Izgradnja dječjeg igrališta u dvorištu vrtića BAJKA u ulici Vrbanjuša 138

Datum objave: 24.09.2019. 10:46 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

1.         OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO, ul. Zelenih beretki br.4 ,koju zastupa Općinski načelnik Općine mr. Ibrahim Hadžibajrić (  daljem tekstu :  Naručilac)

            ID broj: 4200738880009

            PDV: 200738880009  

            Telefon: 033/282-419

            Fax: 033/282-429

            e-mail: info@starigrad.ba

 

2.         " BABEL" d.o.o. sa sjedištem u ulici Saliha Udžvarlića 10, Sarajevo,

            koga zastupa direktor Belma -Balagić-Babić  ( u daljem tekstu: Izvođač radova)   

            ID broj: 4218005380006

            PDV broj:218005380006

            Telefon: 033/714-480

            Fax : 033/644-946

            E-mail: adnan@babel.ba

 

Zaključili su :

 

UGOVOR

O izvođenju radova :  Implementacija projekta : Izgradnja dječjeg igrališta u dvorištu vrtića "BAJKA" u ulici Vrbanjuša 138 - Općina Stari Grad Sarajevo

 

Član 1.

Predmet Ugovora je izvođenje radova : Implementacija projekta : Izgradnja dječjeg igrališta u dvorištu vrtića "BAJKA" u ulici Vrbanjuša 138 - Općina Stari Grad Sarajevo  a sve prema ponudi broj : 071/19 od 29.07.2019. godine koja je sastavni dio ovog Ugovora, a u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-05-5339/19 od 26.08.2019.godine, a nakon provedenog postupka u skladu sa ZJN – Konkurentski postupak – E-aukcija .

          

Član 2.

Ugovorni organ i Izvođač , pošto se upoznao sa pravima i obavezama koje ima po ovom Ugovoru, saglasili su se da :

1. Izvođač će izvršiti sve ugovorene obaveze kako je to određeno dokumentom koji čini sastavni dio ovog Ugovora

2. Izvođač se obavezuje da održava kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza , kako bi se radovi i ostale usluge završili u roku navedenom u ovom ugovoru .

3. Ugovorni organ se obavezuje da će Izvođaču platiti za izvršene radove koji su predmet ovog ugovora u rokovima i na način naveden ovim Ugovorom.

4. Izvođač radova u svrhu izvršenja zaključenog ugovora nema pravo zaposliti lica iz člana 39.  stav (5) Zakona o javnim nabavkama, najmanje 6 (šest) mjeseci od dana zaključivanja ovog  Ugovora .

 

Član 3.

Vrijednost ugovorenih radova koji su predmet Ugovora iznosi :

CIJENA : 19.957,00 KM

PDV:  3.392,69 KM                                 

UKUPNO SA PDV-om : 23.349,69 KM

Slovima : ( dvadesettrihiljadetristotinečetrdesetdevet i 69/100 KM)

 

Član 4.

Plaćanje će se vršiti na sljedeći način :

* Uz odgodu od 30 (trideset) dana po realizaciji Projekta .

 

Član 5.

Izvođač radova se obavezuje da će radove iz člana 1. ovog Ugovora otpočeti u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora .

Rok za izvođenje radova je 45 (četrdesetpet) kalendarskih dana , od dana uvođenja u posao.

 

Član 6.

Izvođač radova je dužan po potpisivanju Ugovora o realizaciji projekta u narednih 12 (dvanaest) mjeseci voditi brigu o ispravnosti mobilijara dječijeg igrališta u smislu otklanjanja eventualnih nastalih kvarova na ugrađenom mobilijaru, kao i njegove zamjene u slučajevima kada je nemoguće otkloniti kvar.

Radove održavanja mobilijara, odnosno njegove zamjene snosit će ponuđač o vlastitom trošku .

 

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da se radovi izvode u skladu sa dinamičkim planom odobrenim od strane Nadzornog organa. Izvođač se obavezuje da će odobreni dinamički plan dostaviti na saglasnost Ugovornom organu prije otpočinjanja radova .

Rokovi iz prethodnog člana se mogu produžiti :

* u slučaju više sile

* u slučaju neotklonjivih smetnji za izvođenje radova

 

Postojanje vanrednih okolnosti iz prethodnog stava utvrđuju ugovorne strane i to na pismeni zahtjev Izvođača u roku od 48 (četrdesetosam) sati od momenta njihovog nastupanja .

 

Član 8.

Ugovorne starne su saglasne da će sve štete nastale Ugovornom organu i korisnicima ulice koja je predmet Ugovora, zbog nekvalitetnog i neblagovremenog izvršenja radova iz člana 1. ovog Ugovora, nadoknaditi isključivo Izvođač .

 

Član 9.

Izvođač daje garanciju na izvedene radove, elemente za igru i opremu – 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana realizacije.

 

Član 10.

Sastavni dio Ugovora čine sljedeći dokumenti :

* Predmjer i predračun radova u skladu sa prihvaćenom Ponudom Izvođača, broj :   071/19 od 29.07.2019. godine

* Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji ( Babel d.o.o. Sarajevo – Mibral d.o.o. Sarajevo)

* Izjava o garantnom roku za elemente za igru i opremu

* Izjava o garantnom roku za izvedene radove

* Izjava o roku izvršenja radova

* Izjava o prihvatanju načina plaćanja

* Izvještaj o toku i završetku E-Aukcije

  

Član 11.

Izvođač se obavezuje da će dostaviti bankovnu garanciju – bezuslovna bankovna garancija za uspješno izvršenje posla, u visini od 10% od ugovorenog iznosa, u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a ako to ne učini u ostavljenom roku, Ugovor će se smatrati ništavnim .

 

Bankovnu garanciju ugovorni organ će realizovati :

1. Ukoliko Izvođač ne ispoštuje neke od tenderskih uslova.

2. Ukoliko Izvođač ne ispoštuje neke od uslova navedenih u ponudi, a prilikom realizacije

    Ugovora to konstatuje predstavnik ugovornog organa zadužen da prati realizaciju

    ugovora.

 

Rok važnosti garancije počinje teći od dana primopredaje radova i važi do isteka garantnog roka plus 30 (trideset) dana.    

 

Član 12.

U slučaju neusklađenosti navedenih dokumenata pri tumačenju ovog Ugovora, odredbe Posebnih ugovornih uslova imaju prvenstvo nad općim ugovornim uslovima, a po tehničkim pitanjima prvenstvo imaju posebni tehnički uslovi nad općim tehničkim pitanjima .             

 

Član 13.

Izvođač radova je dužan Ugovornom organu potpisane i ovjerene ugovore vratiti u roku od 3 (tri) dana od dana prijema istih.U slučaju nepoštivanja roka iz stava 1. ovog člana Ugovor će se smatrati ništavnim.

 

Član 14.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim Ugovorom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima .

 

Član 15.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a ukoliko se ne postigne saglasnost nadležan je Općinski Sud u Sarajevu.

 

Član 16.

Ovaj Ugovor sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih Ugovornom organu pripadaju 4 (četiri), a Izvođaču radova 2 (dva ) primjerka.

 

 

          Za Izvođača :                                                                                 Za Ugovornog organa

      " BABEL" d.o.o.                                                                        Općinski načelnik

   Belma Balagić-Babić                                                                   mr. Ibrahim Hadžibajrić

 

Broj:____________________                                                Broj: 01-05-5339/19     

Sarajevo, ____________2019. godine                                               Sarajevo, 12.09.2019.godine

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: