rada sistema i pregledom logova u realnom vremenu, ponuđen obični monitor bez opcije touch screen-a.

 

3. Nisu popunjene stavke u članu 3. nacrta ugovora (Aneksa III), odnosno ponuđač nije upisao broj transakcijskog računa, niti naziv banke u kojoj je isti otvoren, što je suprotno tački D. Podaci o ponudi, stav 1. Sadržaj ponude tenderske dokumentacije, u kojoj se navodi sljedeće:

 

„...ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente  c) Popunjen, potpisan i ovjeren Nacrt

ugovora, dat u Aneksu III ove tenderske dokumentacije“;

 

Također, na posljednjoj strani Aneksa III - Nacrta ugovora, definisano je sljedeće:

 

„...Napomena: Ovaj nacrt ugovora treba popuniti i svaku njegovu stranu parafirati ovlašteno lice ponuđača. Nakon pravosnažnosti odluke o dodjeli ugovora, ugovorne strane će precizirati sve elemente ugovora na bazi ovog nacrta i prihvaćene ponude.“

 

te tački 4.4. Nacrt ugovora u kojoj se navodi sljedeće;"Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta ugovora“.

 

4. Nije dostavljen sadržaj ponude, odnosno dostavljen je Obrazac sadržaja ponude dat u Aneks XI tenderske dokumentacije koji nije popunjen.

 

Tačkom D., stav 1. j) tenderske dokumentacije Ugovorni organ je zahtijevao popis dokumenata uz ponudu koji čini sadržaj ponude. Ponuđač „ProcessControl“ d.o.o. Sarajevo uz ponudu nije dostavio popis dokumenata uz ponudu koji čini sadržaj ponude (Sadržaj ponude), niti je izvršio popis istih u Obrascu sadržaja ponude dat u Aneks XI tenderske dokumentacije, već je isti samo ovjerio i potpisao.

 

Slijedom prethodno navedenog, ponuda ponuđača „ProcessControl“ d.o.o. Sarajevo se odbacuje kao neprihvatljiva u skladu sa članom 2. stav (1) tačka I) alineja 2. Zakona, te na osnovu člana 68. stav 4) tačka i) ZJN, isključuje iz daljeg učešća zbog neispunjavanja uslova datih u tenderskoj dokumentaciji.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, ponuđač ARGON SISTEMI d.o.o. Sarajevo je dostavio ponudu koja ispunjava kvalifikacione uslove utvrđeno srazmjerno predmetu ove nabavke, ponuda je u okviru procijenjene vrijednosti predmetne nabavke, odnosno ponuda je prihvatljiva za ugovorni organ i može biti predmet vrednovanja shodno utvrđenim kriterijima datim u tenderskoj dokumentaciji.

 

Nakon što je Komisija utvrdila da je pristigla samo 1 (jedna) ponuda, a da je za ovaj postupak bilo predviđeno provođenje e-aukcije, u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije: „U slučaju prijema jedne prihvatljive ponude e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama", Komisija je utvrdila rang listu, i to:

 

Rang

Naziv ponuđača

Ukupna cijena bez PDV-a (KM)

Popust

Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a (KM)

1

ARGON SISTEMI d.o.o. Sarajevo

58.574,00 KM

15%

49.787,90 KM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke Ugovor za nabavku roba - nabavka, isporuka, instalacija i puštanje u rad sistema naplate karata na Sjevernom i Južnom parkingu u vrijednosti od 49.787,90KM bez PDV-a, i ukupnom cijenom ponude sa PDV-om 58.251,84KM (slovimaipedesetosamhiljadadvijestotinepedesetjedna 84/100 KM) dodjeljuje se ponuđaču ARGON SISTEMI d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, adresa Braće Mulića br. 13, koji je u konkurentskom zahtjevu podnio najnižu tehnički zadovoljavajuću ponudu.

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, kao i ocjenu prispjele ponude, u skladu sa uslovima i kriterijima iz tenderske dokumentacije, te da je izbor izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

 

Slijedom prethodno navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, na, dana prijema iste.

 

Dostavljeno:

1. Ponuđačima,

2. Službena stranica Preduzeća,

3. Komisiji za javne nabavke,

4. a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: